LEADER 2023-2027

10.11.2022 r.

Zapraszamy aktywnych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do udziału w pracach Zespołu Roboczego. Głównym jego zadaniem będzie pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do dofinansowania ze środków PROW na lata 2023 – 2027.

Udział w pracach Zespołu Roboczego jest dobrowolny, a posiedzenia Zespołu mają charakter otwarty. Do jego prac na każdym etapie mogą dołączyć osoby zainteresowane zaangażowaniem się w opracowywanie LSR.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 732-821-113 oraz e-mailowo: poleskadolinabugu@poczta.fm


10.08.2022

Raport z konsultacji społecznych założeń LSR na lata 2023-2027 udostępniony

Publikujemy raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w dniach 07-10.06.2022 r. Spotkania z mieszkańcami miały na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz przeprowadzenie analizy SWOT – dla potrzeb opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania przewidziany na lata 2023-2027. W spotkaniach w każdej z gmin członkowskich obszaru LGD wzięło udział łącznie 98 osób – wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie!

Raport z konsultacji możesz pobrać tutaj.


08.07.2022

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

Rozpoczęliśmy proces opracowywania kolejnej lokalnej Strategii Rozwoju – na okres programowania 2023-2027. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju obszaru Poleskiej Doliny Bugu.

W szczególności zachęcamy do wskazywania:

  • jakie obszary powinny być rozwijane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
  • jakie kategorie osób z obszaru Poleskiej Doliny Bugu należy szczególnie wspierać

W jaki sposób zgłaszać swoje opinie:

  • najwygodniej za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu – przejdź do formularza
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: nasz adres to poleskadolinabugu@poczta.fm
  • za pośrednictwem komunikatora na Facebooku – to nasz profil
  • osobiście w Biurze LGD – jesteśmy tu

 


20.06.2022 r.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 20.06.2022r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku LGD „Poleska Dolina Bugu” mowa o 1,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Włodawa, gminy Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hańsk, Hanna, Wyryki i Stary Brus. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR – otwórz

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań – otwórz


24.05.2022 r.

Konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Poleska Dolina Bugu na okres programowania 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD „Poleska Dolina Bugu” na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027.

Poniżej harmonogram spotkań w poszczególnych gminach.

Strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) wyznacza kierunki rozwoju gmin nią objętych przy wsparciu funduszy z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” obejmuje 8 gmin: Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Wyryki, Wola Uhruska, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk, Hanna. Dzięki LSR na lata 2014-2020 samorząd, organizacje, przedsiębiorcy i mieszkańcy z tego terenu mieli do dyspozycji łącznie 9,6 mln zł środków na rozwój swojego obszaru, w tym infrastruktury publicznej oraz na wsparcie przedsiębiorczości.

Efekty zrealizowanych projektów dzięki Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Poleska Dolina Bugu” na lata 2014-2020 można zobaczyć na stronie internetowej LGD „Poleska Dolina Bugu”:

Projekty niekomercyjne – zobacz

Podjęcie działalności gospodarczej – zobacz

Rozwój firm – zobacz

Głos mieszkańców zabrany podczas konsultacji będzie punktem wyjścia w zadecydowaniu o tym, na jakie projekty przeznaczyć fundusze unijne w kolejnym okresie programowania 2023-2027.

Spotkanie zaplanowane jest na około 1,5 godziny, a uczestników czeka upominek-niespodzianka od organizatorów spotkania:)

Serdecznie zapraszamy!