Ogłoszenia o naborach

data publikacji 23.10.2023 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_2.2023

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 95 446,43 euro co stanowi [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 381 785,72 zł

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość wsparcia 

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
 • 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych podmiotów

II. TERMIN NABORU

06.11.2023r. – 20.11.2023r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
ul. Leśniczówka 1, Okuninka, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy (komplet dokumentacji aplikacyjnej) w ramach naboru składany jest w trybie bezpośrednim, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

W naborze wniosków wnioskodawca składa dwa identyczne komplety dokumentacji aplikacyjnej.
Komplet dokumentacji aplikacyjnej składa się z:

 1. wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część – w postaci papierowej, oraz
 2. płyty CD zawierającej postać elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i ewentualnych załączników wymaganych dodatkowo w postaci elektronicznej zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Dodatkowymi wymaganymi przez LGD załącznikami, które należy dołączyć w oryginale w postaci papierowej do wniosku o przyznanie pomocy są:

 1. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury naboru i oceny wniosków – pobierz;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z Procedurą– według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Procedury – pobierz.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnym i trwałym pismem odręcznym, w języku polskim, na wymaganym formularzu, wydrukowany i opatrzony wymaganymi podpisami. Dokumenty należy zabezpieczyć przed ich samoistną dekompletacją – sugerowaną formą jest wpięcie kompletów dokumentacji aplikacyjnej w skoroszyt.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, ul. Leśniczówka 1, Okuninka, 22-200 Włodawa.
Procedura naboru i oceny wniosków w ramach wdrażania LSR LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: przejdź oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury oceny i wyboru

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz.943) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Nie określa się.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

zał. 1  lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.3.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 – dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 3 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty aplikacyjne i poźniejsze

 

 


data publikacji 24.02.2023 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_1.2023

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 99 210,15 euro co stanowi [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 396 840,60  zł

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość wsparcia 

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
 • 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych podmiotów

II. TERMIN NABORU

13.03.2023r. – 27.03.2023r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
ul. Leśniczówka 1, Okuninka, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy (komplet dokumentacji aplikacyjnej) w ramach naboru składany jest w trybie bezpośrednim, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

W naborze wniosków wnioskodawca składa dwa identyczne komplety dokumentacji aplikacyjnej.
Komplet dokumentacji aplikacyjnej składa się z:

 1. wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część – w postaci papierowej, oraz
 2. płyty CD zawierającej postać elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i ewentualnych załączników wymaganych dodatkowo w postaci elektronicznej zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Dodatkowymi wymaganymi przez LGD załącznikami, które należy dołączyć w oryginale w postaci papierowej do wniosku o przyznanie pomocy są:

 1. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury naboru i oceny wniosków –pobierz;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z Procedurą– według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Procedury – pobierz.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnym i trwałym pismem odręcznym, w języku polskim, na wymaganym formularzu, wydrukowany i opatrzony wymaganymi podpisami. Dokumenty należy zabezpieczyć przed ich samoistną dekompletacją – sugerowaną formą jest wpięcie kompletów dokumentacji aplikacyjnej w skoroszyt.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, ul. Leśniczówka 1, Okuninka, 22-200 Włodawa.
Procedura naboru i oceny wniosków w ramach wdrażania LSR LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: przejdź oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury oceny i wyboru

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz.943) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Nie określa się.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

zał. 1  lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.3.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 3 wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

Formularze dokumentów aplikacyjnych i późniejszych


 

data publikacji 12.04.2022 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_2.2022

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 293 651,61 euro co stanowi [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 1 174 606,44  zł

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość wsparcia 

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
 • 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych podmiotów

II. TERMIN NABORU

04.05.2022r. – 17.05.2022r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy (komplet dokumentacji aplikacyjnej) w ramach naboru składany jest w trybie bezpośrednim, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

W naborze wniosków wnioskodawca składa dwa identyczne komplety dokumentacji aplikacyjnej.
Komplet dokumentacji aplikacyjnej składa się z:

 1. wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część – w postaci papierowej, oraz
 2. płyty CD zawierającej postać elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i ewentualnych załączników wymaganych dodatkowo w postaci elektronicznej zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Dodatkowymi wymaganymi przez LGD załącznikami, które należy dołączyć w oryginale w postaci papierowej do wniosku o przyznanie pomocy są:

 1. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury naboru i oceny wniosków;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z Procedurą– według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Procedury.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnym i trwałym pismem odręcznym, w języku polskim, na wymaganym formularzu, wydrukowany i opatrzony wymaganymi podpisami. Dokumenty należy zabezpieczyć przed ich samoistną dekompletacją – sugerowaną formą jest wpięcie kompletów dokumentacji aplikacyjnej w skoroszyt.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http: przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura naboru i oceny wniosków w ramach wdrażania LSR LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: przejdź oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz.1167, ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Nie określa się.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.3.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 3 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZE-dokumentów-aplikacyjnych-i-późniejszych


data publikacji 14.01.2022r.

Ogłoszenie o naborze 1/2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_1.2022

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 218 543,51 euro / 874 174,04 zł [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 

Forma wsparcia: premia (ryczałt)

Wysokość wsparcia na jedną operację: 80 000 zł

II. TERMIN NABORU WNIOSKÓW

01.02.2022r. – 14.02.2022r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy (komplet dokumentacji aplikacyjnej) w ramach naboru składany jest w trybie bezpośrednim, tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

W naborze wniosków wnioskodawca składa dwa identyczne komplety dokumentacji aplikacyjnej.
Komplet dokumentacji aplikacyjnej składa się z:

 1. wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część – w postaci papierowej, oraz
 2. płyty CD zawierającej postać elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i ewentualnych załączników wymaganych dodatkowo w postaci elektronicznej zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Dodatkowymi wymaganymi przez LGD załącznikami, które należy dołączyć w oryginale w postaci papierowej do wniosku o przyznanie pomocy są:

 1. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury naboru i oceny wniosków;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z Procedurą– według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Procedury;
 3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące niewykonywania działalności gospodarczej – według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Procedury.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnym i trwałym pismem odręcznym, w języku polskim, na wymaganym formularzu, wydrukowany i opatrzony wymaganymi podpisami. Dokumenty należy zabezpieczyć przed ich samoistną dekompletacją – sugerowaną formą jest wpięcie kompletów dokumentacji aplikacyjnej w skoroszyt.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http: przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura naboru i oceny wniosków w ramach wdrażania LSR LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: przejdź oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz.1167, ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Zał. nr 1 – warunki wyboru operacji

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Zał. nr 2 – lokalne kryteria naboru dla przesięwzięcia 1.1.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. nr 3 – dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 4 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZE dokumentów – pobierz


data publikacji 31.08.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze 2/2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_2.2021

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 91 112,28 euro / 364 449,12 zł [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 

Forma wsparcia: premia (ryczałt)

Wysokość wsparcia na jedną operację: 80 000 zł

II. TERMIN NABORU

16.09.2021r. – 30.09.2021r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami – w postaci papierowej oraz
b) wniosku o przyznanie pomocy wraz z wybranymi załącznikami – w postaci elektronicznej na płycie CD.

Dodatkowymi wymaganymi przez LGD załącznikami, które należy dołączyć w oryginale do wniosku o przyznanie pomocy są:
a) oświadczenie o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury;
b) oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz.140 t.j.,ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Zał. nr 1 – warunki wyboru operacji

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Zał. nr 2 – lokalne kryteria naboru dla przesięwzięcia 1.1.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. nr 3 – dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 4 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZE dokumentów – pobierz

 


data publikacji 05.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_1.2021

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 109 673,80 euro co stanowi [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł] 438 695,20 zł

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość wsparcia 

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
 • 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych podmiotów

II. TERMIN NABORU

21.05.2021r. – 04.06.2021r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami – w postaci papierowej;
b) wniosku o przyznanie pomocy wraz z wybranymi załącznikami – w postaci elektronicznej na płycie CD.
Dodatkowymi wymaganymi przez LGD załącznikami, które należy dołączyć w oryginale do wniosku o przyznanie pomocy są:
a) oświadczenie o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury;
b) oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury.
Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http: przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: przejdź oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz.140 t.j.,ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Nie określa się.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.3.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 3 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZE dokumentów aplikacyjnych i późniejszych

 


data publikacji 27.08.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze 2/2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_2.2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 434 847,98 zł

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość wsparcia 

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
 • 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych podmiotów

II. TERMIN NABORU

15.09.2020r. – 30.09.2020r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury,
c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru
i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”,
w wersji papierowej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedury.
Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http: przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz.140 t.j.,ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Nie określa się.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.3.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 3 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZE dokumentów aplikacyjnych i późniejszych

 


data publikacji 27.08.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze 1/2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_1.2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

Limit środków w naborze: 960 000 zł

Forma wsparcia: premia (ryczałt)

Wysokość wsparcia na jedną operację: 80 000 zł

II. TERMIN NABORU

15.09.2020r. – 30.09.2020r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury,
c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru
i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”,
w wersji papierowej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedury.
Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http: przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz.140 t.j.,ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 664, ze zm.)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Zał. nr 1 – warunki wyboru operacji

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Zał. nr 2 – lokalne kryteria naboru dla przesięwzięcia 1.1.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. nr 3 – dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 4 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZE dokumentow – pobierz

 


data publikacji 13.09.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze 3/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze_3.2019

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019, poz. 664 t.j.)

Limit środków w naborze: 960 000 zł

Forma wsparcia: premia (ryczałt)

Wysokość wsparcia na jedną operację: 80 000 zł

II. TERMIN NABORU

01.10.2019r. – 15.10.2019r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia (decyduje data wpływu).

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury,
c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru
i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”,
w wersji papierowej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedury.
Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a) na stronie internetowej LGD: przejdź
b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http: przejdź
c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl oraz dostępne do wglądu w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

Przejdź do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Przejdź do Procedury

Przejdź do Regulaminu Pracy Rady

Przejdź do lokalnych kryteriów wyboru

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz.140 t.j., z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2019, poz. 664, t.j)

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Zał. nr 1 – warunki wyboru operacji

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Zał. nr 2 – lokalne kryteria naboru dla przesięwzięcia 1.1.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. nr 3 – dokumenty potwierdzające

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI

Zał. nr 4 – wskaźniki

XI. ZAŁĄCZNIKI

Pobierz komplet dokumentów aplikacyjnych

 


data publikacji 28.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.)

Limit środków w naborze:  640 000,00 zł

Forma wsparcia: premia (ryczałt)

Wysokość wsparcia: 80 000 zł/ 1 operację

II. TERMIN NABORU:
15.03.2019r. – 29.03.2019r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/ – pobierz spakowane formularze
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD:  http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/procedura/– oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz.140 t.j., z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.).

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.:
1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12
m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2)    osoby młode 18-35 lat,
3)    osoby w wieku 50+,
4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania:

Zał. nr 1 – lokalne kryteria naboru dla przedsięwzięcia 1.1.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. nr 3 – planowane do osiągnięcia wskaźniki

 


data publikacji 28.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.3.1  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.)

Limit środków w naborze:  333 558,81 zł
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia:
maks. 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz
maks. 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych podmiotów
II. TERMIN NABORU:
15.03.2019r. – 29.03.2019r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/ – pobierz spakowane formularze
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD:  http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/procedura/– oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz.140 t.j., z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.).

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Nie dotyczy.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania:

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.3.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. nr 3 – planowane do osiągnięcia wskaźniki


data publikacji 10.11.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 4/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze:  160 765,86 zł
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia: maksymalnie 160 765,86 zł/ 1 operację
Poziom dofinansowania: maksymalnie 70%
II. TERMIN NABORU:
27.11.2017r. – 11.12.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/DOTACJE NA ROZWÓJ USŁUG TURYSTYCZNYCH – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Działalność gospodarcza objęta projektem dotyczy następujących rodzajów działalności:
a) Usługi noclegowe na obszarze LSR (gmina Włodawa miejska, gmina Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus),
b) Usługi gastronomiczne w obszarze Jeziora Białego oraz Jeziora Glinki,
c) Usługi rekreacyjne dla turystów – w ramach kodów PKD: 55.10.Z, 55.30.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 77.21.Z, 85.51.Z, 93.19.Z, 93.29.Z.

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

P1.2.3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój turyst.

P1.2.3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój turyst.

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. 3 – cele i wskaźniki

 

 


data publikacji 10.11.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 3/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze: 517 425,00 zł
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia: maksymalnie 200 000,00 zł / 1 operację
Poziom dofinansowania: maksymalnie 70%
II. TERMIN NABORU:
27.11.2017r. – 11.12.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/DOTACJE NA ROZWÓJ FIRM – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Działalność gospodarcza objęta projektem dotyczy innych kodów PKD niż kody wspierane
w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką objętego naborem 4/2017

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

P1.1.2 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój

P1.1.2 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. 3 – cele i wskaźniki

 


 

data publikacji 10.11.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze: 320 000,00 zł
Forma wsparcia: premia
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł (stała kwota)
II. TERMIN NABORU:
27.11.2017r. – 11.12.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PREMIA NA UTWORZENIE FIRMY – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.:
1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12
m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2) osoby młode 18-35 lat,
3) osoby w wieku 50+,
4) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

P1.1.1 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW

P1.1.1 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. 3 – cele i wskaźniki

 

 


data publikacji 03.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze: 1 760 000,00 zł
Forma wsparcia: premia
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł (stała kwota)
II. TERMIN NABORU:
20.02.2017r. – 06.03.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a)    dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b)    jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do „Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR”(dalej jako:”procedura”)
d)  oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oryginał w wersji papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA WNIOSKODAWCÓW”/OGŁOSZENIA O NABORACH – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Zał. nr 1 -warunki udzielenia wsparcia

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. nr 2 – lokalne kryteria wyboru

Dokumentem niezbędnym do oceny projektu wedle obowiązujących w naborze kryteriów jest Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji, składane na formularzu LGD dostępnym do pobrania poniżej:

P1.1.1 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_premie

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. nr 3 -dokumenty potwierdzające

Formularze dokumentów aplikacyjnych – ubieganie się o przyznanie pomocy

Uwaga! W celu pobrania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy kliknąć link do pobrania dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…”)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)(xlsx.) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej (.docx) – wersja edytowalna

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru_podejmowanie działalności gospodarczej (.pdf)

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Biznesplan (wersja 2z) (.pdf)

Biznesplan (wersja 2z) (.docx) – wersja edytowalna

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel) – wersja edytowalna

Obowiązujące wzory dokumentów na dalszym etapie realizacji operacji (od podpisania umowy):

Formularz umowy o przyznanie pomocy (.pdf)

Załącznik nr 1 – Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)(.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) – wersja edytowalna

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. nr 4 – planowane do osiągnięcia wskaźniki

X. POZOSTAŁE DOKUMENTY LGD

Procedura oceny i wyboru operacji_wdrażanie LSR_13.01.2017

LSR_Poleska Dolina Bugu_19.09.2016

Regulamin Pracy Rady Poleska Dolina Bugu_13.01.2017

formularz protestu


data publikacji 17.10.2016 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2016

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny naboru, limity środków, forma wsparcia:
Lp.Nr Przedsię-wzięciaZakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR)Limit środków

w naborze (zł)

Forma wsparcia
11.1.1Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, pkt. 2, lit. a rozporządzenia*

1 760 000,00
Pomoc ma formę premii w wysokości 80 000,00 zł.

Dla osób fizycznych z grup defaworyzowanych:
a) osoby długotrwale bezrobotne,
b) osoby młode 18-35 lat,
c) osoby w wieku 50+,
d) kobiety zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR

21.1.2Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, pkt. 2, lit. c rozporządzenia*

1 000 000,00Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 200 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maksymalnie 70%.
31.2.3Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, pkt. 2, lit. c rozporządzenia*

560 000,00Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 200 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maksymalnie70%.
* Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)
Termin naboru:

02.11.2016r. – 15.11.2016r.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Tryb składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do procedury
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oryginał w wersji papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie).
Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

Wymagane dokumenty:

Uwaga! W celu pobrania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy kliknąć link do pobrania dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…”)

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)(xlsx.) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej (.docx) – wersja edytowalna

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Biznesplan (wersja 2z) (.pdf)

Biznesplan (wersja 2z) (.docx) – wersja edytowalna

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel) – wersja edytowalna

Obowiązujące wzory dokumentów na dalszym etapie realizacji operacji (po podpisaniu umowy):

Formularz umowy o przyznanie pomocy (.pdf)

Załącznik nr 1 – Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)(.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) – wersja edytowalna

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarcze, czyli
 • rozwój działalności gospodarczej
 • rozwój usług turystycznych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (pdf.)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój firm (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój firm (.doxc) – wersja edytowalna

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój usług turystycznych (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój usług turystycznych (.doxc) – wersja edytowalna

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Biznesplan (.pdf) (wersja 2z)

Biznesplan (.xlsx) (wersja 2z) – wersja edytowalna

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (.xlsx) – wersja edytowalna

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(excel)- wersja edytowalna

Obowiązujące wzory dokumentów na dalszym etapie realizacji operacji (po podpisaniu umowy):

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (.pdf)

Zał nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (.pdf)

Zał nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

Zał nr 3 – zasady konkurencyjności wydatków (.pdf)

Zał nr 4 – wskaźniki procentowe do obliczania kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

zał nr 5 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

zał nr 5a – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (pdf.)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) _Poleska-Dolina-Bugu

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Formularz protestu


data publikacji 30.09.2016 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny naboru, limity środków, forma wsparcia:
Lp.Nr Przedsię-wzięciaZakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR)Limit środków

w naborze (zł)

Forma wsparcia
11.2.1Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 , pkt. 6 rozporządzenia*

380 000,00Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku podmiotów jakimi są jednostki sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63%.

W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi maks. 90% kosztów kwalifikowalnych.

21.3.1Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 , pkt. 6 rozporządzenia*

1 750 000,00Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku podmiotów jakimi są jednostki sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63%.

W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maks. 90% kosztów kwalifikowalnych.

31.3.3Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LGD

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 pkt.1 lub pkt. 5 lub
pkt. 8 rozporządzenia*

200 000,00Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku podmiotów jakimi są jednostki sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi maks. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna kwota pomocy wynosi 200 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi maks. 90% kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin naboru:

17.10.2016r. – 15.11.2016r.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Tryb składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do procedury
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oryginał w wersji papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie).
Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

Wymagane dokumenty:

Uwaga! W celu pobrania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy kliknąć link do pobrania dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…”)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) – wersja edytowalna (.xlsx)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) – wersja pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) – pdf

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru – infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru – infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – plik edytowalny (.docx)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych kryteriów wyboru – doposażanie zespołów

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru – doposażenie zespołów – plik edytowalny (.docx)

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Wzór umowy o przyznaniu pomocy-19-2-2z wraz z załącznikami- folder skompresowany (.zip)

Formularz wniosku o płatność (2z)- format pdf

Formularz wniosku o płatność (2z) – plik edytowalny (.xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (2z) – pdf


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) _Poleska-Dolina-Bugu

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Formularz protestu