Polityka bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA –
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

 

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, by przekazane nam dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000252694, NIP: 5651479443, REGON: 060124994.
2)    Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)    związanych z realizacją celów statutowych stowarzyszenia w stosunku do swoich członków,
b)    związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym projektów współpracy, operacji własnej jak również innych projektów finansowanych z innych źródeł,
c)    związanych z procesem rekrutacji pracowników oraz prowadzeniem dokumentacji kadrowej,
d)    realizacji zawartych umów,
e)    archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3)    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikającego z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861) oraz w stosunku do danych osobowych beneficjentów PROW 2007-2013 – na podstawie art. 12 oraz 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07.03.2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW,
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nadany mu na mocy art. 2 ust 2 ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017, poz. 210, z późn. zm.) oraz w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”,
c) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) zgoda (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)    Zarząd Województwa Lubelskiego,
c)     jednostki kontrolujące,
d)  podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zobowiązań wynikających z umów zawartych z administratorem na podstawie tych przepisów.
5)    Dane osobowe będą przechowywane:
a)    przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2,
b)    do odwołania zgody – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6)    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO),
z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 6 należy skontaktować się z punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych wskazanym w pkt 13.
8)    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji stwierdzenia naruszenie przepisów RODO w zakresie przetwarzania jej danych osobowych (stosownie do art. 77 RODO).
9)    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych są podstawy wymienione w pkt. 3 a lub b.
11)    Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
12)    Dane osobowe nie są przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
13)    Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” jest Biuro Stowarzyszenia wyznaczone przez administratora danych do realizacji w jego imieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych dostępne pod adresem e-mail:  poleskadolinabugu@poczta.fm oraz telefonem kontaktowym: 732 821 113.

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

dla Beneficjentów doradztwa z zakresu poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
Szanowni Beneficjenci doradztwa,
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” jako administrator Pana/Pani danych osobowych dokłada wszelkich starań, by przekazane nam dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) przekazuję poniższe informacje:
1)    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000252694, NIP: 5651479443, REGON: 060124994.
2)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  prowadzenia ewidencji udzielonego doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania ze środków poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020 (w zakresie danych: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania),
b) kontaktu w sprawie ww. dofinansowania (w zakresie danych kontaktowych),
c) przekazania informacji o dofinansowaniach na realizację celów wskazanych podczas doradztwa z innych źródeł niż poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020 (w zakresie danych kontaktowych).
3)    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikającego z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861),
b)    zgoda (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w pkt. 2 b i c.
4)    W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 2 a odbiorcą danych osobowych jest Zarząd Województwa Lubelskiego. W zakresie danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 2 a, b i c odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także jednostki kontrolujące.
5)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a)    do 31.12.2028 r. – w zakresie danych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt. 2a,
b)    do odwołania zgody – dotyczy danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 2 b i c.
6)    Posiada Pan/Pani prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO),
z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 6 należy skontaktować się z punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych wskazanym w pkt 13.
8)    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji stwierdzenia naruszenie przepisów RODO w zakresie przetwarzania jej danych osobowych (stosownie do art. 77 RODO).
9) Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11)  Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
12)  Dane osobowe nie są przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
13)  Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” jest Biuro Stowarzyszenia wyznaczone przez administratora danych do realizacji w jego imieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych dostępne pod adresem e-mail:  poleskadolinabugu@poczta.fm oraz telefonem kontaktowym: 732 821 113.

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

dla Wnioskodawców z zakresu poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
rodo-klauzule-19.2