ANKIETY MONITORUJĄCE

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, każdy beneficjent który zrealizował projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania jest zobowiązany do złożenia dokumentów sprawozdawczych i monitorujących, zarówno do Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski) jak i do Lokalnej Grupy Działania.


Obowiązki sprawozdawczo-monitorujące dla beneficjentów projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości (mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy):


Ankieta monitorująca realizację operacji (par. 5 ust. 1 pkt. 20 umowy o przyznaniu pomocy) 

Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej

Ankieta Przedsiębiorczość (wersja edytowalna.pdf)

 

Ankieta Przedsiębiorczość (wersja nieedytowalna.pdf)

Uwaga! Załącznikiem do ankiety jest zdjęcie prezentujące efekty zrealizowanej operacji zapisane na elektronicznym nośniku danych (np. na płycie CD)Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu (par. 5 ust. 1 pkt. 24 umowy o przyznaniu pomocy)

Beneficjent składa w Zarządzie Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) informację monitorującą z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.

Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__pobierz formularz do edycji(.xlsx)
Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza__IPRB_IPRO

Obowiązki sprawozdawczo-monitorujące dla gmin i organizacji pozarządowych (operacje o charakterze niekomercyjnym)

 

Ankieta monitorująca realizację operacji (par. 5 ust. 1 pkt. 20 umowy o przyznaniu pomocy)

Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej

 

Ankieta Infrastruktura i doposażenie(wersja edytowalna .doc)


Ankieta Infrastruktura i doposażenie(wersja nieedytowalna .pdf)

Uwaga! Załącznikiem do ankiety jest zdjęcie prezentujące efekty zrealizowanej operacji zapisane na elektronicznym nośniku danych (np. na płycie CD)


 

Informacja po realizacji operacji (par. 5 ust. 1 pkt. 23 umowy o przyznaniu pomocy)

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia w Zarządzie Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) wypełnionej informacji po realizacji operacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.

Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__pobierz formularz do edycji(.xlsx)
Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza__IPRB_IPRO