Pilotażowy LEADER+

Pilotażowy program LEADER+ Schemat I oraz Schemat II finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

 

Schemat I

Tytuł projektu: „Rozwój turystyki nadbużańskich obszarów wiejskich Włodawa i okolice”

Celem projektu było pobudzenie  środowiska lokalnego objętego planowaniem do współdziałania na rzecz rozwoju nadbużańskich obszarów wiejskich oraz budowania zintegrowanej strategii ich rozwoju ze szczególnym nakierowaniem na potencjał turystyczny regionu objętego programowaniem.

W ramach projektu przy wsparciu eksperckim i konsultacji społecznej podjęto działania analizujące potencjał nadbużańskich obszarów wiejskich, w celu zidentyfikowania i zaprogramowania kluczowych przedsięwzięć, koniecznych dla pobudzenia  i przyspieszenia rozwoju regionu, przeciwdziałania jego marginalizacji oraz tworzenia obszarów ułatwionego inwestowania. Drugim kluczowym priorytetem projektu było zawiązanie LGD – tj. partnerstwa międzysektorowego będącego konsolidacją współpracy samorządów, partnerów ekonomicznych, społecznych, społeczności wiejskiej.
Zadaniem LGD – w perspektywie czasowej – miało być realizowanie celów i założeń wypracowanej strategii.

Cel ogólny projektu:

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez analizę uwarunkowań i barier ich potencjału gospodarczego, oraz wykorzystanie potencjału społeczności danych gmin do inicjowania zmian, wzmocnienie więzi i współpracy na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe projektu:

 1.  Mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w procesie
  rozwoju obszarów wiejskich
 2.  Utworzenie LGD
 3. Wypracowanie ZSROW
  ZSROW_Poleska Dolina Bugu

Okres realizacji projektu: kwiecień-sierpień 2006 r.

Koszty całkowite projektu: 140 000,00 zł

Pozyskane dofinansowanie: 137 000,00 zł

 

 

Schemat II

Tytuł projektu: „Polesie – nie tylko dla bocianów”

Cele projektu:

 1. Promocja obszarów wiejskich
 2. Mobilizacja ludności do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
 3. Wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)
 4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach aktywizujących ludność na obszarach wiejskich

 

Projekt składał się z pięciu głównych grup działań obejmujących:

 1. Szkolenia – w ramach tej grupy działań przeprowadzono:
  • szkolenie dla przewodników turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem walorów obszaru działalności LGD (przeszkolono 10 osób);
  • warsztaty twórczości ludowej (przeszkolono 12 osób);
 2.  Analizy i ekspertyzy:
  • Wykonanie i opracowanie inwentaryzacji zasobności infrastrukturalnej, kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru LGD;
  • Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji turystycznej;
  • Opracowanie koncepcji wytyczenia i budowy Szlaku Poleskiej Doliny Bugu i Szlaku Trzech Kultur ;
  • Opracowanie koncepcji wykorzystania walorów rzek obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej;
  • Analiza możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk oraz zbadanie potencjału uzdrowiskowego.
 3.  Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym:
  • opracowanie i publikacja strony internetowej Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu”;
  • wydanie i kolportaż materiałów przybliżających strategię w formie broszury;
  • seminaria – 3 spotkania promocyjno-informacyjne dla ludności obszaru LGD;
 4.  Działania na rzecz promocji regionu w tym imprezy kulturalne:
  • opracowanie internetowej bazy usług turystycznych obszaru;
  • Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym:
  • profesjonalna mapa turystyczna obszaru (nakład – 3000 szt.)
  • kampania billboardowa;
  • banery,
  • materiały multimedialne (nakład – 5000 szt.)
  • informatory turystyczne, foldery (nakład – 5000 szt.)
  • albumy (nakład – 2000 szt.)
  • gadżety promocyjne,
  • udział w targach.
 5.  Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD:
  • podróż studyjna do kraju Unii Europejskiej (liczba uczestników wyjazdu – 10 osób).

 

Okres realizacji projektu: grudzień 2006 r.- luty 2008 r.

Koszty całkowite projektu: 444 026,00 zł

Pozyskane dofinansowanie: 444 026,00 zł