ANKIETY MONITORUJĄCE

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, każdy Beneficjent który zrealizował projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania jest zobowiązany do złożenia dokumentów sprawozdawczych i monitorujących, zarówno do Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski) jak i do Lokalnej Grupy Działania.


Obowiązki sprawozdawczo-monitorujące dla beneficjentów projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości (mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy):

Ankieta monitorująca realizację operacji (par. 5 ust. 1 pkt. 18 / par. 5 ust.1 pkt. 19 umowy o przyznaniu pomocy) 

Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej.

Do pobrania: Ankieta dla przedsiębiorców

Uwaga! Załącznikiem do ankiety jest zdjęcie prezentujące efekty zrealizowanej operacji zapisane na elektronicznym nośniku danych (np. na płycie CD)


Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
(par. 5 ust. 1 pkt. 15/ par. 5 ust.1 pkt. 23 umowy o przyznaniu pomocy)

Beneficjent składa w Zarządzie Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) informację monitorującą z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3  (dla premii) lub nr 5 (dla rozwoju firm) do umowy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/ II transzy.

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu 5z.xlsx

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu 5z.pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu


Obowiązki sprawozdawczo-monitorujące dla gmin i organizacji pozarządowych
(operacje o charakterze niekomercyjnym)

Ankieta monitorująca realizację operacji (par. 5 ust. 1 pkt. 19 umowy o przyznaniu pomocy)

Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej

Do pobrania: Ankieta dla gmin i organizacji pozarządowych

Uwaga! Załącznikiem do ankiety jest zdjęcie prezentujące efekty zrealizowanej operacji zapisane na elektronicznym nośniku danych (np. na płycie CD)


Informacja po realizacji operacji

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia w Zarządzie Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) wypełnionej informacji po realizacji operacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w terminie:

  1. dla umów o przyznaniu pomocy wersja 6z i wcześniejsza:
  • od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej

lub

  • od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym

2. dla umów o przyznaniu pomocy wersja 7z i wersji późniejszych:

  • do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty płatności końcowej

Informacja po realizacji operacji 5z.xlsx

Informacja po realizacji operacji 5z.pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji po realizacji operacji