Ankiety

Szanowni Państwo,

W ramach kolejnego etapu procesu konsultacji zmian w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” planowanych do wprowadzenia w połowie 2018r., przedstawiamy poniżej projektowane zmiany do LSR, opracowane przez Lokalną Grupę Działania w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w terminie 19.04.2018r. – 11.05.2018r.

Uzasadnienie projektowanych zmian:

Zaprezentowane poniżej zmiany w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” mają na celu wydatkowanie oszczędności z budżetu poddziałania 19.2 (wdrażanie LSR) powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów i postępowań konkurencyjnych obowiązujących beneficjentów PROW 2014-2020. Na dzień 11.05.2018r. oszczędności te stanowią kwotę: 333 288,49 zł. Z powodu osiągnięcia założonych wskaźników poddziałania 19.2, wydatkowanie oszczędności jest możliwe pod warunkiem podniesienia wartości docelowej wskaźników lub wprowadzenia nowych wskaźników. W związku z partycypacyjnym charakterem LSR, LGD w dniach 19.04.2018r. – 11.05.2018r. przeprowadziła badanie ankietowe, które miało na celu zdiagnozowanie oczekiwanych kierunków wydatkowania oszczędności. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, na jaki rodzaj inwestycji należy wydać oszczędności. W badaniu wzięło udział 65 osób, spośród których 63,1 % osób wskazało ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną,  15,4 % wskazało podejmowanie działalności gospodarczej, 7,7 % wskazało rozwijanie działalności gospodarczej różnych branż (z wyłączeniem turystycznej), 6,2% wskazało ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, 3,1% wskazało rozwijanie działalności gospodarczej branży turystycznej, pozostałe zakresy wskazało po 1,5% respondentów. Respondenci badania ankietowego w większości opowiedzieli się za przeznaczeniem oszczędności na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (63,1%). W odniesieniu do wsparcia podejmowania działalności gospodarczej, wskaźniki w tym przedsięwzięciu nie zostały jeszcze osiągnięte i budżet wciąż jest dostępny, dlatego nabór w ramach tego zakresu również się odbędzie. Wyniki badania stanowiły podstawę do przygotowania niżej zaprezentowanych zmian do LSR, pozwalających na ogłoszenie naborów wniosków na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. Dodatkowego wyjaśnienia wymagają projektowane zmiany wartości docelowej wskaźników. Oprócz planowanego podniesienia ich wartości wynikającego z dystrybucji oszczędności (przyjęto wskaźnik produktu na poziomie 3 szt., przyjmując średnio 110 tys. zł na 1 projekt), w projektowanej wartości docelowej wskaźników uwzględniono aktualnie osiągnięty stan docelowy wskaźników w oparciu o podpisane umowy oraz złożone ankiety monitorujące. Ta sama zasada została zastosowana w zakresie projektowych zmian we wskaźniku rezultatu.

Do dnia 24.05.2018r. istnieje możliwość zgłaszania innych propozycji zmian w LSR w przedmiotowym zakresie. Inne propozycje wraz z uzasadnieniem przyjmujemy w formie zgłoszenia na formularzu, który publikujemy poniżej.

formularz zgłaszania innych propozycji zmian w LSR


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie środków z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Oszczędności, które mamy w dyspozycji stanowią ok. 340 tys. zł i są częścią przyznanego nam w 2016 roku budżetu na wdrażanie LSR (5 700 000,00 zł). Jednak z powodu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, mogą zostać przez nas wydatkowane na realizację dowolnie wybranych przedsięwzięć LSR w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Mimo, że nie będzie to duża kwota w stosunku do całego budżetu LSR, ważne jest, aby została skierowana na przedsięwzięcie / przedsięwzięcia, których zapotrzebowanie jest najbardziej odczuwalne przez środowisko lokalne – a więc przez Was, szanowni Respondenci.

Uzyskane odpowiedzi będą dla nas podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o które będziemy w mogli zorganizować nabór wniosków być może już jesienią tego roku.

Ankieta jest anonimowa i bardzo krótka, dlatego tym bardziej zachęcamy do jej wypełnienia.

Ankieta – konsultacje społeczne


W związku z koniecznością monitorowania i ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania zwracamy się do Państwa (osób, które miały z nami kontakt, mieszkańców obszaru LSR, lokalnych przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych) z prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety

Ankieta  – ewaluacja LSR i LGD


Osoby, które korzystały z doradztwa w Biurze LGD – telefonicznego lub e-mailowego – prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej oceny jakości i efektywności udzielonego doradztwa

Ankieta – ocena doradztwa