Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 22.09.2021 r. (środa), godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22 września 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze Hotelu SANVIT Lake Resort & Spa w Okunince X/10, 22-200 Włodawa.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2020 rok.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Poleskiej Doliny Bugu” za 2020 rok.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2020 rok.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za rok 2019 i 2020 oraz głosowanie nad ich zatwierdzeniem.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
Po zamknięciu Zebrania zapraszamy wszystkich obecnych Członków Stowarzyszenia na wspólny obiad.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania zgodnie z par. 16 ust. 7 Statutu, ustala się na dzień 22.09.2021 r. godz. 12:10. Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania (wzór w załączeniu).

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Oniszczuk

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”