Operacja własna LGD

Planowany termin naboru:

2019

Budżet LSR przeznaczony na dotacje:

50 000,00 zł

Jaka wysokość dotacji:
  • na dofinansowanie 1 operacji własnej LGD wnioskodawca może ubiegać się o kwotę maks. 50 tys. zł
  • dotacja ma formę refundacji (czyli po zrealizowaniu całości inwestycji beneficjent zwraca się z wnioskiem o płatność o wypłatę 63,63% lub 90% kosztów kwalifikowalnych (brutto) projektu)
  • wymóg minimalnych kosztów całkowitych projektu (brutto) – min. 50 tys. zł
Dla kogo dotacja:

UWAGA! Realizatorem operacji własnej ma być Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, o ile inny podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji nie zgłosi zamiaru realizacji operacji własnej LGD w określonym terminie.

Inne podmioty uprawnione do realizacji operacji własnej LGD:

A. Jednostki sektora finansów publicznych (gminy, gminne instytucje kultury)

poziom dofinansowania dla A – 63,63%

B. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, OSP)

poziom dofinansowania dla B: 90%

C. kościelne osoby prawne (parafie):

poziom dofinansowania dla C: 90%

Wymagania wobec wnioskodawcy:

Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze objętym LSR (tj. na terenie jednej z gmin: gmina miejska i gmina wiejska Włodawa, gmina Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Na co dotacja:

Realizacja kampanii promocyjnej dotyczącej popularyzowania innowacyjnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria_operacja własna LGD