ZMIANA UMOWY

Beneficjent dofinansowania ze środków poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 może ubiegać się o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.  Umowa zmieniana jest najczęściej w zakresie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność lub zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego (obniżenie kwot w wyniku dokonania wyboru wykonawcy zadania).

Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy (premia) i par. 14 umowy (przedsiębiorcy, gminy, NGO).

Planując zmianę umowy należy pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania opinii Rady LGD w zakresie zgodności planowanej zmiany umowy z oceną zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru. W większości przypadków aneksowanych umów jest to okoliczność nie mająca wpływu na ocenę operacji i pozytywna opinia Rady wydana jest w krótkim terminie.

W pierwszej kolejności należy złożyć do LGD pisemny wniosek o wydanie opinii Rady w zakresie zgodności planowanej zmiany umowy o przyznaniu pomocy z oceną operacji dokonaną przez Radę LGD. Następnie uzyskaną opinię dołączyć do pisma o zmianę umowy kierowanego przez Beneficjenta do Urzędu Marszałkowskiego.