Konsultacje LSR 2023-2027

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 2023-2027

Szanowni Państwo,

Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do  lokalnych kryteriów wyboru w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na Państwa uwagi czekamy do 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek), które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru lub przesłać listownie na adres Okuninka, ul. Leśniczówka 1 22 – 200 Włodawa, lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia.

Projekt propozycji lokalnych kryteriów wyboru – pobierz

Formularz uwag do  lokalnych kryteriów wyboru – pobierz


W dniu 6 czerwca 2023 r. przedstawiciele LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożyli wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestnicząc w procesie konsultacji społecznych LSR pokazali, iż dobro obszaru LGD „Poleskiej Doliny Bugu” i jego mieszkańców nie jest im obojętne. Szczególne podziękowania należą się tym osobom, które poświęcając swój czas osobiście przybyły na organizowane spotkania i włączyły się bezpośrednio w dyskusję nad proponowanymi kierunkami rozwoju LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.


KONSULTACJE SPOŁECZNE CELÓW/ PRZEDSIĘWZIĘĆ/ BUDŻETU LSR/ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 2023-2027

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej  Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Celów / przedsięwzięć / budżetu LSR/ lokalnych kryteriów wyboru w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na Państwa uwagi czekamy do 23 maja 2023 r. (wtorek), które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Cele /  przedsięwzięcia / budżet LSR/ lokalne kryteria wyboru lub przesłać listownie na adres Okuninka, ul. Leśniczówka 1 22 – 200 Włodawa, lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia.

Projekt Cele/ przedsięwzięcia / budżet LSR – pobierz

Projekt propozycji lokalnych kryteriów wyboru –pobierz

Formularz uwag do celów / przedsięwzięć / budżetu LSR/ lokalne kryteria wyboru – pobierz


W dniu 15.05.2023 r. w sali szkoleniowej w Urzędzie Miejskim we Włodawie miało miejsce posiedzenie Zespołu roboczego ds. LSR. Na spotkaniu wypracowano ostateczny projekt: celów, przedsięwzięć, budżetu LSR, sposobu ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru, który zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych. Było to trzecie, ostatnie otwarte spotkanie Zespołu, w którym mogli uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy.

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim uczestnikom Zespołu roboczego ds. LSR, którzy w aktywny i pełen zaangażowania sposób wsparli i dalej wpierają LGD w pracy nad tworzeniem tak istotnego i ważnego dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. Wierzymy, że  dzięki nowej LSR opracowanej w sposób oddolny i partnerski, będziemy mogli wspierać rozwój  naszego obszaru dla dobra jego mieszkańców.

 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELÓW/ PRZEDSIĘWZIĘĆ/ BUDŻETU LSR/ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 2023-2027

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej  Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Celów / przedsięwzięć / budżetu LSR w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na Państwa uwagi czekamy do 14 kwietnia 2023 r. (piątek), które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Cele /  przedsięwzięcia / budżet LSR lub przesłać listownie na adres Okuninka, ul. Leśniczówka 1 22 – 200 Włodawa, lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia.

Projekt Cele/ przedsięwzięcia / budżet LSR – Cele i przedsięwzięcia

Formularz do projektu celów/przedsięwzięć – pobierz


 


Fiszki projektowe nowej perspektywy 2023-2027!

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Poleska Dolina Bugu. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową  można składać  w następujących formach:

  1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. Drogą korespondencyjną na adres LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. Bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa”, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Fiszka projektowa –pobierz

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.


W dniu 15.03.2023 r.  w sali szkoleniowej w Urzędzie Miejskim we Włodawie miało miejsce posiedzenie Zespołu roboczego ds. LSR. Spotkanie było pełne dyskusji, przemyśleń i wniosków, które posłużą w wyznaczaniu kierunków działań, celów, przedsięwzięć w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Bardzo dziękujemy Członkom Zespołu za zaangażowanie i czas poświęcony w opracowanie nowej LSR, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców, wparcie ich inicjatyw i aktywizację.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w formie warsztatów strategicznych, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców LGD. Będziemy pracować nad celami i przedsięwzięciami  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie zostanie przeprowadzone także w formule on-line. Termin został wyznaczony na 23.03.2023 r., godz. 13:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim we Włodawie. Szczegóły już wkrótce!

 

Uwaga!

Mieszkańcom przypominamy, że w Biurze LGD w godz. 8:00-16:00 działa cały czas punkt konsultacyjny, w którym można zgłaszać swoje propozycje celów i przedsięwzięć poprzez wiadomość e-mail: poleskadolinabugu@pocza.fm, telefonicznie: 732 821 113, a także osobiście w Biurze LGD w Okunince przy ul. Leśniczówka 1 (budynek Schroniska młodzieżowego „Krokodyl”). 

Uwaga!  Bardzo chcemy, by jak najwięcej mieszkańców miało możliwość wzięcia udziału w konsultacja LSR. W tym celu wydłużyliśmy godziny otwarcia Punktu konsultacyjnego do godz. 18:00 w każdy wtorek do końca maja 2023 r.

 


 


Komunikowanie na obszarze LGD ”Poleska Dolina Bugu” – badanie ankietowe

Drodzy Mieszkańcy gmin stowarzyszonych w LGD „Poleska Dolina Bugu” prosimy o udział w ankiecie dotyczącej źródeł informacji, sposobów komunikacji i pozyskiwania informacji o lokalnych wydarzeniach. Wyniki naszego badania pomogą nam ustalić najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane przez Państwa narzędzia komunikacji, ale również stwierdzić, jakie braki istnieją w tym zakresie i na jakie aspekty komunikowania i informowania o naszych działaniach musimy zwrócić uwagę.
Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Zapewniamy, że uzyskane wyniki posłużą nam wyłącznie w celach udoskonalenia metod komunikowania i informowania o działaniach  LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość oraz  poświęcony czas.

Link do ankiety

 


W dniu 31.01.2023 r. w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” przy udziale eksperta zewnętrznego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz pracownicy Biura LGD. Na spotkaniu poddano analizie zgromadzone dane statystyczne oraz zestawiono wyniki ankiet przeprowadzonych w czasie konsultacji społecznych (czerwiec 2022r.) Poddano pod dyskusję cele szczegółowe obrane do realizacji w bieżącym okresie wdrażania LSR 2014-2020, możliwość ich zmiany, modyfikacji czy zmniejszenia ich liczby, co jest obecnie rekomendowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym dniu dniu odbył się również warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR oraz działań LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru LGD. Wypracowane wnioski przyczynią się do wypracowania rozwiązań wpływających na usprawnienie słabszych obszarów, co przełoży się na efektywniejszą realizację podejmowanych inicjatyw w 2023 r.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR  za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu. Dzięki Państwu te i kolejne spotkania zaowocują nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców, wsparcie ich inicjatyw i aktywizację.

 10.11.2022 r.

Zapraszamy aktywnych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do udziału w pracach Zespołu Roboczego. Głównym jego zadaniem będzie pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do dofinansowania ze środków EFRROW na lata 2023 – 2027.

Udział w pracach Zespołu Roboczego jest dobrowolny, a posiedzenia Zespołu mają charakter otwarty. Do jego prac na każdym etapie mogą dołączyć osoby zainteresowane zaangażowaniem się w opracowywanie LSR.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 732-821-113 oraz e-mailowo: poleskadolinabugu@poczta.fm


10.08.2022

Raport z konsultacji społecznych założeń LSR na lata 2023-2027 udostępniony

Publikujemy raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w dniach 07-10.06.2022 r. Spotkania z mieszkańcami miały na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz przeprowadzenie analizy SWOT – dla potrzeb opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania przewidziany na lata 2023-2027. W spotkaniach w każdej z gmin członkowskich obszaru LGD wzięło udział łącznie 98 osób – wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie!

Raport z konsultacji możesz pobrać tutaj.


08.07.2022

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

Rozpoczęliśmy proces opracowywania kolejnej lokalnej Strategii Rozwoju – na okres programowania 2023-2027. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju obszaru Poleskiej Doliny Bugu.

W szczególności zachęcamy do wskazywania:

  • jakie obszary powinny być rozwijane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
  • jakie kategorie osób z obszaru Poleskiej Doliny Bugu należy szczególnie wspierać

W jaki sposób zgłaszać swoje opinie:

  • najwygodniej za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu – przejdź do formularza
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: nasz adres to poleskadolinabugu@poczta.fm
  • za pośrednictwem komunikatora na Facebooku – to nasz profil
  • osobiście w Biurze LGD – jesteśmy tu

 


20.06.2022 r.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 20.06.2022r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku LGD „Poleska Dolina Bugu” mowa o 1,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Włodawa, gminy Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hańsk, Hanna, Wyryki i Stary Brus. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR – otwórz

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR po aktualizacji z dnia 05.05.2023 r. – otwórz

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań – otwórz


24.05.2022 r.

Konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Poleska Dolina Bugu na okres programowania 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD „Poleska Dolina Bugu” na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027.

Poniżej harmonogram spotkań w poszczególnych gminach.

Strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) wyznacza kierunki rozwoju gmin nią objętych przy wsparciu funduszy z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” obejmuje 8 gmin: Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Wyryki, Wola Uhruska, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk, Hanna. Dzięki LSR na lata 2014-2020 samorząd, organizacje, przedsiębiorcy i mieszkańcy z tego terenu mieli do dyspozycji łącznie 9,6 mln zł środków na rozwój swojego obszaru, w tym infrastruktury publicznej oraz na wsparcie przedsiębiorczości.

Efekty zrealizowanych projektów dzięki Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Poleska Dolina Bugu” na lata 2014-2020 można zobaczyć na stronie internetowej LGD „Poleska Dolina Bugu”:

Projekty niekomercyjne – zobacz

Podjęcie działalności gospodarczej – zobacz

Rozwój firm – zobacz

Głos mieszkańców zabrany podczas konsultacji będzie punktem wyjścia w zadecydowaniu o tym, na jakie projekty przeznaczyć fundusze unijne w kolejnym okresie programowania 2023-2027.

Spotkanie zaplanowane jest na około 1,5 godziny, a uczestników czeka upominek-niespodzianka od organizatorów spotkania:)

Serdecznie zapraszamy!