Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 31.03.2023 r. (piątek), godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 31 marca 2023 r. (piątek)
o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Susznie, ul. Poleska 4, 22-200 Włodawa.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2022 rok.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2022 rok.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2022 rok.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 9. Przedstawienie zmian do Statutu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz głosowanie nad przyjęciem zmian do Statutu
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

             Zgodnie z par. 16 ust. 10 Statutu, wprowadzenie zmiany do Statutu wymaga obecności na posiedzeniu ponad połowy Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,  następny termin rozpoczęcia Zebrania zgodnie z par. 16 ust. 7 Statutu, ustala się na godz. 13.10, jednak wówczas przyjęcie zmian do Statutu nie będzie możliwe.  Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Serdecznie zapraszamy!

Wzór pełnomocnictwa (osoby prawne)

Wzór pełnomocnictwa (osoby fizyczne)