Dotacja na infrastrukturę publiczną

Dotacja dla JSFP na budowę małej infrastruktury publicznej służącej rekreacji i turystyce oraz tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej sprzyjającej zachowaniu więzi społecznych

Budżet LSR przeznaczony na dotację z zakresu Poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej: 498 000,00 EUR

Wysokość dotacji: od 50 tys. zł

Forma płatności: refundacja części kosztów kwalifikowanych

Poziom dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowalnych, z czego pomoc finansowa z EFRROW wynosi maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 20% kosztów kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa.

Kiedy i gdzie składać wniosek?

Wnioskodawca możne złożyć jeden wniosek w czasie trwania naboru ogłoszonego przez LGD  na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (on-line).

Nabory wniosków są ogłaszane zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w ramach PS WPR: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/harmonogram-naborow/

Kto może złożyć wniosek?

Jednostka sektora finansów publicznych (gmina, gminna instytucja kultury), której obszar jest objęty LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar: miasta Włodawa, gminy wiejskiej Włodawa, gminy Hańsk, Gminy Wola Uhruska, gminy Ruda-Huta, gminy Hanna, gminy Wyryki, gminy Stary Brus).

Warunki przyznania dotacji:

  • operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej;
  • infrastruktura będąca efektem tej inwestycji jest ogólnodostępna i niekomercyjna lub obejmuje obiekty użyteczności publicznej;
  • koszty całkowite operacji nie przekraczają 1 mln euro;
  • miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar: miasta Włodawa, gminy wiejskiej Włodawa, gminy Hańsk, Gminy Wola Uhruska, gminy Ruda-Huta, gminy Hanna, gminy Wyryki, gminy Stary Brus);
  • inwestycja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub do której wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy przez okres ubiegania się o przyznanie pomocy na operację, okres realizacji operacji oraz okres związania celem.
  • utrzymanie zrealizowanej inwestycji co najmniej w okresie 5 lat od dnia wypłaty pomocy.