Operacja własna LGD – Promocja obszaru LSR

 

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
(data publikacji: 02.06.2023 r.)

  1. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa planuje realizację operacji własnej.
  2. Zakres tematyczny operacji: promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby przyrodniczo – kulturowe.
  3. Zaplanowane środki na realizację operacji (kwota pomocy): 27 465,62 euro co stanowi [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 109 862,48  zł
  4. Kryteria wyboru operacji: pobierz
  5. Zamiar realizacji operacji własnej zgłasza się na formularzu zgłoszenia (pobierz.DOC  / pobierz .PDF). Zgłoszenie kompletnie wypełnione w języku polskim, podpisane przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji, składa się w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD, Okuninka, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa (zaktualizowany adres siedziby od grudnia 2022 r.), tj. osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie. Zgłoszenie składa się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 02.07.2023r.
  6. Podmiot zamierzający realizować operację wraz ze zgłoszeniem składa dokumenty potwierdzające, że jest on uprawniony do wsparcia. Warunki uprawniające do wsparcia zawiera formularz zgłoszenia – pobierz. Informacja o dokumentach potwierdzających spełnianie warunków – pobierz.
  7. Wyniki weryfikacji podmiotów zgłaszających zamiar realizacji operacji zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej: http://www.dolina-bugu.pl/leader/promocja_obszaru_lsr/

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNEJ LGD

Procedura_dotyczaca_operacji_wlasnych_tekst jednolity_2019.10.04

zał. 1 – formularz zgłoszenia

zał. 2- karta weryfikacji Zgłaszającego

Rozporządzenie 19.2 [Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Rozp. 19.2_tj z 04.2019

Rozp. zm. 19.2_z 10.2019