Dla beneficjentów premii na podjęcie działalności

Gratulujemy podpisanej umowy na dofinansowanie założenia własnej firmy!

Czas przygotować się do prawidłowej realizacji projektu, by sprawnie i bez stresu rozliczyć projekt.

W pierwszej kolejności zachęcamy do uważnego zapoznania się z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, w szczególności pod kątem zobowiązań beneficjenta (par. 5 umowy).

Wśród najważniejszych zobowiązań umowa wymienia m.in. zobowiązania do:

1) realizacji operacji zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

2) niefinansowania operacji z innych środków publicznych (co oznacza m.in. brak możliwości sfinansowania zatrudnianego pracownika ze środków urzędu pracy);

3) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców;

4) zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy (warunek uważa się za spełniony również w sytuacji, kiedy beneficjent nie zgłasza się do ww. ubezpieczeń społecznych, ale zatrudnia pracownika (min 1 pełny etat), którego zgłasza do ubezpieczeń społecznych);

5) posiadania miejsca zamieszkania na obszarze objętym LSR co najmniej do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy;

6) utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne co najmniej jednego miejsca pracy (o ile biznesplan przewiduje zatrudnienie pracowników);

7) realizacji operacji dedykowanej w LSR osobom z grupy defaworyzowanej;

8) przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy do:
a) wykonywania działalności gospodarczej, będącej przedmiotem operacji,
b) podlegania ubezpieczeniom społecznym,
c) utrzymania utworzonego miejsca pracy/utworzonych miejsc pracy (o ile dotyczy);

9) w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:
a) umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji,
b) umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,
c) obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta albo osoby reprezentującej Beneficjenta w trakcie audytów i kontroli, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty,
d) dokumentowania zrealizowania operacji oraz przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą,
e) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu,
f) niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i obowiązujących w tym zakresie aktach prawnych;

10) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych (szczegóły zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność opublikowana jest na stronie internetowej ARMiR);

11) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy, z zachowaniem terminu określonego w umowie;

12) przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność drugiej transzy pomocy dokumentów potwierdzających osiągnięcie celu oraz wskaźników jego realizacji, a także sprawozdania z realizacji biznesplanu;

13) osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy;

14) złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej.

Więcej o sprawozdawczości po realizacji operacji znajdziesz tutaj:

ANKIETY MONITORUJĄCE

16) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy;

17) niezwłocznego poinformowania Zarządu Województwa o prawomocnym orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;

18) przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych.


Wypłata premii

Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 ma formę premii i jest wypłacane w dwóch transzach:

I transza – w wysokości 80% kwoty premii (tj. 64 tys. zł) po złożeniu wniosku o płatność I transzy premii w terminie nie późniejszym niż 3 m-ce od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy

II transza – w wysokości 20% kwoty premii (tj. 16 tys. zł) po zrealizowaniu całości inwestycji i złożeniu wniosku o płatność II transzy premii


Warunki wypłaty I transzy premii

Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pierwszej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent:

1) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w biznesplanie;

2) dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru CEIDG;

3) dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 65 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (o ile dotyczy);

5) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

6) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

7) złożył wniosek o płatność w terminie 3 m-cy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.


Uwaga! Wyjaśnienie dotyczące „pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją”:

Przykładami ww. dokumentów są:

1) zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez ten organ wraz z: oświadczeniem beneficjenta, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych. Załączniki te dotyczą operacji, na realizację których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, lecz dokument zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji budowlanej. Sposób realizacji zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykaz dokumentów załączanych wraz z tym zgłoszeniem określa ustawa Prawo budowlane. Na podstawie ww. dokumentów nastąpi sprawdzenie, czy zakres zgłoszonej budowy/robót odpowiada zakresowi budowy/robót objętych wnioskiem o przyznanie pomocy.
SW nie może udzielić dofinansowania w zakresie budowy/robót budowlanych co do których nie zostało wykazane, że wykonane one zostaną zgodnie z obowiązującym prawem.
Właściwy organ administracji budowlanej dokonuje oceny poprawności dokonanego zgłoszenia i zakresu robót, przyjmując zgłoszenie na zasadzie „milczącej zgody”.
W przypadku, gdy okres pomiędzy datą doręczenia zgłoszenia do właściwego organu budowlanego a datą złożenia wniosku w SW jest dłuższy niż 21 dni, należy dołączyć Oświadczenie beneficjenta, ze w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych – właściwy organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych – oryginał.
W przypadku, gdy okres pomiędzy datą doręczenia zgłoszenia a datą złożenia wniosku w SW jest krótszy niż 21 dni, należy dołączyć kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych.
Powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone najpóźniej w terminie, określonym w wezwaniu do usunięcia braków.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych powinno zawierać potwierdzenie jego złożenia we właściwym urzędzie.

2) zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – dokument wymagany w przypadku, gdy beneficjent planuje zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Uwaga: Prawomocne zgłoszenie będzie wymagane na płatności drugiej transzy płatności.
Zmiana sposobu użytkowania następuje w trybie art. 71 ustawy Prawo budowlane. Jeżeli zmiana ta wymaga wykonania robót budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, to rozstrzygniecie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast, jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, to wniosek o zmianę sposobu użytkowania składa się wraz ze zgłoszeniem.
Może wystąpić przypadek, kiedy np. w ramach operacji nie planuje się robót budowlanych, ale będzie konieczność zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu budowlanego w części (np. przesłanka z art. 3 pkt 2 a Prawa budowlanego).
W trakcie oceny wniosku nastąpi sprawdzenie, czy zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części zostały poprawnie zgłoszone, gdyż właściwy organ administracji budowlanej zobowiązany jest sprawdzić, czy warunki bezpieczeństwa: pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń dostosowane będą do planowanej zmiany sposobu użytkowania (planowanej działalności zmieniającej warunki dotychczasowego użytkowania). Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania musi być wykonane poprawnie i nie powoduje wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania, lecz odbywa się na zasadzie „milczącej zgody”.
Należy mieć na uwadze, że zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Na etapie składania wniosku o płatność drugiej transzy, istnieje obowiązek złożenia kompletnego zgłoszenia wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru zmiany sposobu użytkowania lub oświadczenie beneficjenta, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

Katalog wymaganych dokumentów w ramach pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji jest katalogiem otwartym z uwagi na rodzaj i specyfikę inwestycji objętych operacją. Urząd Marszałkowski może żądać innych niż wymienione poniżej, pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku, gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje.


 

Warunki wypłaty II transzy premii

Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu drugiej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent:

1) zrealizował operację zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i utworzył miejsca pracy (o ile dotyczy);

2) zgłosił się do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej;

3) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

4) udokumentował zrealizowanie operacji;

5) złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy w terminie określonym w umowie i jednocześnie nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.


Dokumenty rozliczeniowe projektu (wniosek o płatność)

Aktualne formularze dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, formularz informacji monitorującej realizację operacji, formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu) znajdują się do pobrania na stronie internetowej ARiMR po poniższym linkiem w rubryce:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


W przypadku wątpliwości związanych z realizacją i rozliczeniem projektu, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod nr tel. 732-821-113, drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w siedzibie Biura w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.