Polityka bezpieczeństwa

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem własnych  stron internetowych administratora danych osobowych (www.dolina-bugu.pl, www.okuninka-biale.pl, www.sladami-przeszlosci.pl)

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa (zwane dalej „administratorem danych”).
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: poleskadolinabugu@poczta.fm lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt. 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Strony w domenie http://www.dolina-bugu.pl, http://www.okuninka-biale.pl, http://www.sladami-przeszlosci.pl zawierają adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
W celu gromadzenia danych statystycznych stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszych stron oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W dowolnym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Przejdź do polityki cookies.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z naszych stron internetowych, cele wynikające z umowy o przyznaniu pomocy nr 00011-6933-UM0310004/15 z dnia 18.05.2016 r. dotyczącej wdrażania Działania 19. PROW na lata 2014-2020 (w szczególności zobowiązanie do prowadzenie strony internetowej, świadczenia nieodpłatnego doradztwa, składania sprawozdań, prowadzenia monitoringu działań, przechowywania dokumentacji dla celów dowodowych do 31.12.2028r.)
4. ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze, Zarządowi Województwa Lubelskiego (w celu udokumentowania realizacji działań informacyjnych, w szczególności doradztwa z zakresu Działania 19. PROW 2014-2020), organom uprawnionym do kontroli administratora danych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli) podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej (wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi hostingu strony internetowej).
5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3.
7. PROFILOWANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g)    cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Korzystanie z naszych stron internetowych oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.


Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem funpage na portalu Facebook

 

Administratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebok jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych zawarte w Regulaminie Facebooka. Administrator funpage Stowarzyszenia „Poleska dolina Bugu” – pod nazwą „LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” – jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany – obok Facebook Ireland – do ochrony Twoich danych osobowych. Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za pośrednictwem funpage na Facebook.

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa (zwany dalej „administratorem danych”).
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: poleskadolinabugu@poczta.fm lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt. 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Funpage na portalu Facebook pod nazwą „LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zawiera adresy skrzynek mailowych, numer telefonu kontaktowego, umożliwia komentowanie i reagowanie na posty oraz kontaktowanie się za pośrednictwem aplikacji Messenger.

  • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podanych danych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.
  • Komentując lub reagując na post zamieszczony na funpage, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyświetlonych na portalu (w szczególności imienia i nazwiska/ nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego i ew. danych zawartych w komentarzu) w celu przekazania nam swojej opinii.
  • Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem aplikacji Messenger zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (imienia i nazwiska lub innej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz ewentualnych danych podanych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.

W celu gromadzenia danych statystycznych portal Facebook stosuje pliki cookies. Odwiedzenie naszego funpage oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. Przejdź do polityki cookies.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z funpage na portalu Facebook, cele wynikające z umowy o przyznaniu pomocy nr 00011-6933-UM0310004/15 z dnia 18.05.2016 r. dotyczącej wdrażania Działania 19. PROW na lata 2014-2020 (w szczególności zobowiązanie do świadczenia nieodpłatnego doradztwa, składania sprawozdań, prowadzenia monitoringu działań, przechowywania dokumentacji dla celów dowodowych do 31.12.2028r.)
4. ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego portal Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, który akceptujesz korzystając z portalu.
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze, Zarządowi Województwa Lubelskiego (w celu udokumentowania realizacji działań informacyjnych, w szczególności doradztwa z zakresu Działania 19. PROW 2014-2020), organom uprawnionym do kontroli administratora danych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli) podmiotowi świadczącemu usługi hostingu strony internetowej (wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usługi hostingu strony internetowej).
5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Przez wzgląd na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Facebook, w tym Facebook Inc. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.
7. PROFILOWANIE DANYCH
Administrator danych nie profiluje danych osobowych osób odwiedzających jego funpage.
Dane osobowe podlegają profilowaniu przez Facebook Ireland Ltd. w celu wyświetlania sprofilowanych reklam na portalu Facebook. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g)    cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Odwiedzenie funpage „LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” na portalu społecznościowym Facebook  oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.


KLAUZULA INFORMACYJNA –
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”
– ogólna –

 

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, by przekazane nam dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000252694, NIP: 5651479443, REGON: 060124994.
2)    Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)    związanych z realizacją celów statutowych stowarzyszenia w stosunku do swoich członków,
b)    związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym projektów współpracy, operacji własnej jak również innych projektów finansowanych z innych źródeł,
c)    związanych z procesem rekrutacji pracowników oraz prowadzeniem dokumentacji kadrowej,
d)    realizacji zawartych umów,
e)    archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3)    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikającego z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861) oraz w stosunku do danych osobowych beneficjentów PROW 2007-2013 – na podstawie art. 12 oraz 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07.03.2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW,
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nadany mu na mocy art. 2 ust 2 ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017, poz. 210, z późn. zm.) oraz w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”,
c) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) zgoda (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4)    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)    Zarząd Województwa Lubelskiego,
c)     jednostki kontrolujące,
d)  podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zobowiązań wynikających z umów zawartych z administratorem na podstawie tych przepisów.
5)    Dane osobowe będą przechowywane:
a)    przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2,
b)    do odwołania zgody – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6)    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO),
z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 6 należy skontaktować się z punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych wskazanym w pkt 13.
8)    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji stwierdzenia naruszenie przepisów RODO w zakresie przetwarzania jej danych osobowych (stosownie do art. 77 RODO).
9)    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych są podstawy wymienione w pkt. 3 a lub b.
11)    Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
12)    Dane osobowe nie są przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
13)    Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” jest Biuro Stowarzyszenia wyznaczone przez administratora danych do realizacji w jego imieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych dostępne pod adresem e-mail:  poleskadolinabugu@poczta.fm oraz telefonem kontaktowym: 732 821 113.

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

dla Beneficjentów doradztwa z zakresu poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
Szanowni Beneficjenci doradztwa,
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” jako administrator Pana/Pani danych osobowych dokłada wszelkich starań, by przekazane nam dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) przekazuję poniższe informacje:
1)    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000252694, NIP: 5651479443, REGON: 060124994.
2)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  prowadzenia ewidencji udzielonego doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania ze środków poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020 (w zakresie danych: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania),
b) kontaktu w sprawie ww. dofinansowania (w zakresie danych kontaktowych),
c) przekazania informacji o dofinansowaniach na realizację celów wskazanych podczas doradztwa z innych źródeł niż poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020 (w zakresie danych kontaktowych).
3)    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikającego z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861),
b)    zgoda (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w pkt. 2 b i c.
4)    W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 2 a odbiorcą danych osobowych jest Zarząd Województwa Lubelskiego. W zakresie danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 2 a, b i c odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także jednostki kontrolujące.
5)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a)    do 31.12.2028 r. – w zakresie danych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt. 2a,
b)    do odwołania zgody – dotyczy danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 2 b i c.
6)    Posiada Pan/Pani prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
b)    sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
g) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO),
z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 6 należy skontaktować się z punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych wskazanym w pkt 13.
8)    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji stwierdzenia naruszenie przepisów RODO w zakresie przetwarzania jej danych osobowych (stosownie do art. 77 RODO).
9) Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11)  Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
12)  Dane osobowe nie są przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
13)  Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” jest Biuro Stowarzyszenia wyznaczone przez administratora danych do realizacji w jego imieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych dostępne pod adresem e-mail:  poleskadolinabugu@poczta.fm oraz telefonem kontaktowym: 732 821 113.

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”

dla Wnioskodawców z zakresu poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
rodo-klauzule-19.2