O Stowarzyszeniu

Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” funkcjonuje jako wielosektorowe partnerstwo realizowane lokalnie na obszarze gmin wiejskich: Włodawa, Hanna, Wyryki, Stary Brus, Hańsk, Wola Uhruska i Ruda-Huta oraz od 2015 r. również miasta Włodawa. Podejście LEADER wdrażane przez Stowarzyszenie jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., oraz Statutu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Stowarzyszenie w dniu 10 marca 2006 r. zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000252694.

Opis procesu budowania partnerstwa

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy lokalnych liderów społecznych wywodzących się z różnych środowisk z terenu trzech gmin: gmina Włodawa, gmina Hańsk, gmina Wola Uhruska. Grupa inicjatywna składała się z 26 osób, które wypracowały dokumenty strategiczne i zarejestrowały Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” odbyło się 2 lutego 2006 r. we Włodawie. W zebraniu wzięło udział 26 osób, które złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach określonych dla członków stowarzyszenia i złożyły deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia. Podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, przyjęto statut, wybrano organy decyzyjne – zarząd stowarzyszenia i komisję rewizyjną, przygotowano dokumenty rejestracyjne.

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy w dn. 10 marca 2006 r. dokonał wpisu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000252694. Stowarzyszenie działało jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Stowarzyszenie realizowało swoją działalność statutową w oparciu o Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowaną w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader+ w ramach projektu wdrażanego przez gminę Włodawa pn. „Rozwój turystyki nadbużańskich obszarów wiejskich Włodawa i okolice”.

Zgodnie z zapisami statutowymi Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” prowadziło swoją działalność poprzez:
1. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w rozumieniu przepisów SPO – Rol dla obszaru gmin: Hańsk, Włodawa i Wola Uhruska;
2. Realizację zadań nakreślonych w ZSROW;
3. Promocję obszarów wiejskich położonych na obszarze objętym ZSROW;
4. Działania aktywizacyjne dla mieszkańców gmin;
5. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

W okresie od rejestracji do maja 2008 grono sympatyków oraz aktywnych działaczy powiększało się w związku z dużą atrakcyjnością Stowarzyszenia w związku z realizacją Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+ oraz potrzebami lokalnych środowisk. Działania Stowarzyszenia zyskały popularność na terenie sąsiednich gmin powiatu włodawskiego: gmina Hanna, gmina Stary Brus i gmina Wyryki. Ponadto gmina Ruda-Huta z powiatu chełmskiego ze względu na położenie oraz podobny charakter wykazała zainteresowanie organizacją wspólnych przedsięwzięć. W związku z tym postanowiono rozszerzyć obszar działania stowarzyszenia o teren tych gmin. W tym celu odbyło się kilka nieformalnych spotkań przedstawicieli wszystkich siedmiu gmin. Zostały również przeprowadzone spotkania z udziałem mieszkańców, zainteresowanych podmiotów i przedstawicieli zainteresowanych gmin.

W dniu 17 lipca 2008 na Walnym Zebraniu dokonano rozszerzenia statutowych zapisów i przyjęto nowych partnerów samorządowych: Gminę Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus. Zatem od 2008 r. Obszar Lokalnej Grupy Działania obejmował gminy wiejskie położone wokół miasta Włodawa (gmina wiejska Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska, Hanna, Wyryki, Stary Brus) oraz gminę Ruda-Huta z powiatu chełmskiego. Natomiast w 2015 r. do LGD dołączyło również Miasto Włodawa, w związku ze zmianą definicji obszaru wiejskiego w obowiązujących LGD przepisach prawa.

Od 2015 r. Lokalna Grupa Działania obejmuje obszar 8 samorządów: Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Hańsk, Gmina Ruda-Huta, Gmina Hanna, Gmina Wyryki, Gmina Stary Brus.

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” otwarta jest na nowych członków. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela, która złoży deklarację członkowską podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z wpisem do KRS, załączy kopię/wydruk wpisu do KRS oraz uchwałę organu o przystąpieniu do LGD.