LEADER 2023-2027

 


 

W dniu 15.03.2023 r.  w sali szkoleniowej w Urzędzie Miejskim we Włodawie miało miejsce posiedzenie Zespołu roboczego ds. LSR. Spotkanie było pełne dyskusji, przemyśleń i wniosków, które posłużą w wyznaczaniu kierunków działań, celów, przedsięwzięć w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Bardzo dziękujemy Członkom Zespołu za zaangażowanie i czas poświęcony w opracowanie nowej LSR, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców, wparcie ich inicjatyw i aktywizację.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w formie warsztatów strategicznych, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców LGD. Będziemy pracować nad celami i przedsięwzięciami  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie zostanie przeprowadzone także w formule on-line. Termin został wyznaczony na 23.03.2023 r., godz. 13:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim we Włodawie. Szczegóły już wkrótce!

 

Mieszkańcom przypominamy, że w Biurze LGD działa cały czas punkt konsultacyjny, w którym można zgłaszać swoje propozycje celów i przedsięwzięć poprzez wiadomość e-mail: poleskadolinabugu@pocza.fm, telefonicznie: 732 821 113, a także osobiście w Biurze LGD w Okunince przy ul. Leśniczówka 1 (budynek Schroniska młodzieżowego „Krokodyl”). Zapraszamy!

 


 


W dniu 31.01.2023 r. w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” przy udziale eksperta zewnętrznego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz pracownicy Biura LGD. Na spotkaniu poddano analizie zgromadzone dane statystyczne oraz zestawiono wyniki ankiet przeprowadzonych w czasie konsultacji społecznych (czerwiec 2022r.) Poddano pod dyskusję cele szczegółowe obrane do realizacji w bieżącym okresie wdrażania LSR 2014-2020, możliwość ich zmiany, modyfikacji czy zmniejszenia ich liczby, co jest obecnie rekomendowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym dniu dniu odbył się również warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR oraz działań LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru LGD. Wypracowane wnioski przyczynią się do wypracowania rozwiązań wpływających na usprawnienie słabszych obszarów, co przełoży się na efektywniejszą realizację podejmowanych inicjatyw w 2023 r.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR  za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu. Dzięki Państwu te i kolejne spotkania zaowocują nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców, wsparcie ich inicjatyw i aktywizację.

 10.11.2022 r.

Zapraszamy aktywnych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do udziału w pracach Zespołu Roboczego. Głównym jego zadaniem będzie pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do dofinansowania ze środków EFRROW na lata 2023 – 2027.

Udział w pracach Zespołu Roboczego jest dobrowolny, a posiedzenia Zespołu mają charakter otwarty. Do jego prac na każdym etapie mogą dołączyć osoby zainteresowane zaangażowaniem się w opracowywanie LSR.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 732-821-113 oraz e-mailowo: poleskadolinabugu@poczta.fm


10.08.2022

Raport z konsultacji społecznych założeń LSR na lata 2023-2027 udostępniony

Publikujemy raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w dniach 07-10.06.2022 r. Spotkania z mieszkańcami miały na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz przeprowadzenie analizy SWOT – dla potrzeb opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania przewidziany na lata 2023-2027. W spotkaniach w każdej z gmin członkowskich obszaru LGD wzięło udział łącznie 98 osób – wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie!

Raport z konsultacji możesz pobrać tutaj.


08.07.2022

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

Rozpoczęliśmy proces opracowywania kolejnej lokalnej Strategii Rozwoju – na okres programowania 2023-2027. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju obszaru Poleskiej Doliny Bugu.

W szczególności zachęcamy do wskazywania:

  • jakie obszary powinny być rozwijane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
  • jakie kategorie osób z obszaru Poleskiej Doliny Bugu należy szczególnie wspierać

W jaki sposób zgłaszać swoje opinie:

  • najwygodniej za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu – przejdź do formularza
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: nasz adres to poleskadolinabugu@poczta.fm
  • za pośrednictwem komunikatora na Facebooku – to nasz profil
  • osobiście w Biurze LGD – jesteśmy tu

 


20.06.2022 r.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 20.06.2022r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku LGD „Poleska Dolina Bugu” mowa o 1,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Włodawa, gminy Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hańsk, Hanna, Wyryki i Stary Brus. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR – otwórz

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań – otwórz


24.05.2022 r.

Konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Poleska Dolina Bugu na okres programowania 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD „Poleska Dolina Bugu” na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027.

Poniżej harmonogram spotkań w poszczególnych gminach.

Strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) wyznacza kierunki rozwoju gmin nią objętych przy wsparciu funduszy z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” obejmuje 8 gmin: Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Wyryki, Wola Uhruska, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk, Hanna. Dzięki LSR na lata 2014-2020 samorząd, organizacje, przedsiębiorcy i mieszkańcy z tego terenu mieli do dyspozycji łącznie 9,6 mln zł środków na rozwój swojego obszaru, w tym infrastruktury publicznej oraz na wsparcie przedsiębiorczości.

Efekty zrealizowanych projektów dzięki Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Poleska Dolina Bugu” na lata 2014-2020 można zobaczyć na stronie internetowej LGD „Poleska Dolina Bugu”:

Projekty niekomercyjne – zobacz

Podjęcie działalności gospodarczej – zobacz

Rozwój firm – zobacz

Głos mieszkańców zabrany podczas konsultacji będzie punktem wyjścia w zadecydowaniu o tym, na jakie projekty przeznaczyć fundusze unijne w kolejnym okresie programowania 2023-2027.

Spotkanie zaplanowane jest na około 1,5 godziny, a uczestników czeka upominek-niespodzianka od organizatorów spotkania:)

Serdecznie zapraszamy!