Polityka bezpieczeństwa

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem własnych  stron internetowych administratora danych osobowych (www.dolina-bugu.pl)

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa (zwane dalej „administratorem danych”).
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: poleskadolinabugu@poczta.fm lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt. 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Strony w domenie http://www.dolina-bugu.pl, http://www.okuninka-biale.pl, http://www.sladami-przeszlosci.pl zawierają adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
W celu gromadzenia danych statystycznych stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszych stron oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W dowolnym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Przejdź do polityki cookies.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z naszych stron internetowych, cele wynikające z umowy o przyznaniu pomocy nr 00011-6933-UM0310004/15 z dnia 18.05.2016 r. dotyczącej wdrażania Działania 19. PROW na lata 2014-2020 (w szczególności zobowiązanie do prowadzenie strony internetowej, świadczenia nieodpłatnego doradztwa, składania sprawozdań, prowadzenia monitoringu działań, przechowywania dokumentacji dla celów dowodowych do 31.12.2028r.)
4. ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze, Zarządowi Województwa Lubelskiego (w celu udokumentowania realizacji działań informacyjnych, w szczególności doradztwa z zakresu Działania 19. PROW 2014-2020), organom uprawnionym do kontroli administratora danych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli) podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej (wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi hostingu strony internetowej).
5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3.
7. PROFILOWANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g)  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Korzystanie z naszych stron internetowych oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.


Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem funpage na portalu Facebook

 

Administratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebok jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych zawarte w Regulaminie Facebooka. Administrator funpage Stowarzyszenia „Poleska dolina Bugu” – pod nazwą „LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” – jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany – obok Facebook Ireland – do ochrony Twoich danych osobowych. Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za pośrednictwem funpage na Facebook.

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa (zwany dalej „administratorem danych”).
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: poleskadolinabugu@poczta.fm lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt. 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Funpage na portalu Facebook pod nazwą „LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zawiera adresy skrzynek mailowych, numer telefonu kontaktowego, umożliwia komentowanie i reagowanie na posty oraz kontaktowanie się za pośrednictwem aplikacji Messenger.

  • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podanych danych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.
  • Komentując lub reagując na post zamieszczony na funpage, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyświetlonych na portalu (w szczególności imienia i nazwiska/ nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego i ew. danych zawartych w komentarzu) w celu przekazania nam swojej opinii.
  • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem aplikacji Messenger zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (imienia i nazwiska lub innej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz ewentualnych danych podanych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.

W celu gromadzenia danych statystycznych portal Facebook stosuje pliki cookies. Odwiedzenie naszego funpage oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. Przejdź do polityki cookies.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z funpage na portalu Facebook, cele wynikające z umowy o przyznaniu pomocy nr 00011-6933-UM0310004/15 z dnia 18.05.2016 r. dotyczącej wdrażania Działania 19. PROW na lata 2014-2020 (w szczególności zobowiązanie do świadczenia nieodpłatnego doradztwa, składania sprawozdań, prowadzenia monitoringu działań, przechowywania dokumentacji dla celów dowodowych do 31.12.2028r.)
4. ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego portal Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, który akceptujesz korzystając z portalu.
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze, Zarządowi Województwa Lubelskiego (w celu udokumentowania realizacji działań informacyjnych, w szczególności doradztwa z zakresu Działania 19. PROW 2014-2020), organom uprawnionym do kontroli administratora danych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli) podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej (wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi hostingu strony internetowej).
5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Przez wzgląd na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Facebook, w tym Facebook Inc. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.
7. PROFILOWANIE DANYCH
Administrator danych nie profiluje danych osobowych osób odwiedzających jego funpage.
Dane osobowe podlegają profilowaniu przez Facebook Ireland Ltd. w celu wyświetlania sprofilowanych reklam na portalu Facebook. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g)  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Odwiedzenie funpage „LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” na portalu społecznościowym Facebook  oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.


KLAUZULA INFORMACYJNA –
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

– ogólna –

Klauzula informacyjna_OGÓLNA


KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

dla Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Klauzula informacyjna_Członkowie


KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

dla Beneficjentów doradztwa z zakresu poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Klauzula informacyjna_doradztwo


KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

dla Wnioskodawców z zakresu poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

rodo-klauzule-19.2