Deklaracja dostępności

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują obrazki z funkcją dekoracyjną mające wypełniony atrybut alt
 • występuje błędna struktura nagłówków
 • występują listy elementów niezdefiniowane jako takie w kodzie HTML
 • tabele prezentujące dane nie są prawidłowo zbudowane
 • niektóre elementy nie zapewniają dostatecznego kontrastu koloru tła do koloru tekstu
 • występują grafiki przekazujące treść bez tekstowej alternatywy
 • przy przeglądaniu strony na małym ekranie może być konieczne użycie poziomego paska przewijania
 • nie wszystkie elementy są dostępne przy pomocy klawiatury
 • brak mechanizmu tzw. „skip linków”
 • odnośniki prowadzące do pobrania plików nie zapewniają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • występują odnośniki typu „czytaj więcej” bez treści dojaśniającej
 • występują błędy parsowania kodu HTML

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Reddog Systems Przemysław Bąchorek.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Drejewicz, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej, biuro@dolina-bugu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 732 821 113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.