Konkursy grantowe „Poleskiej Doliny Bugu”

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w czerwcu 2012 r. dzięki utworzonemu Funduszowi Grantowemu zorganizowała Konkurs Grantowy „Pomysł na miarę” Edycja I. Składki Funduszu zasiliły następujące gminy: Włodawa (gmina wiejska), Wola Uhruska, Ruda – Huta, Hańsk oraz Hanna. Nagrodą w konkursie były granty w wysokości od 2 000 do 4 000 zł.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz do grup nieformalnych (np. koło gospodyń wiejskich, klucz czytelniczy), której osobowości prawnej użyczyłaby organizacja pozarządowa. Wnioskodawca, by ubiegać się o dotację, musiał mieć siedzibę w jednej z następujących gmin: Włodawa, Wola Uhruska, Ruda – Huta, Hańsk lub Hanna i na rzecz tych społeczności chciał realizować projekt.

Projekt miał realizować jeden z następujących celów:
a) rozwój obszarów wiejskich rozumiany jako zachęcanie społeczności lokalnych do aktywności w życiu społeczno-kulturalnym i ekonomicznym, wspieranie inicjatyw małej przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej;
b)  stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej, kulturowej i zawodowej, w tym m.in. propagowanie i wspieranie działań w oparciu o środki funduszy sołeckich, środki Unii Europejskiej (LEADER).

Wpłynęło 8 wniosków i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Jeden wnioskodawca zrezygnował (gmina Hańsk). Zrealizowano i rozliczono pomyślnie 7 projektów. W sumie zrealizowane zostały następujące działania:

  • zakupiono sztandar dla OSP Żuków;
  • zakupiono stroje ludowe dla Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa;
  • zorganizowano warsztaty plastyczne i taneczne dla dzieci z Gminy Wola Uhruska oraz zorganizowano im wycieczkę do Zamościa – całość zwieńczono występem artystycznym dzieci podczas Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Zbereżu oraz wręczono dzieciom nagrody;
  • zorganizowano warsztaty wicia wieńca dożynkowego, garncarskie, medyczne, kulinarne i warsztaty promujące zdrowy tryb życia dla mieszkańców Gminy Wola Uhruska, ponadto zorganizowane dożynki parafialne połączone z biesiadą integracyjną oraz promocją produktów lokalnych podczas Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Zbereżu;
  • doposażono bazę dydaktyczną Punktu Przedszkolnego w Dołhobrodach (Gmina Hanna) – zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci;
  • zorganizowano warsztaty kulinarne dla gospodyń wiejskich z Gminy Hanna, zakupiono termos 20-litrowy dla potrzeb promocji dań gorących podczas wyjazdów oraz wydano zbiór przepisów tradycyjnych potraw z Gminy Hanna pt. „Smaki Hanki Nadbużanki”;
  •  wydano zbiór opowiadań autorstwa członków Koła Literackiego z Rudy-Huty pt. „Zza rudzianej ściany”.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przedstawiającej efekty Konkursu grantowego „Pomysł na miarę” Edycja I

PREZI