Wyniki naborów

Wyniki naboru wniosków nr 1/2024

termin naboru: 27.05.2024r. – 10.06.2024r.

zakres tematyczny naboru:

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru  1/2024 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 1/2024 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 12.06.2024 r. – pobierz

Opis sposobu wnoszenia protestu od oceny Rady znajduje się w par. 14 procedury naboru i oceny wniosków – pobierz

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.docx) – pobierz plik edytowalny


Wyniki naboru wniosków nr 2/2023

termin naboru: 06.11.2023r. – 20.11.2023r.

zakres tematyczny naboru:

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru  2/2023 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 2/2023 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 28.11.2023 r. – pobierz

Opis sposobu wnoszenia protestu od oceny Rady znajduje się w par. 14 procedury naboru i oceny wniosków – pobierz

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.docx) – pobierz plik edytowalny


Wyniki naboru wniosków nr 1/2023

termin naboru: 13.03.2023r. – 27.03.2023r.

zakres tematyczny naboru:

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru  1/2023 – wersja po korekcie z dn. 19.05.2023 r. –pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru  1/2023 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 1/2023 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 30.03.2023 r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 30.03.2023 r. po korekcie z dn. 19.05.2023 r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 19.05.2023 r. – pobierz

Opis sposobu wnoszenia protestu od oceny Rady znajduje się w par. 14 procedury naboru i oceny wniosków – pobierz

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.docx) – pobierz plik edytowalny

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu od oceny Rady zawarto w piśmie informującym o wyniku oceny skierowanym do Wnioskodawców z naboru 1/2023 (*nie dotyczy wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków)


Wyniki naboru wniosków nr 2/2022

termin naboru: 04.05.2022r. – 17.05.2022r.

zakres tematyczny naboru:

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru  2/2022 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 2/2022 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 24.05.2022 r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 24.05.2022 r. po korekcie omyłek pisarskich – pobierz

Opis sposobu wnoszenia protestu od oceny Rady znajduje się w par. 14 procedury naboru i oceny wniosków – przejdź

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.docx) – pobierz plik edytowalny

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu od oceny Rady zawarto w piśmie informującym o wyniku oceny skierowanym do Wnioskodawców z naboru 2/2022.


Wyniki naboru wniosków nr 1/2022

termin naboru: 1.02.2022 – 14.02.2022

zakres tematyczny naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2022 – pobierz

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2022 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 1/2022 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 17.03.2022 – pobierz

Opis sposobu wnoszenia protestu od oceny Rady znajduje się w par. 14 procedury naboru i oceny wniosków – przejdź

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.docx) – pobierz plik edytowalny

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu od oceny Rady zawarto w piśmie informującym o wyniku oceny skierowanym do każdego z Wnioskodawców z naboru 1/2022 (*nie dotyczy wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków).

 


Wyniki naboru wniosków nr 2/2021

termin naboru: 16.09.2021 – 30.09.2021

zakres tematyczny naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2021 – pobierz

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2021 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 2/2021 – pobierz

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 2/2021 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 22.10.2021 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 07.12.2021 – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się w formie pisemnej do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informującego o wyniku naboru na formularzu opublikowanym poniżej.

Formularz protestu (pdf)

 


Wyniki naboru wniosków nr 1/2021

termin naboru: 21.05.2021r. – 04.06.2021r.

zakres tematyczny naboru:

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru  1/2021 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 1/2021 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 27.10.2020 r. – pobierz


Wyniki naboru wniosków nr 1/2020

termin naboru: 15.09.2020r. – 30.09.2020r.

zakres tematyczny naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020 – pobierz

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 1/2020 – pobierz

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 1/2020 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 27.10.2020r. – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informującego o wyniku naboru na formularzu opublikowanym poniżej.

Formularz protestu (docx)

Formularz protestu (pdf)

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Zarząd Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.


Wyniki naboru wniosków nr 2/2020

termin naboru: 15.09.2020r. – 30.09.2020r.

zakres tematyczny naboru:

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2020 – wersja po korekcie z dnia 16.12.2020 r. pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2020 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 2/2020 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 27.10.2020 r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 27.10.2020 r. – wersja po korekcie z dnia 16.12.2020 r. –  pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 16.12.2020 r. – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informującego o wyniku oceny operacji na formularzu opublikowanym poniżej.

Formularz protestu

Formularz protestu – edytowalny

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Zarząd Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.


Wyniki naboru wniosków nr 3/2019

termin naboru: 01.10.2019 r. – 15.10.2019 r.

zakres tematyczny naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2019 – pobierz

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2019 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 3/2019 – pobierz

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru 3/2019 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 18.10.2019r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 12.11.2019r. – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na formularzu opublikowanym poniżej.

Formularz protestu (docx)

Formularz protestu (pdf)

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.


Wyniki naboru wniosków nr 1/2019

termin naboru: 15.03.2019r. – 29.03.2019r.

zakres tematyczny naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 – pobierz

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 1/2019 – pobierz

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 1/2019 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 04.04.2019r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 24.04.2019r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 14.05.2019 r. – pobierz

Lista operacji w odniesieniu do których wpłynęły protesty wraz  z informacją o decyzji Rady LGD w ramach „autokontroli” – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na formularzu opublikowanym poniżej.

Formularz protestu

Formularz protestu

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.


Wyniki naboru wniosków nr 2/2019

termin naboru: 15.03.2019r. – 29.03.2019r.

zakres tematyczny naboru:

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2019 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 2/2019 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 04.04.2019r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 24.04.2019r. – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na formularzu opublikowanym poniżej.

Formularz protestu

Formularz protestu

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.


Wyniki naboru wniosków nr 2/2017

termin naboru: 27.11.2017r. – 11.12.2017r.

zakres tematyczny naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2017 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 2/2017 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 21.12.2017r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 19.01.2018r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 26.01.2018r. – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na formularzu opublikowanym poniżej.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.doc) – pobierz


Wyniki naboru wniosków nr 3/2017

termin naboru: 27.11.2017r. – 11.12.2017r.

zakres tematyczny naboru:

1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2017  – pobierzaktualna lista

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2017 (lista uchylona uchwałą Rady nr 5/2018 z 25.04.2018r.)- pobierz – nieaktualna

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 3/2017 – pobierzaktualna lista

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 3/2017 (lista uchylona uchwałą Rady nr 1/2018 z 25.04.2018r.) – pobierz – nieaktualna

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 21.12.2017r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 19.01.2018r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 26.01.2018r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 27.02.2018r. –pobierz

Lista operacji w odniesieniu do których wpłynęły protesty wraz  z informacją o decyzji Rady LGD w ramach „autokontroli” – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 09.03.2018r.-pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 25.04.2018 r. – pobierz

Lista operacji w odniesieniu do których wpłynęły protesty wraz  z informacją o decyzji Rady LGD w ramach „autokontroli” – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na formularzu opublikowanym poniżej.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.doc) – pobierz


Wyniki naboru wniosków nr 4/2017

termin naboru: 27.11.2017r. – 11.12.2017r.

zakres tematyczny naboru:

1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2017 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – dla naboru 4/2017 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 21.12.2017r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 19.01.2018r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 26.01.2018r. – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niżej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na formularzu opublikowanym poniżej.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy zarzuty takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
h)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Formularz protestu (.pdf) – pobierz

Formularz protestu (.doc) – pobierz


Wyniki naboru wniosków nr 1/2017

termin naboru: 20.02.2017r. – 06.03.2017r.

zakres tematyczny naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2017 – pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2017 ( w brzmieniu przyjętym Uchwałą  nr 5/2017 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dn. 19.04.2017 r. – korekta omyłki pisarskiej w tytule operacji znak sprawy ST/1/2017/23)-  pobierz

Lista operacji, których dotyczyły protesty wraz z decyzją Rady LGD – nabór 1/2017 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 1/2017 – pobierz

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 1/2017 ( w brzmieniu przyjętym Uchwałą  nr 3/2017 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dn. 19.04.2017 r. – korekta omyłki pisarskiej w tytule operacji znak sprawy ST/1/2017/23)- pobierz

Lista operacji zgodnych formalnie z ogłoszeniem o naborze 1/2017 – pobierz

Lista operacji zgodnych formalnie z ogłoszeniem o naborze 1/2017 ( w brzmieniu przyjętym Uchwałą  nr 2/2017 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dn. 19.04.2017 r. – korekta omyłki pisarskiej w tytule operacji znak sprawy ST/1/2017/23) – pobierz

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2017 – pobierz

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 1/2017 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 14.03.2017 r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 27.03.2017 r.- pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 19.04.2017 r.- pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje Wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    wyniku wyboru, który powoduje, ze operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej
podstawy do wniesienia protestu,
d)    ustalenia prze Radę kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana kwota pomocy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informacyjnego o wyniku wyboru, na formularzu opublikowanym na stronie internetowej LGD (poniżej) oraz dostępnym do pobrania w Biurze LGD w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Zarząd Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem albo
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, albo
f)    wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z dokonanym przez Radę LGD ustaleniem kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem;
g)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

formularz protestu – wersja do edycji (.docx)- pobierz

formularz protestu – wersja .pdf – pobierz

 


Wyniki naboru wniosków nr 1/2016

termin naboru: 17.10.2016 – 15.11.2016

zakresy tematyczne naboru:

1.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru

1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

1.3.3 Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LGD

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 – pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 (w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 3/2016 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 13.01.2017 r.) – pobierz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR dla naboru 1/2016 – pobierz

Lista operacji niewybranych dla naboru 1/2016 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 24.11.2016r.  – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 08.12.2016 r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 13.01.2017r. – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje Wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  operacja nie mieści się
w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma na formularzu opublikowanym poniżej oraz dostępnym do pobrania w Biurze LGD w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza;
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
f)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby
do reprezentowania wnioskodawcy.

formularz protestu – pobierz


Wyniki naboru wniosków nr 2/2016

termin naboru: 02.11.2016 – 15.11.2016

zakresy tematyczne naboru:

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2016 – pobierz

Lista operacji, których dotyczyły protesty wraz z decyzją Rady LGD – nabór 2/2016 – pobierz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR dla naboru 2/2016 – pobierz

Lista operacji niezgodnych z LSR dla naboru 2/2016 – pobierz

Lista operacji niewybranych dla naboru 2/2016 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 24.11.2016r.  – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 08.12.2016 r. – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 04.01.2017 r. („autokontrola”) – pobierz

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Od decyzji Rady przysługuje Wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu w sytuacji:
a)    negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
b)    nieuzyskania minimalnej liczby punktów, wskazanej w ogłoszeniu o naborze,
c)    w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  operacja nie mieści się
w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, przy czym przesłanka ta nie może stanowić wyłącznej podstawy do wniesienia protestu.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma na formularzu opublikowanym poniżej oraz dostępnym do pobrania w Biurze LGD w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego);
b)    oznaczenie wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie projektu (znak sprawy);
d)    wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza;
e)    wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
f)    podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby
do reprezentowania wnioskodawcy.

formularz protestu – pobierz