Konsultacje społeczne_zmiana LSR na lata 2014-2023

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – przeniesienie wolnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag/propozycji do projektu zmian do LSR w związku z możliwością przeniesienia wolnych środków w ramach budżetu LSR w łącznej kwocie 25 095,48 EUR/ 107 822,73 PLN do przedsięwzięcia 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym. Uzasadnienie zmiany LSR znajduje się w formularzu zgłaszania uwag. Projekt zmian do LSR jest propozycją Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

W projekcie zmiany LSR kolorem czerwonym wraz z przekreśleniem zaznaczono zmieniane treści , kolorem zielonym zaznaczono propozycję nowych treści.

Poniżej prezentacja zmian w LSR:

Projekt zmian LSR_

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 25.03.2024r. godz. 14:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR_(wersja edytowalna)

Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR_(pdf)