Premia na utworzenie firmy

Planowany termin naboru:

1-15.10.2019r.

(terminy zakończonych naborów: 02-15.11.2016r.,  20.02.2017r. – 06.03.2017r.,  27.11.2017r.-11.12.2017r., 15-29.03.2019r.)

Budżet LSR przeznaczony na dotacje:

2 720 000,00 zł (całościowy budżet w strategii na ten zakres wsparcia), w tym:

960 tys. zł na nabór w październiku 2019r.

Wysokość dotacji:

80 tys. zł – premia (w stałej wysokości)

(Uwaga! W oświadczeniu w Sekcji V wniosku o przyznanie pomocy należy wpisać kwotę premii wskazaną w LSR, tj. 80 000 zł. W przeciwnym razie operacja nie może być finansowana!)

Premia wypłacana jest w dwóch transzach – pierwsza 64 tys. zł w krótkim czasie po podpisaniu mowy, druga – 16 tys. zł – po zrealizowaniu całej (100%) inwestycji.

Dla kogo dotacja:

A. O premię mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:
1)    należą do jednej z grup defaworyzowanych w kontekście dostępu do rynku pracy, tj.:
a)    osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku),
b)    osoby młode 18-35 lat,
c)    osoby 50+,
d)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR

2)   Dodatkowo jeżeli wnioskodawca na dzień składania wniosku nie jest zatrudniony na umowę o pracę, w kryterium nr 1 otrzyma 15 pkt. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (niezależnie od wymiaru czasu pracy) na dzień składania wniosku mogą ubiegać się o premię na podjęcie działalności, przy czym w kryterium nr 1 otrzymają 0 pkt.

B.  Wnioskodawca musi mieć miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. miasto Włodawa, gmina Włodawa, gmina Hańsk, gmina Wola Uhruska, gmina Ruda-Huta, gmina Hanna, gmina Wyryki, gmina Stary Brus. (Miejsce zamieszkania musi być potwierdzone poprzez wskazanie: adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), albo adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego (pobyt czasowy co najmniej do planowanego dnia złożenia wniosku o płatność końcową), w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212, z późn. zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku). Wyżej opisany sposób udokumentowania miejsca zamieszkania jest obowiązujący, na mocy niżej przywołanej interpretacji ARiMR (mimo rozbieżności z zapisani aktualnej instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy -wersja 3z, s.11).

interpretacja ARiMR_potwierdzenie zamieszkiwania na obszarze LSR

C. Na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej (do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców), tj. nie był wpisany do CEIDG. (Dla potrzeb weryfikacji spełniania powyższego warunku w dokumentacji aplikacyjnej należy obowiązkowo podać nr NIP)

D. Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów). (Dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – wydane nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.)

Koszty projektu:

Uwaga! Koszty są kosztami projektu pod warunkiem, że zostały poniesione po dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji.

Uwaga! Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Katalog koszów projektu:

  • ogólne (w tym: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
  • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (jeżeli zakup pojazdu jest ściśle związany z rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej),
  • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
  • podatek od towarów i usług (VAT) – o ile beneficjent nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT na mocy prawodawstwa krajowego (indywidualna interpretacja podatkowa)

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

O premię mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące utworzenie działalności gospodarczej podlegającej ustawie z dnia 06.03.2018 r. prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem następujących wykluczeń:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa;
12) działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
13) wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (agroturystyka prowadzona przez rolnika ubezpieczonego w KRUS dla której wymagane jest jedynie zgłoszenie agroturystyki do ewidencji gminnej);
14) wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104).

Zasady przyznawania dotacji:

Kryteria_PREMIA

Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_PREMIA

Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW- do edycji

Informacja dla osób przygotowujących wniosek_3.2019

Formularze dokumentów:

Uwaga! W celu pobrania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy kliknąć link do pobrania dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…”)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – pobierz

Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)- aktualizacja  1 grudnia 2017 r. – pobierz

Ważne! Interpretacja zmieniająca sposób dokumentowania miejsca zamieszkania wnioskodawcy obowiązująca od maja 2018r. do chwili obecnej (zapis odmienny od zapisu zawartego w aktualnej instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy)

interpretacja_potwierdzenie zamieszkiwania na obszarze LSR

3) Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.docx) – pobierz

Biznesplan (.pdf) – pobierz

Biznesplan- tabele finansowe: 7.1, 9.1,9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – pobierz

Przykładowo wypełnione tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – pobierz

4)  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407_2013 – pobierz

5)  Klauzule informacyjne i klauzule zgody – ochrona danych osobowych:

19.2_klauzule RODO

6)  Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru:

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru – pobierz

7)  Formularz oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą oceny i wyboru operacji:

Formularz oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą – pobierz

8)  Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z):

Umowa – pobierz

Załącznik nr 2  –pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu /informacji po realizacji operacji. pdf – Pobierz

Informacja_monitorująca_z_realizacji_biznesplanu/Informacja_po_realizacji_operacji__.pdf – pobierz

Informacja_monitorująca_z_realizacji_biznesplanu/Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx – pobierz

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf)  – pobierz

Wniosek o płatność (.xlsx)  – pobierz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – pobierz

Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel) – pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

 

Sposób składania wniosku:

1.    W naborze nr 3/2019 składamy (komplet dokumentacji aplikacyjnej A+B+C+D):
A.    Oświadczenie o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu LGD
B.    Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – na formularzu LGD
C.    Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – na formularzu ARiMR
D.    Wniosek o przyznanie pomocy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie sekcje za wyjątkiem sekcji A, którą wypełnia LGD)  wraz z załącznikami:
Wniosek na płycie CD – (wersja tożsama z wnioskiem papierowym) – zał. obowiązkowy.

W naborze należy złożyć 2 komplety dokumentów (A+B+C+D). Każdy komplet powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją (umożliwiający jego umieszczenie w segregatorze).

2. Wszystkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do wniosku będą podlegały stwierdzaniu zgodności z oryginałem przez pracownika Biura LGD. Dlatego składając wniosek w naborze należy wziąć ze sobą oryginały dokumentów. Zachęcamy do przyjścia do Biura LGD przed rozpoczęciem naboru, by poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze LGD – koniecznie należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów.

3.    Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika (pełnomocnictwo szczególne notarialne) albo przez osobę upoważnioną (upoważnienie pisemne sporządzone samodzielnie przez wnioskodawcę). Wnioski nadane pocztą lub kurierem nie będą rozpatrywane.

4.    Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku.

Interpretacje  MRiRW i ARiMR dotyczące premii na podejmowanie działalności gospodarczej:

1_biznesplan_17.01.2017

2_biznesplan_17.01.2017

3_biznesplan_17.01.2017

interpretacja_potwierdzenie zamieszkiwania na obszarze LSR

ulga na start_ARIMR_10.05.2018

wnioskowana kwota premii niższa niż kwota premii z LSR_13.01.2017

liczne pytania i odpowiedzi_emeryt, rolnik, osoba pracująca a premia na podjęcie działalności_09.11.2016

30 procent poziomu sprzedaży

termin osiągnięcia 30% poziomu sprzedaży towarów, usług