Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”_14.06.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Hotelu SPA Rusałka, Okuninka VIII-10, 22-200 Włodawa.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2023 rok.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2023 rok.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2023 rok.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za rok 2023 oraz głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 10. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.
 11. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.
 12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania zgodnie z par. 16 ust. 7 Statutu, ustala się na dzień 14.06.2024 r. godz. 12.10. Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania. Wzór pełnomocnictwa w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy!