Wsparcie Fundacji PGE – Filnatropia

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym. Tylko w przypadku pracowników GK PGE oraz członków ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, darowizna może być udzielona bezpośrednio osobie fizycznej. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze strategią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA i zgodne ze statutem Fundacji PGE.

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

  • nauka i edukacja
  • lecznictwo i ochrona zdrowia
  • pomoc społeczna
  • działalność ekologiczna i ochrona środowiska
  • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Nadesłane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością nadesłania. Pierwszy etap oceny, to ocena formalna wniosku, której dokonują pracownicy Biura Fundacji. Kolejny etap to rozpatrzenie dokumentów podczas posiedzenia Zarządu Fundacji. Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5000 Euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.

Po zaakceptowaniu wniosku, Beneficjent zostaje pisemnie poinformowany o pozytywnej decyzji, a wnioskowana kwota zostaje przelana na wskazane konto w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.

Jeżeli kwota przekracza 5000 Euro, dodatkowo musi zostać podpisana Umowa o darowiznę, w której określone są zasady przyznania i wydatkowania środków. ! Wnioskodawca każdorazowo zobowiązuje się rozliczyć z przyznanej darowizny, w tym celu powinien skontaktować się bezpośrednio z Biurem Fundacji PGE w celu wyznaczenia terminu i ustalenia szczegółów.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia