Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których dwie podlegały odrzuceniu – wpływ po terminie oraz termin realizacji dłuższy niż wynikający z zapytania o cenę.

Prawidłową ofertę złożyła firma: MAAZ STUDIO ARCHITEKTURY Adam Paradowski z siedzibą w Staszowie – zaoferowana cena brutto: 185 150,00 zł.

Oferta zostaje wybrana do realizacji zamówienia z uwagi na najwyższą liczbę punktów oraz akceptowalną cenę.

Komunikat_altany_10.08.2021