Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 04.11.2022 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły dwie oferty – wszystkie we właściwym miejscu i terminie.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – otwórz

Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, są dopuszczeni do dalszego etapu postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Zarząd powiadamia telefonicznie oraz
e-mailowo kandydatów o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.