ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Od 18.04.2020 r. beneficjenci PROW 2014-2020 zostali zwolnienie z obowiązku konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań.

Stało się to na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.


W praktyce oznacza to, że:

 • od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;
 • Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Informacje źródłowe: https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html

 


 

 

Zasady konkurencyjności obowiązujące do dnia 17.04.2020 r.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy beneficjent operacji dofinansowanej na zasadzie refundacji (przedsiębiorcy, JSFP (gminy), organizacje pozarządowe) jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności wydatków.

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności wydatków?

Beneficjentów operacji dofinansowanych na zasadzie refundacji (przedsiębiorcy, gminy, stowarzyszenia)

Gdzie znajdują się wytyczne dotyczące zasady konkurencyjności?

 • Par. 5 ust. 1 pkt 14 umowy o przyznaniu pomocy,
 • art 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst  jedn. Dz. U. z 2018, poz. 627) – pobierz
 • rozporządzenie MRiRW z 14.02.2018r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018, poz. 396) –pobierz

O czym mówi zasada konkurencyjności wydatków?

 • Zasada konkurencyjności zobowiązuje Beneficjenta do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową.
 • Beneficjentów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych zasada ta zobowiązuje do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie mają zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 000 złotych netto – zasada zobowiązuje do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 • Beneficjentów niezobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych (przedsiębiorcy, stowarzyszenia), zasada zobowiązuje do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

 • Stosuje się do zamówień, w których wartość danego zadania jest większa niż 30 000 zł netto (Uwaga! Przewidziano kary za dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności!)
 • Wybór wykonawcy następuje na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione na portalu ogłoszeń ARiMR .
 • Istnieje możliwość sprawdzenia przez Urząd Marszałkowski prawidłowości przeprowadzenia postępowania w ww. trybie, pod warunkiem przekazania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania ofertowego w terminie nie późniejszym niż 4 m-ce od wskazanego w umowie terminu na złożenie wniosku o płatność (terminy dla podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych określono w par. 6 umowy o przyznaniu pomocy) – w przeciwnym wypadku dokumentację z przeprowadzonego postępowania ofertowego beneficjent składa wraz z wnioskiem o płatność.
 • Przewidziano kary finansowe za niezastosowanie lub nieprawidłowe stosowanie zasady konkurencyjności (zał. nr 2 do ww. rozporządzenia oraz zał. nr 3 do umowy)

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem zasady konkurencyjności wydatków, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod nr tel. 732-821-113, drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w siedzibie Biura w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.