Dotacja na rozwój firmy w zakresie branży turystycznej

Dotacja na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa w branży turystycznej (rekreacja, gastronomia, hotelarstwo, produkty turystyczne)

Wysokość dotacji: od 50 tys. zł do 200 tys. zł

Forma płatności: refundacja (zwrot części kosztów kwalifikowanych)

Poziom dofinansowania: do 65% kosztów kwalifikowalnych (minimalnie 35 % wkładu własnego)

Limit na jednego beneficjenta w okresie programowania PS WPR: 500 tys. zł

Kiedy i gdzie składać wniosek? 

Wnioskodawca możne złożyć jeden wniosek w czasie trwania naboru ogłoszonego przez LGD  na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (on-line).

Nabory wniosków są ogłaszane zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w ramach PS WPR: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/harmonogram-naborow/

Dla kogo dotacja? 

By móc ubiegać się o dotację należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

Warunki podmiotowe:

 1.  W przypadku wnioskodawcy będącym osobą fizyczną – wnioskodawca co najmniej od roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku posiada miejsce wykonywania działalności gospodarczej oznaczone adresem wpisanym do CEIDG lub miejsce wykonywania działalności w ramach pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. miasto Włodawa, gmina Włodawa, gmina Hańsk, gmina Wola Uhruska, gmina Ruda-Huta, gmina Hanna, gmina Wyryki, gmina Stary Brus.
 2. W przypadku wnioskodawcy będącym osobą prawną – wnioskodawca co najmniej od roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział, które znajdują się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. miasto Włodawa, gmina Włodawa, gmina Hańsk, gmina Wola Uhruska, gmina Ruda-Huta, gmina Hanna, gmina Wyryki, gmina Stary Brus
 3. Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą do której stosuje się Prawo przedsiębiorców oraz nadal wykonuje tą działalności.
 4. Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z art. 19a albo art. 19b rozporządzenia GBER.
 5. Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo.
 6. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w ramach PS WPR na operację w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.
 7. Upłynęły co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy wnioskodawcy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PS WPR.
 8. Upłynęły co najmniej 2 lata od dnia wypłaty wnioskodawcy płatności ostatecznej na podejmowanie lub prowadzenie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałań 4.2, 6.2, 6.4 lub 19.2 objętych PROW 2014-2020.
 9. W przypadku gdy operacja  będzie realizowana  w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki przyznania pomocy muszą być spełnione przez wszystkich wspólników spółki.
 10. O pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot posiadający numer EP (numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Warunki przedmiotowe:

 1. Operacja dotyczy działalności zgodnej z celem LSR.
 2. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, co potwierdza załączony do wniosku biznesplan,
  a) który jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji,
  b) zawiera co najmniej:
  – wskazanie celu, w tym zakładanego ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  – planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celu, w tym wskazanie zakresu rzeczowego i nakładów i finansowych,
  – informacje dotyczące zasobów posiadanych przez wnioskodawcę niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować, w tym opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz kwalifikacji lub doświadczenia,
  – informacje dotyczące sposobu prowadzenia działalności.
 3. Operacja zakłada osiągnięcie co najmniej 30 % docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy.
 4. Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Jeżeli wszystkie powyższe warunki będą spełnione, wniosek przejdzie do następnego etapu oceny w zakresie spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek może zostać wybrany przez Radę LGD do dofinansowania, jeżeli uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów za spełnianie lokalnych kryteriów wyboru, tj. –   12 pkt.

Zapoznaj się z Lokalnymi Kryteriami Wyborupobierz

Umowa o przyznaniu pomocy zawierana jest Zarządem Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Jeżeli wnioskodawcy zostaną przyznane punkty za kryteria o charakterze deklaratywnym i wnioskodawca złoży deklarację realizacji czynności ocenionych tymi kryteriami, umowa będzie zawierała zobowiązanie do realizacji tych deklaracji!

Najważniejsze zobowiązania beneficjenta:

 • utrzymanie realizowanej inwestycji oraz prowadzenia działalności w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy (bez okresów zawieszania firmy);
 • osiągnięcie co najmniej 30 % docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego luz wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy.