Dotacja na utworzenie zagrody edukacyjnej

Dotacja na utworzenie zagrody edukacyjnej

Wysokość dotacji: od 50 tys. zł do 100 tys. zł

Forma płatności: ryczałt

Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych (minimalnie 15 % wkładu własnego)

Limit na jednego beneficjenta w okresie programowania PS WPR: 500 tys. zł

Kiedy i gdzie składać wniosek? 

Wnioskodawca możne złożyć jeden wniosek w czasie trwania naboru ogłoszonego przez LGD  na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (on-line).

Nabory wniosków są ogłaszane zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w ramach PS WPR: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/harmonogram-naborow/

Dla kogo dotacja? 

By móc ubiegać się o dotację należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

Warunki podmiotowe:

 1. Miejsce zamieszkania wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. miasto Włodawa, gmina Włodawa, gmina Hańsk, gmina Wola Uhruska, gmina Ruda-Huta, gmina Hanna, gmina Wyryki, gmina Stary Brus, od co najmniej roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Wnioskodawca jest rolnikiem albo małżonkiem rolnika albo domownikiem z małego gospodarstwa rolnego (powierzchnia mniejsza niż 11,42 ha fizycznych)
 3. Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na działalność tego samego rodzaju w zakresach utworzenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego, zagrody edukacyjnej, gospodarstwa opiekuńczego w ramach PS WPR.
 4. O pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot posiadający numer EP (numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Warunki przedmiotowe:

 1. Operacja dotyczy działalności zgodnej z celem LSR.
 2. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, co potwierdza załączony do wniosku biznesplan,
  a) który jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji,
  b) zawiera co najmniej:
  – wskazanie celu, w tym zakładanego ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  – planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celu, w tym wskazanie zakresu rzeczowego i nakładów i finansowych,
  – informacje dotyczące zasobów posiadanych przez wnioskodawcę niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować, w tym opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz kwalifikacji lub doświadczenia,
  – informacje dotyczące sposobu prowadzenia działalności w szczególności informacje realizacji w zagrodzie edukacyjnej celów edukacyjnych, o których mowa w standardach OSZE.
 3. Operacja jest inwestycją polegającą na dostosowaniu małego gospodarstwa rolnego do świadczenia usług edukacyjnych zgodnie ze standardami OSZE;
 4. Operacja zakłada realizację przynajmniej dwóch celów edukacyjnych, o których mowa w standardach OSZE;
 5. Operacja nie obejmuje kosztów inwestycji w produkcję rolniczą lub przetwórczą;
 6. Operacja uzyskała pozytywną rekomendację właściwego terytorialnie przedstawiciela ODR – wojewódzkiego koordynatora OSZE pod kątem spójności ze standardami OSZE
 7. Wnioskodawca przewiduje przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez CDR O/Kraków nie później niż w dniu złożenia WOP.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki będą spełnione, wniosek przejdzie do następnego etapu oceny w zakresie spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek może zostać wybrany przez Radę LGD do dofinansowania, jeżeli uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów za spełnianie lokalnych kryteriów wyboru, tj. –   13 pkt.

Zapoznaj się z Lokalnymi Kryteriami Wyborupobierz

Umowa o przyznaniu pomocy zawierana jest Zarządem Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Jeżeli wnioskodawcy zostaną przyznane punkty za kryteria o charakterze deklaratywnym i wnioskodawca złoży deklarację realizacji czynności ocenionych tymi kryteriami, umowa będzie zawierała zobowiązanie do realizacji tych deklaracji!

Najważniejsze zobowiązania beneficjenta:

 • dokonanie  zgłoszenia do CEIDG;
 • utrzymanie zrealizowanej inwestycji i prowadzenie działalności co najmniej w okresie 5 lat od dnia wypłaty pomocy;
 • prowadzenie ewidencji odpowiednio świadczonych usług lub sprzedaży produktów rolnych;
 • bieżące informowanie o świadczonych usługach i ich zakresie lub asortymencie poprzez ogólnodostępne środki przekazu;
 • informowanie Samorządu Województwa Lubelskiego o realizacji biznesplanu na 3 miesiące przed upływem ostatniego roku okresu związania celem;
 • udokumentowanie przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez CDR O/Kraków nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność oraz kontynuowanie członkostwa;
 • realizacja wybranych celów edukacyjnych, o których mowa w standardach OSZE.