Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 30.09.2022 r. (piątek), godz. 13:00)

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

„POLESKA DOLINA BUGU”

 W dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince VIII-10, 22-200 Włodawa odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2021 rok.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2021 rok.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2021 rok.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za rok 2021 oraz glosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 10. Przyjęcie lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia 1.2.2.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

  W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania zgodnie z par. 16 ust. 7 Statutu, ustala się na dzień 30.09.2022 r. godz. 13.10. Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania. 

Wzór pełnomocnictwa (osoby prawne)

Wzór pełnomocnictwa (osoby fizyczne)