Pracownicy i władze LGD

Władze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”:

Walne Zebranie Członków

Najwyższa władza stowarzyszenia – składa się ze wszystkich członków stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia z podziałem na sektory – wg stanu na dzień 01.01.2016r. – 69 członków.

Sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury) – 10 członków:

Gmina Włodawa wiejska (przedstawiciel: Wójt Tadeusz Sawicki), Miasto Włodawa (przedstawiciel: Burmistrz Wiesław Muszyński), Gmina Wola Uhruska (przedstawiciel: Wójt Jan Łukasik), Gmina Hańsk (przedstawiciel: Wójt Marek Kopieniak), Gmina Ruda-Huta (przedstawiciel: Zastępca Wójta Jarosław Walczuk), Gmina Hanna (przedstawiciel: Wójt Grażyna Kowalik), Gmina Wyryki (przedstawiciel: Wójt Andrzej Ćwirta), Gmina Stary Brus: przedstawiciel: Wójt Paweł Kołtun), Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku (przedstawiciel: Ariel Struski), Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie (przedstawiciel: Bożena Trubaj).

Sektor gospodarczy (rolnicy, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego) 17 członków:

Astur Sp. z o.o. (przedstawiciel: Grażyna Magdziaż), Brejer Andrzej, Chilczuk Jerzy, Jatczak Sylwester, Kinach Antoni, Kozdra Roman, Kral Andrzej, Kunc Maria, Kuryś Przemysław, Kwietniewski Marek, M4 Sp. z o.o. (przedstawiciel: Anna Włodarczyk-Chwesiuk), Musz Ewa, Myć Barbara, Szalewicz Bożena, Śpaczuk-Kania Barbara, Śliwa Piotr, Walaszek Zbigniew.

Sektor społeczny-mieszkańcy – 29 członków:

Czoboda Aldona, Horbaczewska Ewa, Horszczaruk Władysława, Huzar Eliza, Jakimiuk Bronisława, Jałtoszuk Małgorzata, Jóźwiak Leszek, Koguciuk Karolina, Kołodziej Artur, Kordas Marta, Kratiuk Andrzej, Kunz Walentyna, Łapińska Katarzyna, Markuszewski Maciej, Masluch Teresa, Mikołajczak Bożena, Oniszczuk Magdalena, Opas Agnieszka, Opas Krzysztof, Paszkiewicz Teresa, Pryll Romuald, Respond Jarosław, Słupczyński Marek, Smal Kazimierz, Sochaj Maria, Tokarski Mieczysław, Trendak Barbara, Wojtak Sylwia, Żmudziński Sebastian.

Sektor społeczny-osoby prawne – 13 członków:

Ochotnicza Straż Pożarna w Hannie (przedstawiciel: Wiesław Litwin), Parafia Prawosławna w Horostycie (przedstawiciel: ks. Tomasz Łotysz), Poleskie Towarzystwo Medialne (przedstawiciel: Aldon Dzięcioł), Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność” (przedstawiciel: Iwona Kwiatkowska), Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie (przedstawiciel: Krystyna Kończal), Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa (przedstawiciel: Marzena Kosior), Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega” (przedstawiciel: Krzysztof Kratiuk), Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta (przedstawiciel: Marcin Woszczewski), Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej (przedstawiciel: Barbara Puacz-Mazurek), Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Włodawa (przedstawiciel: Barbara Rybaczuk), Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej (przedstawiciel: Barbara Litwiniuk), Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” (przedstawiciel: Tadeusz Raczyński), Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia (przedstawiciel: Halina Trzcińska).

Zarząd

Organ wykonawczo-zarządzający Stowarzyszenia.

1. Magdalena Oniszczuk  – Prezes Zarządu

2. Teresa Beata Paszkiewicz – Skarbnik

3. Piotr Śliwa – Pierwszy Wiceprezes

4. Romuald Marek Pryll  – Drugi Wiceprezes

5. Wiesław Litwin – Członek Zarządu

 

Rada

Organ do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia ze środków PROW 2014-2020.

  1. Gmina wiejska Włodawa – reprezentowana przez Tadeusza Sawickiego – sektor publiczny
  2. Gmina Hańsk  – reprezentowana przez Marka Kopieniaka – sektor publiczny
  3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie – reprezentowane przez Krystynę Kończal – sektor społeczny
  4. Artur Kołodziej – mieszkaniec – sektor społeczny
  5. Eliza Huzar – mieszkaniec – sektor społeczny
  6. Zbigniew Walaszek – przedsiębiorca – sektor gospodarczy
  7. Barbara Ślepaczuk-Kania – przedsiębiorca – sektor gospodarczy
  8. Marek Kwietniewski – rolnik – sektor gospodarczy

 

Komisja Rewizyjna

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.

1. Marek Stanisław Słupczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Barbara Myć – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3. Bożena Mikołajczak – Członek Komisji Rewizyjnej

4. Aldon Dzięcioł – Członek Komisji Rewizyjnej

5. Małgorzata Jałtoszuk – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Pracownicy Biura:

  1. Dyrektor Biura – Justyna Jellinek

Justyna

 

 

 

 

2. Specjalista ds. koordynacji projektów – Marta Drejewicz

marta

 

 

 

 

 

 

 

3. Księgowa – Zofia Halina Wilczyńska