Ogłoszenia o naborach

Nab-1

data publikacji 28.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.)

Limit środków w naborze:  640 000,00 zł
Forma wsparcia: premia (ryczałt)
Wysokość wsparcia: 80 000 zł/ 1 operację
II. TERMIN NABORU:
15.03.2019r. – 29.03.2019r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/ – pobierz spakowane formularze
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD:  http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/procedura/– oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz.140 t.j., z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.).

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.:
1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12
m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2)    osoby młode 18-35 lat,
3)    osoby w wieku 50+,
4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania:

Zał. nr 1 – lokalne kryteria naboru dla przedsięwzięcia 1.1.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. nr 3 – planowane do osiągnięcia wskaźniki

 


data publikacji 28.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.3.1  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.)

Limit środków w naborze:  333 558,81 zł
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia:
maks. 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz
maks. 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych podmiotów
II. TERMIN NABORU:
15.03.2019r. – 29.03.2019r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/ – pobierz spakowane formularze
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz Lokalna Strategia Rozwoju są udostępnione na stronie internetowej LGD:  http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/procedura/– oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Warunki udzielenia wsparcia określone są w przepisach ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz.140 t.j., z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772 t.j., z późn. zm.).

VII. WARUNKI WYBORU OPERACJI

Nie dotyczy.

VIII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania:

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 1.3.1

IX. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

X. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. nr 3 – planowane do osiągnięcia wskaźniki


data publikacji 10.11.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 4/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze:  160 765,86 zł
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia: maksymalnie 160 765,86 zł/ 1 operację
Poziom dofinansowania: maksymalnie 70%
II. TERMIN NABORU:
27.11.2017r. – 11.12.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/DOTACJE NA ROZWÓJ USŁUG TURYSTYCZNYCH – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Działalność gospodarcza objęta projektem dotyczy następujących rodzajów działalności:
a) Usługi noclegowe na obszarze LSR (gmina Włodawa miejska, gmina Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus),
b) Usługi gastronomiczne w obszarze Jeziora Białego oraz Jeziora Glinki,
c) Usługi rekreacyjne dla turystów – w ramach kodów PKD: 55.10.Z, 55.30.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 77.21.Z, 85.51.Z, 93.19.Z, 93.29.Z.

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

P1.2.3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój turyst.

P1.2.3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój turyst.

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. 3 – cele i wskaźniki

 

 


data publikacji 10.11.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 3/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze: 517 425,00 zł
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia: maksymalnie 200 000,00 zł / 1 operację
Poziom dofinansowania: maksymalnie 70%
II. TERMIN NABORU:
27.11.2017r. – 11.12.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/DOTACJE NA ROZWÓJ FIRM – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Działalność gospodarcza objęta projektem dotyczy innych kodów PKD niż kody wspierane
w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką objętego naborem 4/2017

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

P1.1.2 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój

P1.1.2 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. 3 – cele i wskaźniki

 


 

data publikacji 10.11.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze: 320 000,00 zł
Forma wsparcia: premia
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł (stała kwota)
II. TERMIN NABORU:
27.11.2017r. – 11.12.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do procedury – pobierz plik do edycji / – pobierz pdf

c) dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do procedury – pobierz plik.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PREMIA NA UTWORZENIE FIRMY – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.:
1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12
m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2) osoby młode 18-35 lat,
3) osoby w wieku 50+,
4) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. 1 – lokalne kryteria wyboru

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. 2 -dokumenty potwierdzające

P1.1.1 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW

P1.1.1 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. 3 – cele i wskaźniki

 

 


data publikacji 03.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, FORMA WSPARCIA
Zakres tematyczny naboru:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

Limit środków w naborze: 1 760 000,00 zł
Forma wsparcia: premia
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł (stała kwota)
II. TERMIN NABORU:
20.02.2017r. – 06.03.2017r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a)    dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b)    jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do „Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR”(dalej jako:”procedura”)
d)  oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oryginał w wersji papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów związanych z naborem wniosków są udostępnione:
a)    na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA WNIOSKODAWCÓW”/OGŁOSZENIA O NABORACH – link do formularzy
b)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – przejdź
c)    na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź
d)    w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
Procedura oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru oraz LSR są udostępnione na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl – link do procedury i kryteriów oceny – oraz w siedzibie LGD (patrz. pkt III).

VI. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Zał. nr 1 -warunki udzielenia wsparcia

VII. KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA:

Lokalne kryteria wyboru wraz opisem i zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium oraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
Ponadto lokalne kryteria wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/PROCEDURA – przejdź

Zał. nr 2 – lokalne kryteria wyboru

Dokumentem niezbędnym do oceny projektu wedle obowiązujących w naborze kryteriów jest Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji, składane na formularzu LGD dostępnym do pobrania poniżej:

P1.1.1 – Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_premie

VIII. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Zał. nr 3 -dokumenty potwierdzające

Formularze dokumentów aplikacyjnych – ubieganie się o przyznanie pomocy

Uwaga! W celu pobrania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy kliknąć link do pobrania dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…”)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)(xlsx.) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej (.docx) – wersja edytowalna

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru_podejmowanie działalności gospodarczej (.pdf)

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Biznesplan (wersja 2z) (.pdf)

Biznesplan (wersja 2z) (.docx) – wersja edytowalna

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel) – wersja edytowalna

Obowiązujące wzory dokumentów na dalszym etapie realizacji operacji (od podpisania umowy):

Formularz umowy o przyznanie pomocy (.pdf)

Załącznik nr 1 – Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)(.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) – wersja edytowalna

IX. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA CELE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSKAŹNIKI LSR:

Zał. nr 4 – planowane do osiągnięcia wskaźniki

X. POZOSTAŁE DOKUMENTY LGD

Procedura oceny i wyboru operacji_wdrażanie LSR_13.01.2017

LSR_Poleska Dolina Bugu_19.09.2016

Regulamin Pracy Rady Poleska Dolina Bugu_13.01.2017

formularz protestu


data publikacji 17.10.2016 r.

Ogłoszenie o naborze 2/2016

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny naboru, limity środków, forma wsparcia:
Lp. Nr Przedsię-wzięcia Zakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR) Limit środków

w naborze (zł)

Forma wsparcia
1 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, pkt. 2, lit. a rozporządzenia*

1 760 000,00
Pomoc ma formę premii w wysokości 80 000,00 zł.

Dla osób fizycznych z grup defaworyzowanych:
a) osoby długotrwale bezrobotne,
b) osoby młode 18-35 lat,
c) osoby w wieku 50+,
d) kobiety zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR

2 1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, pkt. 2, lit. c rozporządzenia*

1 000 000,00 Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 200 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maksymalnie 70%.
3 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, pkt. 2, lit. c rozporządzenia*

560 000,00 Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 200 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maksymalnie70%.
* Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)
Termin naboru:

02.11.2016r. – 15.11.2016r.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Tryb składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do procedury
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oryginał w wersji papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie).
Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

Wymagane dokumenty:

Uwaga! W celu pobrania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy kliknąć link do pobrania dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…”)

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)(xlsx.) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej (.docx) – wersja edytowalna

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Biznesplan (wersja 2z) (.pdf)

Biznesplan (wersja 2z) (.docx) – wersja edytowalna

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel) – wersja edytowalna

Obowiązujące wzory dokumentów na dalszym etapie realizacji operacji (po podpisaniu umowy):

Formularz umowy o przyznanie pomocy (.pdf)

Załącznik nr 1 – Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (.pdf)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)(.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) – wersja edytowalna

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarcze, czyli
  • rozwój działalności gospodarczej
  • rozwój usług turystycznych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (pdf.)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) (.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój firm (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój firm (.doxc) – wersja edytowalna

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój usług turystycznych (.pdf)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych Kryteriów Wyboru – rozwój usług turystycznych (.doxc) – wersja edytowalna

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Biznesplan (.pdf) (wersja 2z)

Biznesplan (.xlsx) (wersja 2z) – wersja edytowalna

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (.xlsx) – wersja edytowalna

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(excel)- wersja edytowalna

Obowiązujące wzory dokumentów na dalszym etapie realizacji operacji (po podpisaniu umowy):

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (.pdf)

Zał nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (.pdf)

Zał nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

Zał nr 3 – zasady konkurencyjności wydatków (.pdf)

Zał nr 4 – wskaźniki procentowe do obliczania kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

zał nr 5 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

zał nr 5a – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (pdf.)

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) (.xlsx) – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) _Poleska-Dolina-Bugu

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Formularz protestu


data publikacji 30.09.2016 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny naboru, limity środków, forma wsparcia:
Lp. Nr Przedsię-wzięcia Zakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR) Limit środków

w naborze (zł)

Forma wsparcia
1 1.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 , pkt. 6 rozporządzenia*

380 000,00 Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku podmiotów jakimi są jednostki sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63%.

W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi maks. 90% kosztów kwalifikowalnych.

2 1.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 , pkt. 6 rozporządzenia*

1 750 000,00 Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku podmiotów jakimi są jednostki sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi 63,63%.

W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maks. 90% kosztów kwalifikowalnych.

3 1.3.3 Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LGD

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 pkt.1 lub pkt. 5 lub
pkt. 8 rozporządzenia*

200 000,00 Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku podmiotów jakimi są jednostki sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi maks. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna kwota pomocy wynosi 200 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi maks. 90% kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin naboru:

17.10.2016r. – 15.11.2016r.

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Tryb składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu wskazanym
w pkt. III ogłoszenia w terminie wskazanym w pkt. II ogłoszenia.

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,
c) oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do procedury
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oryginał w wersji papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do procedury
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie).
Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

Wymagane dokumenty:

Uwaga! W celu pobrania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym Excel należy kliknąć link do pobrania dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…”)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) – wersja edytowalna (.xlsx)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) – wersja pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) – pdf

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru – infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru – infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – plik edytowalny (.docx)

Formularz oświadczenia o spełnianiu Lokalnych kryteriów wyboru – doposażanie zespołów

Formularz oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru – doposażenie zespołów – plik edytowalny (.docx)

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Wzór umowy o przyznaniu pomocy-19-2-2z wraz z załącznikami- folder skompresowany (.zip)

Formularz wniosku o płatność (2z)- format pdf

Formularz wniosku o płatność (2z) – plik edytowalny (.xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (2z) – pdf


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) _Poleska-Dolina-Bugu

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Formularz protestu