Premia na utworzenie firmy

Planowany termin naboru:

 brak planowanych naborów

(terminy zakończonych naborów: 01-14.02.2022 r., 02-15.11.2016,  20.02.2017 – 06.03.2017,  27.11.2017-11.12.2017, 15-29.03.2019, 01-15.10.2019, 15-30.09.2020, 16-30.09.2021)

Termin szkolenia przed naborem: 17 stycznia 2022 (obowiązują zapisy)

Budżet LSR przeznaczony na dotacje:

891 655,15 euro / 3 566 620,60 zł (całościowy budżet w strategii na ten zakres wsparcia), w tym:

218 543,51 euro / 874 174,04 zł na nabór w lutym 2022 r.

Wysokość dotacji:

80 tys. zł – premia (w stałej wysokości)

(Uwaga! W oświadczeniu w Sekcji V wniosku o przyznanie pomocy należy wpisać kwotę premii wskazaną w LSR, tj. 80 000 zł. W przeciwnym razie operacja nie może być finansowana!)

Premia wypłacana jest w transzach –
I transza: 64 tys. zł w krótkim czasie po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski),
II transza: 16 tys. zł – po zrealizowaniu całej inwestycji (po poniesieniu 100% zaplanowanych wydatków).

Dla kogo dotacja:

A. O premię mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:
1)    należą do jednej z grup defaworyzowanych w kontekście dostępu do rynku pracy, tj.:
a)   osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku),
b)    osoby młode 18-35 lat,
c)    osoby 50+,
d)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR

2)   Dodatkowo jeżeli wnioskodawca na dzień składania wniosku nie jest zatrudniony na umowę o pracę, w kryterium nr 1 otrzyma 15 pkt. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (niezależnie od wymiaru czasu pracy) na dzień składania wniosku mogą ubiegać się o premię na podjęcie działalności, przy czym w kryterium nr 1 otrzymają 0 pkt.

B.  Wnioskodawca musi mieć miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. miasto Włodawa, gmina Włodawa, gmina Hańsk, gmina Wola Uhruska, gmina Ruda-Huta, gmina Hanna, gmina Wyryki, gmina Stary Brus. W celu udokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu na obszarze wiejskim LSR, należy przedstawić, wydane przez organ gminy, zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy (pobyt czasowy co najmniej do planowanego dnia złożenia wniosku o płatność końcową), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

C. Na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej (do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców), tj. nie był wpisany do CEIDG. (Dla potrzeb weryfikacji spełniania powyższego warunku w dokumentacji aplikacyjnej należy obowiązkowo podać nr NIP lub  – w przypadku braku nr NIP – złożyć stosowne oświadczenie)

D. Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów). Dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS oraz zaświadczenie z ZUS (zaświadczenie z placówki ZUS lub wydruk pobrany z PUE ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniom społecznym – wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku w naborze.

Koszty projektu:

Uwaga! Koszty są kosztami projektu pod warunkiem, że zostały poniesione po dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji (po zarejestrowaniu działalności gospodarczej).

Uwaga! Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Katalog koszów projektu:

  1. zakup robót budowlanych lub usług,
  2. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  3. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
  4. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
  5. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (jeżeli zakup pojazdu jest ściśle związany z rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej),
  6. podatek od towarów i usług (VAT) – o ile beneficjent nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT na mocy prawodawstwa krajowego

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

O premię mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące utworzenie działalności gospodarczej podlegającej ustawie z dnia 06.03.2018 r. prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem następujących wykluczeń:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa;
12) działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
13) wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (agroturystyka prowadzona przez rolnika ubezpieczonego w KRUS dla której wymagane jest jedynie zgłoszenie agroturystyki do ewidencji gminnej);
14) wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104).

Zasady przyznawania dotacji:

Informacja dla osób przygotowujących wniosek_1.2022 – pobierz

Formularze dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – pobierz

Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocypobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – pobierz

3) Biznesplan (wersja 5z):

Biznesplan (.docx) – pobierz

Biznesplan (.pdf) – pobierz

Biznesplan- tabele finansowe: 7.1, 9.1,9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – pobierz

Przykładowo wypełnione tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4pobierz

4)  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis_ rozporządzenie KE nr 1407_2013 – pobierz

5)  Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru:

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru_do edycji – pobierz

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru_pdf – pobierz

Kryteria_PREMIA

6)  Formularz oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą oceny i wyboru operacji –  pobierz

7)  Formularz oświadczenia o niewykonywaniu działalności gospodarczej: pobierz

8)  Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z):

Umowa – pobierz

Załącznik nr 2 Wykaz działek –  pobierz

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji. pdf – pobierz

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji. xlsx – pobierz

Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – pobierz

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – pobierz

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

9) Formularz wniosku o płatność :

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

Wniosek o płatność_wersja 4z_(pdf.) – pobierz

Wniosek o płatność_wersja 4z_(exel) – pobierz

Wniosek o płatność_wersja 5z_(pdf.) – pobierz

Wniosek o płatność wersja 5z_(exel) – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność_5z – pobierz

Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej_4z – pobierz

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej_5z – pobierz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (5z) (excel) – pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

Oświadczenie dotyczące tzw. „ulgi na start”- pobierz


Sposób składania wniosku:

1.    W naborze nr 1/2022 r. składamy dwa identyczne komplety dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosek o przyznanie pomocy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie sekcje za wyjątkiem sekcji A, którą wypełnia LGD)  wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz nagranymi na płytę CD: wnioskiem o przyznanie pomocy, biznesplanem oraz tabelami finansowymi biznesplanu.  Każdy komplet powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją (umożliwiający jego umieszczenie w segregatorze). – pobierz informacje pomocnicze LGD

2. Wszystkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do wniosku będą podlegały stwierdzaniu zgodności z oryginałem przez pracownika Biura LGD. Dlatego składając wniosek w naborze należy wziąć ze sobą oryginały dokumentów. Poświadczenia załączników za zgodność z oryginałem w Biurze LGD można dokonać przed złożeniem wniosku w naborze. Dokumenty stanowiące wydruki (np. oferty cenowe), nie podlegają poświadczaniu za zgodność z oryginałem – powinny być zaparafowane przez wnioskodawcę.

3.    Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika (pełnomocnictwo szczególne notarialne) albo przez osobę upoważnioną (upoważnienie pisemne sporządzone samodzielnie przez wnioskodawcę, podpisy nie muszą być poświadczone notarialnie). Wnioski nadane pocztą lub kurierem nie będą rozpatrywane.

4.    Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do Biura LGD. Złożenie wniosku potwierdzane jest pieczęcią wpływu na pierwszej stronie wniosku.

5. Wnioski oceniane są zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu – pobierz.

Interpretacje  MRiRW i ARiMR dotyczące premii na podejmowanie działalności gospodarczej:

1_biznesplan_17.01.2017

2_biznesplan_17.01.2017

3_biznesplan_17.01.2017

interpretacja_potwierdzenie zamieszkiwania na obszarze LSR

ulga na start_ARIMR_10.05.2018

wnioskowana kwota premii niższa niż kwota premii z LSR_13.01.2017

liczne pytania i odpowiedzi_emeryt, rolnik, osoba pracująca a premia na podjęcie działalności_09.11.2016