Dotacja na podjęcie działalności w zakresie usług dla seniorów

Dotacja dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą w zakresie branży „srebrnej gospodarki”, ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, bytowych oraz zdrowotnych i edukacyjnych osób starszych i starzejących się m.in.  w zakresie rozwoju osobistego, usług opiekuńczych, rehabilitacji czy poradnictwa zdrowia.

Wysokość dotacji: od 50 tys. zł do 100 tys. zł

Forma płatności: ryczałt

Poziom dofinansowania: do 65% kosztów kwalifikowalnych (minimalnie 35 % wkładu własnego)

Limit na jednego beneficjenta w okresie programowania PS WPR: 500 tys. zł

Kiedy i gdzie składać wniosek?

Wnioskodawca możne złożyć jeden wniosek w czasie trwania naboru ogłoszonego przez LGD  na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (on-line).

Nabory wniosków są ogłaszane zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w ramach PS WPR: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/harmonogram-naborow/

Dla kogo dotacja? 

By móc ubiegać się o dotację należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

Warunki podmiotowe:

 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku ma ukończone 18 lat.
 2. Wnioskodawca w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał i nie wykonuje działalności gospodarczej.
 3. Miejsce zamieszkania wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. miasto Włodawa, gmina Włodawa, gmina Hańsk, gmina Wola Uhruska, gmina Ruda-Huta, gmina Hanna, gmina Wyryki, gmina Stary Brus, od co najmniej roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Wnioskodawca na nadany numer EP (numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, ewidencji wniosków o przyznanie płatności).
 5. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w ramach PROW 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 6. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w ramach PS WPR na operację w zakresie startu / rozwoju działalności gospodarczej, gospodarstwa agroturystycznego, zagrody edukacyjnej, gospodarstwa opiekuńczego, krótkiego łańcucha dostaw żywności.

Warunki przedmiotowe:

 1. Projekt zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców.
 2. Projekt zakłada zgłoszenie wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego z tytułu wykonywania działalności, jeżeli nie jest objęty tym ubezpieczeniem lub społecznym ubezpieczeniem rolników.
 3. Operacja dotyczy działalności zgodnej z celem LSR.
 4. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, co potwierdza załączony do wniosku biznesplan,
  a) który jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji,
  b) zawiera co najmniej:
  – wskazanie celu, w tym zakładanego ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  – planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celu, w tym wskazanie zakresu rzeczowego i nakładów i finansowych,
  – informacje dotyczące zasobów posiadanych przez wnioskodawcę niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować, w tym opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz kwalifikacji lub doświadczenia,
  – informacje dotyczące sposobu prowadzenia działalności.
 5. Projekt zakłada osiągnięcie co najmniej 30 % docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy.
 6. Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR „Poleska Dolina Bugu”(tj. obszar gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Jeżeli wszystkie powyższe warunki będą spełnione, wniosek przejdzie do następnego etapu oceny w zakresie spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek może zostać wybrany przez Radę LGD do dofinansowania, jeżeli uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów za spełnianie lokalnych kryteriów wyboru, tj. –   16 pkt.

Zapoznaj się z Lokalnymi Kryteriami Wyborupobierz

Umowa o przyznaniu pomocy zawierana jest Zarządem Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Jeżeli wnioskodawcy zostaną przyznane punkty za kryteria o charakterze deklaratywnym i wnioskodawca złoży deklarację realizacji czynności ocenionych tymi kryteriami, umowa będzie zawierała zobowiązanie do realizacji tych deklaracji!

Najważniejsze zobowiązania beneficjenta:

 • utrzymanie realizowanej inwestycji oraz prowadzenia działalności w okresie 2 lat od dnia wypłaty pomocy (bez okresów zawieszania firmy);
 • osiągnięcie co najmniej 30 % docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego luz wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy;
 • prowadzenie ewidencji odpowiednio świadczonych usług lub sprzedaży produktów rolnych;
 • bieżące informowanie o świadczonych usługach i ich zakresie lub asortymencie poprzez ogólnodostępne środki przekazu;
 • informowanie Samorządu Województwa Lubelskiego o realizacji biznesplanu na 3 miesiące przed upływem ostatniego roku okresu związania celem.