Fotorelacja ze spotkania Zespołu roboczego ds. opracowania LSR na lata 2023-2027/warsztatu refleksyjnego

W dniu 31.01.2023 r. w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” przy udziale eksperta zewnętrznego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz pracownicy Biura LGD. Na spotkaniu poddano analizie zgromadzone dane statystyczne oraz zestawiono wyniki ankiet przeprowadzonych w czasie konsultacji społecznych (czerwiec 2022r.) Poddano pod dyskusję cele szczegółowe obrane do realizacji w bieżącym okresie wdrażania LSR 2014-2020, możliwość ich zmiany, modyfikacji czy zmniejszenia ich liczby, co jest obecnie rekomendowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym dniu dniu odbył się również warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR oraz działań LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru LGD. Wypracowane wnioski przyczynią się do wypracowania rozwiązań wpływających na usprawnienie słabszych obszarów, co przełoży się na efektywniejszą realizację podejmowanych inicjatyw w 2023 r.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR  za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu. Dzięki Państwu te i kolejne spotkania zaowocują nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców, wsparcie ich inicjatyw i aktywizację.