Rural Inspiration Awards – konkurs dla projektów dofinansowanych z PROW 2014-2020

BULB
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.
Cele konkursu:
• Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi
• Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie:
– zbierania przykładów projektów,
– wnoszenia wkładu w działalność ENRD,
– ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej.
• Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach 11-12 kwietnia 2019 r.
Kategorie tematyczne konkursu:
1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego
i dywersyfikację gospodarstw;
2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych
z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
5. LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.
Warunki udziału:
Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii.
Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, w załączeniu, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl.
rural-inspiration-awards_formularz
Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD:
5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW
15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.
15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii.
11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród.
15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD.
11 kwietnia 2019 r. – ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej.
JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na nr tel Jednostki Centralnej KSOW: 22 623 28 38.