Aneks do umowy – podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy o możliwości podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks mogą podpisywać Beneficjenci, którzy podpisali umowę, są w trakcie jej realizacji, a nawet otrzymali już II transzę pomocy i są w 2-letnim okresie trwałości projektu.

Aneks wprowadza złagodzenie zobowiązań Beneficjentów w skutek panującej epidemii COVID-19, wprowadzonych na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 02.09.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych aneksem należą:

1) Skreślenie dotychczasowego par. 5 pkt 14, mówiącego o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Oznacza to, że po roku od wypłaty płatności końcowej Beneficjent składa informację monitorującą z realizacji biznesplanu (zgodnie z dotychczasowym par. 5 pkt. 15), ale w informacji tej nie podaje danych o przychodach firmy.

2) Modyfikacja zapisu mówiącego o wymaganym okresie wykonywania działalności gospodarczej:

Było: „do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Jest: „przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Oznacza to, ze działalność gospodarcza musi być wykonywana przez minimum 2 lata bez przerwy od momentu rozpoczęcia jej wykonywania lub przez łącznie minimum 2 lata, z pominięciem okresów jej zawieszenia, w okresie od rozpoczęcia jej wykonywania do dnia w którym upływają 2 lata od wypłaty płatności końcowej.

Należy jednocześnie pamiętać o zapisach par. 12 ust. 7: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona pozytywna opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.”

W celu podpisania aneksu należy zwrócić się drogą listowną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin z prośbą o podpisanie aneksu do umowy.

Aneks do umowy – pobierz

Formatka pisma do UMWL – pobierz