Operacja własna LGD – Promocja obszaru LSR

 

Z przyjemnością przedstawiamy efekty naszego projektu pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta” – osiem murali, które powstały na obszarze LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Prezes Stowarzyszenia Magdalena Oniszczuk w imieniu Zarządu oraz pracowników Biura LGD dziękuje samorządom za niezawodną współpracę przy realizacji projektu, dzięki której w każdej gminie powstał nowy mural. Podziękowania należą się również firmie Live Media Crew, która wykonała na nasze zlecenie te piękne murale. Mamy nadzieję, że nowe atrakcję długo będą „cieszyły oko” mieszkańców i turystów oraz promowały lokalne dziedzictwo.

Zapraszamy do obejrzenia naszej muralowej galerii, a także do zobaczenia murali na żywo!

____________

Operacja własna pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta”  jest współfinansowana ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Umowa na wykonanie murali podpisana ! (21.09.2023 r.)

W dniu 21.09.2023 r. w Lublinie przedstawiciele LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji własnej pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta”. Beneficjentem pomocy w kwocie 109 862 zł jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. Umowa przewiduje realizację zadań, które umożliwią osiągnięcie celu projekturozwój i równoważenie oferty turystycznej poprzez promocję obszaru LSR w oparciu o nowe atrakcje. W ramach zadań planujemy wykonanie 8 murali na terenie LGD oraz wydanie 1000 szt. pocztówek.  Projekt uzyskał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin realizacji projektu: IV kwartał 2023 r.


INFORMACJA O WYBRANIU OPERACJI WŁASNEJ LGD DO DOFINANSOWANIA (06.07.2023r.)

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 06.07.2023 r. Rada LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wybrała do dofinansowania operację własną LGD, znak sprawy: OW/1/2023/01 pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta”.

Protokół z posiedzenia Radyz dnia 06.07.2023

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji zgodnych z LSR

 


KOMUNIKAT (03.07.2023r.)

Informujemy, że do dnia 02.07.2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji, w odpowiedzi na informację o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” opublikowaną w dniu 02.06.2023 r.


INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
(data publikacji: 02.06.2023 r.)

 1. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa planuje realizację operacji własnej.
  Operacja będzie realizowana przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolina-bugu.pl, nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji. W sytuacji zgłoszenia zamiaru realizacji ww. operacji przez co najmniej jeden podmiot uprawniony do wsparcia tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR, wówczas w terminie 3 miesięcy zostanie ogłoszony nabór wniosków w tym zakresie.
 2. Zakres tematyczny operacji:
  Cel ogólny LSR: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oraz równoważenie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LSR.
  Cel szczegółowy: Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru.
  Przedsięwzięcie: Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby przyrodniczo – kulturowe.
  Wskaźniki:
  Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na promocję obszaru LSR – 1 szt.
  Liczba odbiorców operacji ukierunkowanych na promocję obszaru LSR – 1000 osób.
  Realizacja będzie obejmować w szczególności: zaprojektowanie i wykonanie murali na obszarze LSR oraz wydanie pocztówek promocyjnych
 3. Zaplanowane środki na realizację operacji: 27 465,62 euro co stanowi [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 109 862,48  zł
 4. Kryteria wyboru operacji: pobierz.
  Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 10 pkt.
 5. Zamiar realizacji operacji własnej zgłasza się na formularzu zgłoszenia (pobierz.DOC  / pobierz .PDF). Zgłoszenie kompletnie wypełnione w języku polskim, podpisane przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji, składa się w formie pisemnej papierowej bezpośrednio w Biurze LGD, Okuninka, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa (zaktualizowany adres siedziby od grudnia 2022 r.), tj. osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie. Zgłoszenie składa się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 02.07.2023r.
 6. Podmiot zamierzający realizować operację wraz ze zgłoszeniem składa dokumenty potwierdzające, że jest on uprawniony do wsparcia.
  Warunki uprawniające do wsparcia zawiera formularz zgłoszenia – pobierz.
  Informacja o dokumentach potwierdzających spełnianie warunkówpobierz.
 7. Wyniki weryfikacji podmiotów zgłaszających zamiar realizacji operacji zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej: http://www.dolina-bugu.pl/leader/promocja_obszaru_lsr/

 

Procedura_oceny i wyboru_operacji_własnych_tekst jednolity z 2019.10.04

zał. 1 – formularz zgłoszenia

zał. 2- karta weryfikacji Zgłaszającego

Karta oceny LKW

Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_operacja własna

Rozporządzenie 19.2 [Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Rozp. 19.2_tj z 04.2019

Rozp. zm. 19.2_z 10.2019