Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Termin naboru:

27.05 – 10.06.2024 r.

 • zakres tematyczny naboru: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
 • limit środków w naborze: 62 107,54 , co przy indykatywnym kursie 4PLN/EUR wynosi 248 430,16 zł
  (terminy zakończonych naborów: 06 – 20.11.2023 r., 13-27.03.2023 r.,  4-17.05.2022 r., 17.10.2016 – 15.11.2016 r., 15-29.03.2019r., 15-30.09.2020r., 21.05-04.06.2021r.)

Budżet LSR przeznaczony na dotacje:

W zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej: 77 739,54 euro

W zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej: 916 716,94 euro

Wysokość dotacji i forma wsparcia:

 • dotacja ma formę refundacji (czyli po zrealizowaniu całości inwestycji beneficjent zwraca się z wnioskiem o płatność o wypłatę 63,63% lub maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych (brutto) projektu)
 • wymóg minimalnych kosztów całkowitych projektu (brutto) – min. 50 tys. zł

Dla kogo dotacja:

A. Jednostki sektora finansów publicznych (gminy, gminne instytucje kultury)

poziom dofinansowania dla A – 63,63%

B. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, OSP)

poziom dofinansowania dla B: do 90%

C. kościelne osoby prawne (parafie):

poziom dofinansowania dla C: do 90%

Wymagania wobec wnioskodawcy:

Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze objętym LSR (tj. na terenie jednej z gmin: gmina miejska i gmina wiejska Włodawa, gmina Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja (własność, współwłasność) lub posiada prawo do dysponowania nieruchomością (np. dzierżawa) na okres realizacji projektu oraz co najmniej 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zabezpieczenie realizacji operacji (po podpisaniu umowy) – weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Na co dotacja:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej obszaru LSR.

Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar: miasta Włodawa, gminy wiejskiej Włodawa, gminy Hańsk, Gminy Wola Uhruska, gminy Ruda-Huta, gminy Hanna, gminy Wyryki, gminy Stary Brus).

Zasady ponoszenia kosztów:

 • Koszty te są kosztami projektu pod warunkiem, że zostały poniesione po złożeniu wniosku do LGD, a w przypadku kosztów ogólnych (np. koszty opracowania kosztorysu, projektu budowlanego) – od dnia 01.01.2014 r.
 • Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).
 • Od 18.04.2020r. wnioskodawcy/ beneficjenci PROW 2014-2020 zostali zwolnienie ze stosowania zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawców zamówień.
 • Koszty nie będą współfinansowane z innych  środków publicznych (nie dotyczy wnioskodawców będących jsfp).

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • ogólne (w tym: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych
  kosztów kwalifikowalnych operacji,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT), o ile beneficjenta nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT na mocy prawodawstwa krajowego (indywidualna interpretacja podatkowa),
 • wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168),
 • które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kryteria wyboru projektów:

KRYTERIA_infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

P1.2.1, 1.3.1. – Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą

Formularze dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – pobierz

Informacja dla następcy prawnego/nabywcy – pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) –  pobierz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z):

Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) –pobierz

Załącznik 1 zestawienie rzeczowo – finansowe operacji (*.pdf) – pobierz

Załącznik 1 zestawienie rzeczowo – finansowe operacji (*.xlsx) – pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.xlsx) – pobierz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – pobierz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – pobierz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – pobierz/(excel)- pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – pobierz

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – pobierz

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – pobierz

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.docx) – pobierz

5) Formularz wniosku o płatność:

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

Wniosek o płatność (wersja 4z))(pdf) – pobierz

Wniosek o płatność (wersja 4z)(exel) – pobierz

Wniosek o płatność (wersja 5z) (pdf) – pobierz

Wniosek o płatność (wersja 5z) (excel) – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – pobierz (4z)/pobierz (5z)

Wskazówki do_formularzy_wnioskow_XLSX

Sposób składania wniosku:

1. Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej wraz z załącznikami (oraz dodatkowo zgodnie z instrukcją sam wniosek w wersji elektronicznej na płycie CD),
b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu LGD,
c) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się procedurą – na formularzu  LGD,
d) dwóch oryginalnych egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych – na formularzu ARiMR,

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnym i trwałym pismem odręcznym, w języku polskim, na wymaganym formularzu, wydrukowany i opatrzony wymaganymi podpisami. Dokumenty należy zabezpieczyć przed ich samoistną dekompletacją – sugerowaną formą jest wpięcie kompletów dokumentacji aplikacyjnej w skoroszyt.

3. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika (pełnomocnictwo szczególne notarialne) albo przez osobę upoważnioną (upoważnienie pisemne sporządzone samodzielnie przez wnioskodawcę). Wnioski nadane pocztą lub kurierem nie będą rozpatrywane.

4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku.