Gminy członkowskie

MIASTO WŁODAWA

Włodawa– miasto powiatowe liczące 13,5 tys. mieszkańców położone w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, we wschodniej Polsce, w powiecie włodawskim na obszarze Garbu Włodawskiego, nad rzekami Włodawką i Bugiem przy granicy z Białorusią , Włodawa leży na Południowym Podlasiu, Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Polesiu, zajmuje pow.18,0 km2. W XIII wieku zaliczana do grodów Księstwa halicko-wołyńskiego, położenie nad wielką rzeką – Bugiem – sprzyjało szybkiemu rozwojowi miasta jako ośrodka handlowego i tranzytowego. Obecnie nazywane miastem trzech kultur ze względu na charakter wielokulturowego i wyznaniowego miasta, oraz odbywającego się tu corocznego Festiwalu Trzech Kultur. Lokacja miasta, miała miejsce prawdopodobnie na początku XVI wieku. Od 1569 r. Włodawa na mocy unii lubelskiej stała się miastem granicznym, zaś rzeka Włodawka stanowiła granicę pomiędzy województwem brzeskolitewskim a województwem ruskim.
Do Włodawy zaczęli coraz liczniej sprowadzać się Żydzi – w 1931 r. żydzi stanowili 68% (5,9 tys.) Holokaust ,powojenna Akcji „Wisła” i nowe granice państwowe zmieniły diametralnie oblicze miasteczka, większość żydowskich mieszkańców Włodawy zginęła w obozie zagłady w Sobiborze, a Rusini zostali wywiezieni w głąb Rosji. Spuścizną dawnej świetności Włodawy pozostały do dzisiaj jej zabytki, unikalne z skali polski i Europy w postaci zachowanych świątyń XVIII w. i innych obiektów architektonicznych. Do najcenniejszych należą; Synagoga barokowa wchodząca w skład zespołu synagogalnego, obecnie muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego, Kościół pw. św. Ludwika wraz z kryptami, projektu Pawła Fontany wzniesiony w stylu późnobarokowym z wystrojem w stylu rokoko, Klasztor o. Paulinów projektu Józefa Pioli w stylu barokowym z wewnętrznym wirydarzem połączony krużgankiem z kościołem Cerkiew Unicka z 1840 r. przebudowana w 1893r.w stylu bizantyjsko-klasycystycznym wg projektu Wiktora Suczugowa, od 1875 prawosławna pw. Najświętszej Mari Panny z polichromią z 1842r.oraz ikonostasem, Kramnice z XVIII w. to dawne jatki i kramy wzniesione na rzucie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem dwoma bramami przejazdowymi.

GMINA WŁODAWA

Gmina Włodawa leży w środkowo – wschodniej części Polski, przy Granicy z Białorusią i Ukrainą. Zajmuje ona 24.375 ha powierzchni, w tym około 46 % powierzchni gminy stanowią lasy. Perłą Gminy i województwa lubelskiego jest Jezioro Białe w Okunince. Tereny wokół jeziora stanowią centrum rekreacji i wypoczynku województwa lubelskiego. Mniej zagospodarowane są mniejsze lecz również atrakcyjne jeziora jak J. Glinki, J. Święte, J. czarne, J. Lipiniec. Do atrakcji turystycznych gminy należy Sobiborski Park Krajobrazowy z licznymi rezerwatami przyrody. Dla turystów – kajakarzy niewątpliwą atrakcją może być pokonanie rzeki Bug z nurtem jej naturalnego koryta.

Wirtualny spacer

gm wlodawa

GMINA HANNA

Gmina Hanna położona jest w północno – wschodniej części powiatu włodawskiego, w dolinie niezwykle urokliwej rzeki Bug, która jest w tym miejscu granicą Polski i Białorusi. Powierzchnia gminy wynosi 139 km, zamieszkuje ją 3 650 osób. Brak przemysłu sprzyja rozwojowi agroturystyki i produkcji zdrowej żywności. Pierwsza wzmianka o Hannie pochodzi z 1546 roku, kiedy to Bohdan Bohowityn uzyskał dla Hanny prawa miejskie. Od XVII wieku Hanna weszła w skład ordynacji nieświeżskiej możnego rodu Radziwiłłów. Prawa miejskie miejscowość utraciła w 1821 roku. Nazwa miejscowości pochodzi od Anny Jagiellonki, która będąc w podroży na Ruś zatrzymała się na nocleg w tej wsi. Ponieważ została tu dobrze przyjęta, pozwoliła mieszkańcom osady nazwać ją swoim imieniem. W miejscowej gwarze imię Anna nabrało brzmienia Hanna.

Wirtualny spacer

gm hanna

GMINA HAŃSK

Gmina Hańsk położona jest w środkowo – wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie włodawskim w rejonie fizjograficznym Polesie. Gmina Hańsk znajduje się na malowniczej trasie wiodącej z Lublina do Włodawy. Na terenie Gminy znajduje się w naturalnym stanie Bagno Bubnów włączone do Poleskiego Parku Narodowego. Dominuje tu kompleks torfowisk niskich, rzadka i chroniona roślinność, a także rezerwat żółwia błotnego. Lasy stanowią 30 % ogólnej powierzchni gminy, które wchodzą w obszar Poleskiego Parku Narodowego i Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

Wirtualny spacer

gm hańsk

GMINA STARY BRUS

Gmina Stary Brus położona jest na obszarze Polesia Zachodniego i obejmuje fragment północnej części pojezierza Łączyńsko – Włodawskiego. Centrum administracyjne gminy znajduje się w miejscowości Stary Brus, oddalonej od Lublina o 71 km. Pierwsze osady na terenie gminy zaczęły powstawać w XV w. W tym okresie powstał także Brus. Najważniejszą rolę odgrywały wówczas zaściankowe rody szlacheckie pochodzenia ruskiego. Najważniejszymi obiektami zabytkowymi jest na terenie Gminy Stary Brus są cerkiew ze skansenem w Holi oraz zespół dworsko – parkowy z kościołem w Starym Brusie. Poza tymi obiektami ogromne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego posiada, charakterystyczne dla Polesia, drewniane budownictwo ludowe. Teren gminy Stary Brus jest bardzo atrakcyjny do uprawiania turystyki: pieszej, rowerowej i konnej.

Wirtualny spacer

gm stary brus

GMINA WOLA UHRUSKA

Gmina Wola Uhruska leży w południowo – wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Bug. Okolice Woli Uhruskiej są niespotykanie dla tej części regionu urozmaicone geograficznie. Mamy tu wyżynny cypel Pagórów Chełmskich tzw. łuk Uhruski, równiny zaliczane do regionu Obniżenia Dubienki i Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego z licznymi jeziorami i torfowiskami czy bagnami. Również dolina Bugu w Woli Uhruskiej zyskuje na uroku dzięki możliwości jej podziwiania z licznych pagórów. Obszar gminy leży w rejonie kraju o największym nasłonecznieniu. Dzięki temu, że są tu duże obszary zalesione głównie sosnami występuje tu swoisty mikroklimat, sprzyjający miłemu i zdrowemu wypoczynkowi.

Wirtualny spacer

gm wola uhruska

GMINA WYRYKI

Gmina Wyrki położona jest w zachodniej części powiatu włodawskiego. Jej historia sięga roku 1882. Wtedy zajmowała ona zaledwie 160 km2 powierzchni i mieszkało w niej prawie 3 500 tys. osób. Obecnie zajmuje obszar 219 km2 w 16 sołectwach jakie wchodzą w jej skład, zamieszkuje 3 200 osób. Największym bogactwem gminy jest przyroda, która jedynie w minimalnym stopniu ucierpiała wskutek ingerencji człowieka. Można tu spotkać rośliny chronione m.in. widlaka torfowego czy rosiczkę okrągłolistną. Można tu także zobaczyć siedliska bociana czarnego. W Gminie Wyryki zachowało się wiele obiektów architektonicznych wartych zwiedzenia. Są to obiekty zarówno świeckie jak i sakralne, świadczące o bogatych i złożonych dziejach tego terenu. W Adampolu stoi pałac myśliwski Zamoyskich. Także budynki mieszkalne pochodzące z początków XX wieku, czy wiatraki są namacalnym dowodem kunsztu ciesielskiego miejscowej ludności. Niesamowitych wrażeń dostarczą nam także kapliczki usytuowane przy wiejskich zagrodach.

Wirtualny spacer

GMINA RUDA – HUTA

Gmina Ruda – Huta położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego i w północno – wschodniej części powiatu chełmskiego. Wschodnią granicę gminy na odcinku 5 km stanowi dolina rzeki Bug, wyznaczająca również polsko – ukraińską granicę międzypaństwową. Teren gminy leży w makroregionie Polesie Wołyńskie w obrębie mezoregionu Obniżenie Dubienki. Niewielkie północne fragmenty terenu gminy leżą w obrębie tzw. Łuku Uhruskiego. W północnej części gminy z zachodu na północny wschód przebiega rzeka Uherka – dopływ Bugu. Na obszarze gminy Ruda – Huta występują liczne obszary o walorach przyrodniczych rangi międzynarodowej. W systemie CORINE rezerwat przyrody „Bagno Serebryskie” czy ostoje przyrody i ptasie sieci ekologicznej „Natura 2000”. Cennym elementem przyrodniczo – krajobrazowym na terenie gminy jest zespół dworsko – parkowy w Hniszowie. W parku rośnie 12 drzew pomnikowych, w tym dąb „Bolko”, jeden z największych, najbardziej znanych i najcenniejszych pomników przyrody w województwie lubelskim. Jego wiek szacowany jest na 700 lat, obwód pnia wynosi 8,6 metra a wysokość 28 metrów.

Wirtualny spacer

gm ruda huta