ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy beneficjent operacji dofinansowanej na zasadzie refundacji (przedsiębiorcy, JSFP (gminy), organizacje pozarządowe) jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności wydatków.

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności wydatków?
Beneficjentów operacji dofinansowanych na zasadzie refundacji (przedsiębiorcy, gminy, stowarzyszenia)
Gdzie znajdują się wytyczne dotyczące zasady konkurencyjności?
  • Par. 5 ust. 1 pkt 14 umowy o przyznaniu pomocy,
  • art 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579) – pobierz
  • rozporządzenie MRiRW z 14.02.2018r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018, poz. 396) –pobierz
O czym mówi zasada konkurencyjności wydatków?
  • Zasada konkurencyjności zobowiązuje Beneficjenta do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową.
  • Beneficjentów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych zasada ta zobowiązuje do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie mają zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 000 złotych netto – zasada zobowiązuje do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
  • Beneficjentów niezobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych (przedsiębiorcy, stowarzyszenia), zasada zobowiązuje do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

  • Stosuje się do zamówień, w których wartość danego zadania jest większa niż 30 000 zł netto (Uwaga! Przewidziano kary za dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności!)
  • Wybór wykonawcy następuje na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione na portalu ogłoszeń ARiMR .
  • Istnieje możliwość sprawdzenia przez Urząd Marszałkowski prawidłowości przeprowadzenia postępowania w ww. trybie, pod warunkiem przekazania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania ofertowego w terminie nie późniejszym niż 4 m-ce od wskazanego w umowie terminu na złożenie wniosku o płatność (terminy dla podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych określono w par. 6 umowy o przyznaniu pomocy) – w przeciwnym wypadku dokumentację z przeprowadzonego postępowania ofertowego beneficjent składa wraz z wnioskiem o płatność.
  • Przewidziano kary finansowe za niezastosowanie lub nieprawidłowe stosowanie zasady konkurencyjności (zał. nr 2 do ww. rozporządzenia oraz zał. nr 3 do umowy)
W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem zasady konkurencyjności wydatków, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod nr tel. 732-821-113, drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w siedzibie Biura w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.