Konsultacje LSR 2014-2020


 

21.03.2024 r.

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – przeniesienie wolnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag/propozycji do projektu zmian do LSR w związku z możliwością przeniesienia wolnych środków w ramach budżetu LSR w łącznej kwocie 25 095,48 EUR/ 107 822,73 PLN do przedsięwzięcia 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym. Uzasadnienie zmiany LSR znajduje się w formularzu zgłaszania uwag. Projekt zmian do LSR jest propozycją Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

W projekcie zmiany LSR kolorem czerwonym wraz z przekreśleniem zaznaczono zmieniane treści , kolorem zielonym zaznaczono propozycję nowych treści.

Poniżej prezentacja zmian w LSR:

Projekt zmian LSR_

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 25.03.2024r. godz. 14:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR_(wersja edytowalna)

Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR_(pdf)


06.07.2023 r.

AKTUALIZACJA projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – przeniesienie wolnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Informujemy, że Zarząd zdecydował, że wraz z przeniesieniem wolnych środków w ramach poddzialania 19.2 do przedsięwzięcia 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym, o jednoczesnym rozszerzeniu katalogu beneficjentów wsparcia w ramach tego samego przedsięwzięcia o kościelne osoby prawne. Do tej pory beneficjentami wsparcia były jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia. Zarząd w oparciu o wnioski mieszkańców w tym zakresie oraz mając na uwadze pozytywne doświadczenia w zakresie realizacji i rozliczania projektów przez parafie aplikujące o środki do LGD w ramach PROW 2007-2013, zdecydował o wprowadzeniu powyższej zmiany do LSR. Pozostałe dodatkowe zmiany LSR mają charakter techniczny i wynikają z bieżącej jej realizacji.

Zakres i uzasadnienie powyższej dodatkowej zmiany do LSR został zaznaczony kolorem niebieskim na formularzu zgłaszania uwag oraz zmian w LSR opublikowanymi poniżej:

LSR_zakres zmian_po aktualizacji z dn. 06.07.2023r.

Prezentacja zmian do LSR – na budżecie LSR –nie wprowadzano innych zmian niż opublikowanych dn. 30.06.2023 r.

Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR_po aktualizacji zdn. 06.07.2023 r.

Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR_po aktualizacji zdn. 06.07.2023 r.

W związku z powyższą zmianą wydłużamy procedurę konsultacji społecznych do dnia 14.07.2023r. godz. 14:00.


30.06.2023 r.

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – przeniesienie wolnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag/propozycji do projektu zmian do LSR

Prezentujemy projekt zmian do wprowadzenia do LSR mających na celu przesunięcie wolnych środków z przedsięwzięć: 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw w kwocie 39 627,27 EUR/158 509,08 PLN oraz 1.1.2 Rozwijanie nowych przedsiębiorstw w kwocie 331,59 EUR/1 326,36 PLN do przedsięwzięcia 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym. Łącznie zaplanowano przeniesienie 39 958,86 EUR/ 159 835,44 PLN do przedsięwzięcia 1.3.1. Przesunięcie środków z przedsięwzięcia dotyczącego podejmowania działalności stało się możliwe po podpisaniu aneksu do umowy ramowej z Zarządem Województwa Lubelskiego z dn. 20.06.2023 r., który uchylił  par. 10, ust. 3, pkt. 7, uniemożliwiający dotychczas zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych w LSR dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej. Projekt zmian do LSR jest propozycją Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Poniżej prezentacja zmian w LSR:
LSR_zakres zmian

Prezentacja zmian na budżecie LSR w ujęciu tabelarycznym:
Budżet LSR_tabela

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 07.07.2023r. godz. 14:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR – werska PDF
Formularz-zgłaszania-uwag-do-zmian-w-LSR – wersja edytowalna


13.02.2023 r.

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – przeniesienie wolnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag / propozycji do projektu zmian do LSR w związku z możliwością przeniesienia wolnych środków w kwocie 2 465,62 euro na inne, możliwe na obecnym etapie wdrażania LSR działanie. Projekt zmian do LSR jest propozycją Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

LSR Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”_zakres zmian

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 20.02.2023r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR_do edycji

Termin na zgłaszanie uwag/ propozycji nowych kryteriów: 20.02.2023 r. godz. 15:00.


06.02.2023 r.

Konsultacje w zakresie przeznaczenia oszczędności w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże nam zaplanować kierunek wydatkowania  oszczędności w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” dysponuje kwotą wolnych środków w wysokości 2 465,62 euro w ramach budżetu LSR.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o pomoc w określeniu działań, na które powinny zostać przeznaczone posiadane oszczędności (2 465,62 euro). Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam zaplanować ich przeznaczenie w sposób odpowiadający zapotrzebowaniom społeczności lokalnej.

Ankieta jest anonimowa i bardzo krótka – zachęcamy do jej wypełnienia.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 13.02.2023 r.

Przejdź do ankiety


25.03.2022r.

KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA OPERACJI WŁASNEJ W PRZEDSIEWZIĘCIU 1.2.2. LSR LGD „POLESKA DOLINA BUGU”

Zapraszamy do zgłaszania uwag / propozycji do zestawu lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Projekt kryteriów jest propozycją Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Uzasadnienie dla przyjęcia kryteriów oraz ich doboru znajduje się w pliku zatytułowanym „Formularz zgłaszania uwag”. Kryteria znajdują się w drugim pliku.

lokalne kryteria wyboru_operacja_własna_.1.2.2

Formularz zgłaszania uwag do lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej z 1.2.2.

Termin na zgłaszanie uwag/ propozycji nowych kryteriów: 25.04.2022 r. godz. 16:00.


AKTUALIZACJA projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – zwiększenie budżetu na wdrażanie projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020

Informujemy, że wraz ze zwiększeniem budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 Zarząd zdecydował o jednoczesnym zwiększeniu budżetu na wdrażanie projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3. Zwiększony budżet w ramach 19.3 ma zostać przeznaczony na zwiększenie dofinasowania projektu współpracy pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” Rozwiązanie to jest uzasadnione faktem, że koszty inwestycji objętych tym projektem wzrosły o ponad 204 tys. PLN na podstawie aktualnych ofert cenowych w stosunku do kosztorysów inwestorskich z listopada/grudnia 2020 r. Realizacja inwestycji po aktualnych cenach rynkowych oznaczałaby konieczność wniesienia wkładu własnego na poziomie powodującym utratę płynności finansowej LGD. Przeznaczenie dodatkowych środków z 19.3 na zwiększenie dofinansowania inwestycji w ramach ww. projektu pozwoli na realizację projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy bez konieczności ponoszenia nadmiernego obciążenia finansowego przez LGD.

Zakres i uzasadnienie powyższej dodatkowej zmiany do LSR został zaznaczony kolorem czerwonym na formularzu zgłaszania uwag oraz prezentacji zmian na budżecie LSR opublikowanymi poniżej:

Prezentacja zmian do LSR – na budżecie LSR._po aktualizacji11.06.2021

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR._po aktualizacji.11.06.2021

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR_po aktualizacji.11.06.2021 – edytowalny

 

W związku z powyższą zmianą wydłużamy procedurę konsultacji społecznych do dnia 23.06.2021r. godz. 16:00.

 


08.06.2021 r.

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – zwiększenie budżetu LSR z dodatkowych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

W ramach projektowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowane jest m.in. podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem WPR.wao.510.35.2021 z dn. 15.04.2021 r. uzupełnionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniu 22.04.2021 r., LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” może ubiegać się o maksymalnie 446 tys. EUR, co przy indykatywnym kursie 4PLN/EUR wynosi 1 784 000 PLN. Minimum 35% tej kwoty, tj. w zaokrągleniu do wielokrotności premii 160 000 EUR/640 000 PLN musi zostać przeznaczone na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Pozostała kwota 286 000 EUR/ 1 144 000 PLN podlega rozdysponowaniu w LSR w ramach poddziałania 19.2, tj. na nabory wniosków lub operację własną LGD. Zwiększony budżet LSR w ramach poddziałania 19.2 musi zostać rozliczony (złożone wnioski o płatność) do 30.06.2024r.

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” proponuje następujące rozdysponowanie tych środków:

  • 160 000 EUR/ 640 000 PLN – na podejmowanie działalności gospodarczej (obligatoryjne)
  • 25 000 EUR/ 100 000 PLN – na operację własną z zakresu promocji obszaru LSR
  • 261 000 EUR / 1 044 000 PLN – na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Operacja własna planowana do realizacji w latach 2022 -2023 z dodatkowych środków pozwoli na realizację zadań o charakterze promocyjnym dla całego obszaru objętego LSR.
O skierowaniu pozostałej puli dodatkowych środków na realizację projektów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przemawiają wciąż niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w tym obszarze.
Projektowane zmiany LSR po ich uzgodnieniu ze społecznością lokalną zostaną przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Oficjalne zwiększenie środków w LSR planowane jest po wejściu w życie zmienionego PROW 2014-2020 , tj. we wrześniu 2021r. Nabory wniosków z dodatkowych środków planowane są na IV kwartał 2021r./ I kwartał 2022r.

Poniżej prezentacja zmian w budżecie LSR – zwiększenie środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

Prezentacja zmian do LSR – na budżecie LSR

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 18.06.2021r. godz. 16:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR – edytowalny

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR – pdf


14.12.2020r.

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” dotyczących przypisania wolnych środków z różnic kursowych do budżetu LSR

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z wnioskiem o przeliczenie budżetu LSR z PLN na euro. Z otrzymanego budżetu przeliczonego na euro wynika pula niezagospodarowanych wolnych środków. Po zabezpieczeniu kwot na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników, pula ta wynosi 108 836,25 euro. Środki te mogą zostać wydatkowane przez LGD na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2 PROW 2014 – 2020) do końca 2022r – pod warunkiem prawidłowego zaktualizowania LSR oraz harmonogramu naborów wniosków. W związku z bardzo krótkim terminem na wydatkowanie tych środków, Zarząd zdecydował o ich przypisaniu do wskaźnika, który jest szybko realizowany przez beneficjentów oraz na który niezmiennie istnieje duże zapotrzebowanie wśród społeczności lokalnej. Mowa o rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – realizowanego w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.
Prezentacji tej zmiany w LSR dokonano w formie tabelarycznej – w ujęciu całego budżetu LSR – jako najbardziej przejrzystego sposobu zaprezentowania tych zmian. Po wprowadzeniu tej zmiany do dokumentu LSR oraz – co się z tym wiąże – przeliczeniu całej strategii na walutę euro, aktualizacji będzie wymagał cały dokument – w powiązaniu z przedmiotową zmianą w budżecie i przewalutowaniem LSR.

Prezentacja zmian do LSR – na budżecie LSR

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 24.12.2020r. godz. 12:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR


25.02.2020 r.

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków (tzw. II bonusa)  i oszczędności w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Planowane zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) są wynikiem spełnienia przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” warunków do ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie LSR w kwocie 630 000 zł. Dodatkowe środki, o których mowa, są wynikiem zwiększenia budżetu poddziałania LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 19.12.2019r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymaga, by w przypadku aplikowania o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR w ramach tych środków, co najmniej połowa została przeznaczona na operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, tj. na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej. Z uwagi na krótki termin na wydatkowanie tych środków, a także na dotychczasowe zainteresowanie oraz tempo realizacji operacji w ramach obydwu wspomnianych zakresów, Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” planuje przeznaczenie połowy dodatkowych środków na podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1), a pozostałą część – na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (przedsięwzięcie 1.3.1).
Ponadto w związku z niewykorzystaniem środków w przedsięwzięciach 1.1.2 i 1.2.1 (przy osiągnięciu 100% wskaźników produktu), dokonano przesunięcia łącznie 24 048,87 zł kwoty tych środków do przedsięwzięcia 1.3.1, w ramach którego planuje się zwiększenie wskaźnika produktu.

Całość omówionych powyżej zmian planowanych do wprowadzenia przez Zarząd do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zaprezentowano w sposób zintegrowany w poniższym pliku:

Prezentacja planowanych zmian do LSR_2020.02.25

Lokalizację planowanych zmian w dokumencie LSR prezentuje poniższy dokument:

8.LSR_Poleska Dolina Bugu_zakres planowanych zmian_25.02.2020

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 09.03.2020r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu:

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR_wersja edytowalna

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

 


Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków (tzw. I bonusa) i oszczędności w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz zwiększenia budżetu na poddziałanie 19.3 (wdrażanie projektów współpracy)

Po zakończeniu badania ankietowego (06.06.2019) publikujemy poniżej projekt zmian do LSR w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków w ramach wdrażania LSR, przeznaczenia oszczędności w ramach wdrażania LSR oraz zwiększenia budżetu na wdrażanie projektów współpracy.

6.LSR_Poleska Dolina Bugu_zakres zmian

Wszystkich mieszkańców obszaru LSR zapraszamy do konsultowania planowanych zmian do strategii. Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmowane są wyłącznie na formularzu opublikowanym poniżej (dopuszczalne zgłoszenia w postaci papierowej oraz elektronicznej – szczegóły na formularzu). Termin przyjmowania uwag – 12.06.2019r. godz. 14:00.

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR


Konsultacje w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków i oszczędności w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” została nagrodzona dodatkowymi środkami finansowymi na wsparcie przedsiębiorczości (podejmowanie działalności, rozwijanie istniejących firm) w kwocie 620 tys. zł.
Ponadto LGD dysponuje oszczędnościami w ramach budżetu przyznanego w 2016 r. (po zrealizowaniu wszystkich wskaźników) w kwocie około 317 tys. zł, które można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w LSR.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wyrażenie opinii na temat zakresu, na jaki powinny zostać przeznaczone otrzymane dodatkowe środki (620 tys. zł) oraz posiadane oszczędności (około 317 tys. zł). Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam zaplanować ich przeznaczenie w sposób odpowiadający zapotrzebowaniom społeczności lokalnej.

Ankieta jest anonimowa i bardzo krótka – zachęcamy do jej wypełnienia.

Na odpowiedzi czekamy do 5.06.2019r.

Przejdź do ankiety

Szanowni Państwo,

W ramach kolejnego etapu procesu konsultacji zmian w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” planowanych do wprowadzenia w połowie 2018r., przedstawiamy poniżej projektowane zmiany do LSR, opracowane przez Lokalną Grupę Działania w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w terminie 19.04.2018r. – 11.05.2018r.

Uzasadnienie projektowanych zmian:

Zaprezentowane poniżej zmiany w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” mają na celu wydatkowanie oszczędności z budżetu poddziałania 19.2 (wdrażanie LSR) powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów i postępowań konkurencyjnych obowiązujących beneficjentów PROW 2014-2020. Na dzień 11.05.2018r. oszczędności te stanowią kwotę: 333 288,49 zł. Z powodu osiągnięcia założonych wskaźników poddziałania 19.2, wydatkowanie oszczędności jest możliwe pod warunkiem podniesienia wartości docelowej wskaźników lub wprowadzenia nowych wskaźników. W związku z partycypacyjnym charakterem LSR, LGD w dniach 19.04.2018r. – 11.05.2018r. przeprowadziła badanie ankietowe, które miało na celu zdiagnozowanie oczekiwanych kierunków wydatkowania oszczędności. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, na jaki rodzaj inwestycji należy wydać oszczędności. W badaniu wzięło udział 65 osób, spośród których 63,1 % osób wskazało ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną, 15,4 % wskazało podejmowanie działalności gospodarczej, 7,7 % wskazało rozwijanie działalności gospodarczej różnych branż (z wyłączeniem turystycznej), 6,2% wskazało ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, 3,1% wskazało rozwijanie działalności gospodarczej branży turystycznej, pozostałe zakresy wskazało po 1,5% respondentów. Respondenci badania ankietowego w większości opowiedzieli się za przeznaczeniem oszczędności na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (63,1%). W odniesieniu do wsparcia podejmowania działalności gospodarczej, wskaźniki w tym przedsięwzięciu nie zostały jeszcze osiągnięte i budżet wciąż jest dostępny, dlatego nabór w ramach tego zakresu również się odbędzie. Wyniki badania stanowiły podstawę do przygotowania niżej zaprezentowanych zmian do LSR, pozwalających na ogłoszenie naborów wniosków na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. Dodatkowego wyjaśnienia wymagają projektowane zmiany wartości docelowej wskaźników. Oprócz planowanego podniesienia ich wartości wynikającego z dystrybucji oszczędności (przyjęto wskaźnik produktu na poziomie 3 szt., przyjmując średnio 110 tys. zł na 1 projekt), w projektowanej wartości docelowej wskaźników uwzględniono aktualnie osiągnięty stan docelowy wskaźników w oparciu o podpisane umowy oraz złożone ankiety monitorujące. Ta sama zasada została zastosowana w zakresie projektowych zmian we wskaźniku rezultatu.

Do dnia 24.05.2018r. istnieje możliwość zgłaszania innych propozycji zmian w LSR w przedmiotowym zakresie. Inne propozycje wraz z uzasadnieniem przyjmujemy w formie zgłoszenia na formularzu, który publikujemy poniżej.

formularz zgłaszania innych propozycji zmian w LSR


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie środków z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Oszczędności, które mamy w dyspozycji stanowią ok. 340 tys. zł i są częścią przyznanego nam w 2016 roku budżetu na wdrażanie LSR (5 700 000,00 zł). Jednak z powodu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, mogą zostać przez nas wydatkowane na realizację dowolnie wybranych przedsięwzięć LSR w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Mimo, że nie będzie to duża kwota w stosunku do całego budżetu LSR, ważne jest, aby została skierowana na przedsięwzięcie / przedsięwzięcia, których zapotrzebowanie jest najbardziej odczuwalne przez środowisko lokalne – a więc przez Was, szanowni Respondenci.

Uzyskane odpowiedzi będą dla nas podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o które będziemy w mogli zorganizować nabór wniosków być może już jesienią tego roku.

Ankieta jest anonimowa i bardzo krótka, dlatego tym bardziej zachęcamy do jej wypełnienia.

Ankieta – konsultacje społeczne


Konsultacje w zakresie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – ankieta internetowa

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej internetowej ankiety dotyczącej planowanych do wprowadzenia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw).

Wyniki ankiety pozwolą nam zweryfikować jaki jest odbiór wprowadzanego kryterium wśród mieszkańców obszaru LSR – potencjalnych beneficjentów środków finansowych na wsparcie nowo powstających mikroprzedsiębiorstw.

Ankieta jest anonimowa – zawiera 3 krótkie pytania zamknięte (pola wyboru), a jej wypełnienie zajmuje ok. 1 min.

Link do ankiety


W dniu 26.08.2015 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W oparciu o powyższą umowę LGD zobowiązała się do realizacji działań zmierzających do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, który to dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” będzie miała charakter partycypacyjny, co oznacza, że w jej opracowywanie w dużej mierze będzie zaangażowana lokalna społeczność. Takie rozwiązanie sprawia, że działania zaplanowane w strategii rozwoju będą bezpośrednią odpowiedzią na problemy i potrzeby odczuwane i zgłaszane przez mieszkańców obszaru objętego strategią.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców, podmioty samorządowe, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z obszaru gmin: Włodawa wiejska i Miasto Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus do aktywnego włączania się w proces konsultacyjny naszej strategii.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych_na www.

Plan włączenia społeczności lokalnej_Poleska Dolina Bugu

Wszystkie działania realizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w okresie tzw. wsparcia przygotowawczego, w tym związane z partycypacyjnym opracowywaniem LSR, są współfinanasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Kryteria wyboru operacji w ramach LSR – projekt do konsultacji

Poniżej publikujemy projekt kryteriów wyboru wypracowany przez Grupę Roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. W procesie formułowania kryteriów odnoszono się do wniosków z przeprowadzonej diagnozy obszaru jak również uwzględniono doświadczenia z poprzedniego okresu wdrażania LSR. Kryteria wyboru odnoszą się również do wymagań obligatoryjnych zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz innymi przepisami.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI -projekt do konsultacji

Do 08 grudnia 2015 r. przyjmujemy uwagi do kryteriów wyboru operacji. Uwagi należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza uwag i jego przekazanie do Biura LGD w Okunince drogą elektroniczną, listową bądź osobiście.

Formularz zgłaszania uwag – Kryteria wyboru


Poniżej publikujemy projekt celów Planu komunikacji LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

PLAN KOMUNIKACJI_CELE I DZIAŁANIA

Zachęcamy do zgłaszani uwag i wniosków w zaplanowanych w Planie celów i działań. Uwagi należy zgłaszać na formularzu załączonym poniżej drogą elektroniczną, listową lub osobiście do Biura LGD w Okunince w terminie do 25 listopada 2015 r.

Formularz zgłaszania uwag – Cele planu komunikacji


Zachęcamy do wypełnienia krótkiej internetowej ankiety Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Poleska Dolina Bugu”, a społecznością lokalną obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (tj. społecznością zamieszkującą gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus oraz Miasto Włodawa).
Link do ankiety – Procedura monitorowania i Plan komunikacji

Informujemy, że etap diagnozy w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” powoli dobiega końca!

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad tworzeniem Strategii. Dla zobrazowania poziomu zaangażowania naszych mieszkańców przedstawimy kilka danych liczbowych:

  • w spotkaniach konsultacyjnych zorganizowanych przez LGD we wrześniu wzięło udział łącznie 181 osób,
  • ankiety wypełniło 439 respondentów,
  • płynęło 27 fiszek projektowych.

Poza tym odbyły się liczne mniejsze spotkania grup roboczych w formie spotkań fokusowych jak również w ramach utworzonej Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkim uczestnikom procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!
Poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych prac z zakresu diagnozy obszaru wraz z propozycją celów sformułowaną w oparciu o diagnozę.

Diagnoza LGD ,,Poleska Dolina Bugu”

SWOT_Poleska Dolina Bugu

CELE LSR 2014-2020
Do 30 listopada 2015 r. przyjmujemy uwagi do diagnozy, analizy SWOT oraz propozycji celów i przedsięwzięć strategii. Uwagi należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza uwag i jego przekazanie do Biura LGD w Okunince drogą elektroniczną, listową bądź osobiście.
Formularz zgłaszania uwag_Diagnoza, SWOT, cele

 


 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety internetowej diagnozującej problemy i potrzeby mieszkańców gmin członkowskich LGD.

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie ok. 10 min.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Włodawa

Ankieta dla mieszkańców Miasta Włodawa

Ankieta dla mieszkańców Gminy Wola Uhruska

Ankieta dla mieszkańców Gminy Hańsk

Ankieta dla mieszkańców Gminy Ruda-Huta

Ankieta dla mieszkańców Gminy Hanna

Ankieta dla mieszkańców Gminy Wyryki

Ankieta dla mieszkańców Gminy Stary Brus


Jeśli masz już gotowy pomysł na projekt – zgłoś go nam wypełniając formularz „Karty projektu”

Karta projektu LGD – 2015

Wypełniony formularz można wysłać na adres poczty elektronicznej LGD poleskadolinabugu@poczta.fm do końca września 2015 r.


Zachęcamy do wypełnienia krótkiej internetowej ankiety Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Poleska Dolina Bugu”, a społecznością lokalną obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (tj. społecznością zamieszkującą gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus oraz Miasto Włodawa).
Link do ankiety – Procedura monitorowania i Plan komunikacji

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na doradztwo w zakresie ekspertyz i analiz związanych z opracowywanie LSR na lata 2014-2020- zaproszenie do składania propozycji cenowych

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na doradztwo

FORMULARZ-doradztwo

Informacja o wyniku konkursu ofert


Poniżej publikujemy akty prawne dotyczące wsparcia przygotowawczego w ramach inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania PROW na lata 2014-2020:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy (tzw. rozporządzenie ramowe)

Rozporządzenie nr 1303_2013_wspólne przepisy

Rozdział II Rozwój lokalny kierowany przez społeczność od art. 32

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dn. 17.12.2013 r. ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Rozporządzenie nr 1305_2013 ws. EFRROW

LEADER od art. 42.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROW 2014-2020_wersja_pełna z 12.12.2014

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) od str. 591.

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Ustawa  z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DzU 2015 poz. 37)

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Rozporządzenie MRiRW z dnia 03.06.2015 r. – wsparcie przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020

Rozporządzenie MRiRW z 03.06.2015 r. – wsparcie przygotowawcze (Dz. U. 2015 poz. 851


Punkt konsultacyjny dotyczący opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020

Informujemy, że w siedzibie LGD w Okunince XIII-1 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dotyczący opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” dla obszaru gmin wiejskich: Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus oraz miasta Włodawa. Punkt będzie otwarty co najmniej do końca 2015 r.

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym Lokalną Grupę Działania do ubiegania się o kwotę 6 mln zł z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota ta będzie zabezpieczona na dofinansowanie projektów realizujących cele Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zgłaszanych przez wnioskodawców z obszaru LGD. Cele LSR są definiowane z udziałem społeczności lokalnej reprezentującej wszystkie trzy sektory (społeczny, gospodarczy oraz publiczny), ponieważ strategia ma charakter partycypacyjny.

Jeśli mieszkasz na obszarze LGD lub prowadzisz tu działalność gospodarczą – przyjdź lub zadzwoń do Punktu konsultacyjnego i zgłoś zapotrzebowanie na przedsięwzięcia w twoim środowisku albo swój pomysł na projekt!

Punkt konsultacyjny
dotyczący opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
(budynek schroniska młodzieżowego „Krokodyl”)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel. 732-821-113

DSC09158 (Kopiowanie)


W dniu 01.07.2015 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” powołana została Grupa Robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zadaniem Grupy jest koordynacja i zapewnienie spójności działań i partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy w obszarze partycypacyjnego procesu tworzenia LSR.

W skład Grupy wchodzą w szczególności:

a) przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie Lokalnej Grupy działania „Poleska Dolina Bugu”

b) mieszkańcy obszaru LGD

b) specjaliści/ eksperci

Prace Grupy koordynuje Dyrektor Biura LGD.

Grupa Robocza będzie ściśle współpracowała z Biurem LGD w procesie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grupa będzie zbierała się na posiedzenia we wspólnie uzgodnionych terminach oraz będzie konsultowała materiały zdalnie drogą elektroniczną.

Udział w pracach w Grupie Roboczej jest dobrowolny, a posiedzenia Grupy mają charakter otwarty. Do jej prac na każdym etapie mogą dołączyć osoby zainteresowane zaangażowaniem się w opracowywanie LSR, w tym w szczególności przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń jak również sołtysi.

Informacje o posiedzeniach Grupy Roboczej będą publikowane na stronie internetowej LGD w zakładce LEADER/Grupa Robocza.

Członkowie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”:

1. Justyna Jellinek – Koordynator Grupy
2. Maciej Markuszewski
3. Bożena Mikołajczak
4. Piotr Śliwa
5. Teresa Paszkiewicz
6. Wiesław Litwin
7. Magdalena Oniszczuk
8. Sebastian Żmudziński
9. Jarosław Walczuk
10. Jarosław Respond
11. Anna Gaj
12. Romuald Pryll

ptaszkiPosiedzenie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju – 12.10.2015 r.

W dniu 12 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Posiedzenie odbyło się w siedzibie LGD w Okunince. Wzięło w nim udział 6 członków Grupy.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • kryteria wyboru LSR
  • skład Rady i zasady jej funkcjonowania w świetle kryteriów wyboru LSR
  • projekty grantowe
  • aktualizacja Regulaminu Biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod kątem nowych wytycznych

GR1GR2

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR z przedstawicielami gmin członkowskich LGD – 20.10.2015 r.

W dniu 20.10.2015 r. w Urzędzie Gminy Włodawa miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju z przedstawicielami gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu samorządów oraz sześciu członków Grupy Roboczej.

Głównym tematem było omówienie wyników badań i konsultacji społecznych dotyczących diagnozy obszaru LGD oraz prezentacja wstępnej koncepcji celów i przedsięwzięć LSR planowanej do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20.10_1 20.10_2 20.10_3 20.10_4