Jak prawidłowo wypełnić wniosek i biznesplan na podjęcie działalności gospodarczej

Poniżej udostępniamy do pobrania przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej (wersja 3z) oraz przykładowo wypełnione tabele finansowe biznesplanu (wersja 3z) z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.
Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez nas wzorcami przez wszystkie osoby planujące ubiegać się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach naboru 2/2017 (27.11.-11.12.2017).
Wniosek o przyznanie pomocy został wypełniony w zakresie sekcji B.III, w której występuje najwięcej błędów. Należy pamiętać, że sekcję A wniosku wypełnia LGD po złożeniu wniosku w naborze, a więc wnioskodawca jej nie wypełnia.
Tabele finansowe biznesplanu zawierają tabele 7.1 (sekcja VII), 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 (sekcja IX).
W zakresie wypełniania tabel finansowych biznesplanu należy dołożyć wszelkich starać, aby były one wypełnione prawidłowo. Przyjęcie błędnych założeń finansowych może skutkować negatywnymi konsekwencjami na etapie weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski.
Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1.    Wypełniając tabelę 9.2 Rachunek zysków i strat (sekcja IX) należy dołożyć szczególnej staranności, rozpisując dokładnie założenia do przyjętej wielkości kosztów i przychodów. Każdy wnioskodawca powinien obowiązkowo uwzględnić w kosztach amortyzację środków trwałych niezależnie od tego jaką formę opodatkowania wybrał. Rozpisując odpisy amortyzacyjne od środków trwałych należy pamiętać o następujących zasadach:
  • należy wskazać od kiedy będą dokonywane odpisy amortyzacyjne w roku N (miesiąc zakupu środka trwałego lub miesiąc wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych),
  • w stosunku do środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 z  – amortyzację należy rozpisać w rozbiciu na poszczególne lata (koszt w rok N, w roku N+1 i w roku N+2)
  • w stosunku do środków trwałych o wartości pomiędzy 1 500,00 a 3 500,00 zł amortyzację należy wpisać jako koszt jednorazowy (100%) w roku N,
  • w stosunku do środków trwałych i drobnego wyposażenia o wartości poniżej 1 500,00 zł – należy je wpisać jako koszt (np. poz. B.8.2 – inne koszty) jednorazowo (100%) w roku N,
  • należy wybrać  i opisać metodę dokonywania amortyzacji (metodą liniową czy poprzez zastosowanie właściwe stawki amortyzacyjnej),
  • należy wskazać zastosowaną stawkę amortyzacyjną (ponadto zalecane jest wskazanie symbolu KŚT),
  • oszacowane tym sposobem odpisy amortyzacyjne od środków trwałych należy zsumować dla poszczególnych lat i wpisać do tabeli pomocniczej amortyzacja w arkuszu kalkulacyjnym tabel finansowych (po prawej stronie na szarym tle)
Ponadto należy pamiętać o obowiązkowym wpisaniu w tabeli 9.2 Rachunek zysków i strat w pozycji inne przychody – przychody w czasie z tytułu premii dla poszczególnych lat. Przychody w czasie z tytułu premii oblicza się mnożąc odpisy amortyzacyjne dla danego roku przez procent dofinansowania (procent dofinansowania oblicza się jako iloraz kwoty premii i kosztów kwalifikowalnych operacji).
Należy również dokładnie obliczyć koszt z pozycji B.4 wynagrodzenia i pochodne, w którym podejmujący działalność uwzględnia składki społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub składki społeczne z tytułu zatrudnienia pracownika/pracowników. Pod tabelą należy szczegółowo rozpisać okres odprowadzania składek (w szczególności w roku N od kiedy do kiedy) oraz przyjętą  wysokość składek (aktualne dane dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
2.    Wartość przychodów obliczona na podstawie założeń przyjętych w tabeli 9.1 Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży musi być spójna z wartością sprzedaży (przychodem) podanym w tabeli 3.2 (sekcja III).
3.    Nie zaleca się wskazywania producenta, marki i modelu maszyn i urządzeń zaplanowanych do zakupu w tabeli 7.1 Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji. W kolumnie „Parametry techniczne lub jakościowe towarów lub usług” zaleca się podawanie parametrów zakresami, np. nie mniej niż …, od … do …, maksymalnie…., minimalnie … . Pozwoli to na uniknięcie problemów z zakupem konkretnej maszyny o opisanych dokładnie parametrach w sytuacji, kiedy do realizacji inwestycji dojdzie przykładowo po 12 m-cach od  dnia złożenia wniosku w naborze, a dana maszyna o konkretnych parametrach nie jest już produkowana.
4.    W tabeli 9.3 Zaktualizowana wartość netto wskaźnik NPV musi obowiązkowo wyjść dodatni, aby operacja mogła zostać uznana za uzasadnioną ekonomicznie.

Przykładowo wypełnione tabele finansowe biznesplanu_podejmowanie działalności

Przykładowo wypełnione tabele finansowe biznesplanu_podejmowanie działalności

Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej

Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej