Pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy interpretacje  MRiRW oraz ARiMR z zakresu warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Odpowiedź MRiRW dot. wyłączenia ze wsparcia kodu PKD 02.40 Z (Działalność usługowa związana z leśnictwem)

Interpretacja MRiRW_2018.04.10


Wyjaśnienie dot. gospodarki magazynowej jako sekcji kodów PKD wykluczonych ze wsparcia

Otwórz_pismo 1


Wyjaśnienie dot.

 • wkładu własnego JSFP,
 • wkład rzeczowy jako koszt kwalifikowalny,
 • remont jako koszt kwalifikowalny,
 • zatrudnianie pracowników przy rozwijaniu przedsiębiorczości,
 • rozliczanie kosztów operacji przez JSFP,
 • prawa autorskie jako koszt kwalifikowalny,
 • księgi rachunkowe.

Otwórz_pismo 1

Wyjaśnienie dot. zakupu środków transportu

Otwórz_pismo 1

Otwórz_pismo 2


Wyjaśnienia dot. ogłaszania postępowania przetargowego przez gminy przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy

Otwórz_pismo 1


Wyjaśnienie dot. kosztów niekwalifikowalnych dla JSFP

Otwórz_pismo 1

Otwórz_pismo 2


Wyjaśnienie dot. zagadnień:

 • premia na podjęcie działalności – koszty przekraczające kwotę premii oraz poziom wykorzystania kwoty premii;
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS;
 • możliwość zmiany umowy przyznania pomocy na rozwijanie działalności;
 • podjęcie działalności gospodarczej – koszty niekwalifikowalne;
 • rozwijanie działalności wg tego samego kodu PKD;
 • możliwość zawieszania działalności gospodarczej w przypadku działalności sezonowej;
 • utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w przypadku przyznania 25 000,00 zł kwoty pomocy;
 • poziom wkładu rzeczowego;
 • plan szkoleń dla pracowników LGD, członków Rady i Zarządu;
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez rolnika;
 • wcześniejsze uzyskanie środków finansowych na podejmowanie działalności a możliwość ubiegania się o wsparcie na poddziałanie 19.2;
 • zawieszenie działalności gospodarczej;
 • możliwość ubiegania się o premię na podejmowanie działalności gospodarczej przez byłego wspólnika spółki z o.o.;
 • koszty kwalifikowalne – leasing;
 • dofinansowanie dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
 • zatrudnienie osoby przy podejmowaniu działalności gospodarczej;
 • zatrudnianie członków rodziny;
 • podejmowanie działalności – współpraca z osobą, wykonującą działalność gospodarczą o podobnym zakresie;
 • zakup środka transportu przy podejmowaniu działalności gospodarczej;
 • zatrudnianie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych;
 • możliwość ubiegania się o wsparcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS;
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę, która zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą za granicą;
 • środek transportu jako koszt kwalifikowalny przy podejmowaniu działalności gospodarczej;
 • koszty wynagrodzeń i pochodnych jako koszt niekwalifikowalny;
 • koszt zakupu towarów i materiałów jako koszt niekwalifikowalny;
 • trwałość projektu;
 • wynajem zakupionego sprzętu w ramach przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2;
 • zakładanie działalności gospodarczej;
 • zakup nieruchomości jako koszt niekwalifikowalny;
 • subsydiowane zatrudnienie ;
 • zakup używanego środka transportu,

Otwórz_pismo 1


Wyjaśnienia dot. zagadnień:

 • osoba ubezpieczona w KRUS a rozwijanie działalności gospodarczej;
 • warunki przyznania pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej;
 • szkolenia i doradztwo realizowane przez LGD;
 • informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanów;

Otwórz_pismo 1


Wyjaśnienie ZUS dot. dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu  prowadzenia działalności gospodarczej osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

Otwórz_pismo 1


Wyjaśnienia dot. obliczania efekty deadweight

Otwórz_pismo 1


Wyjaśnienia dot. premii na działalność z zakresu chowu i hodowli zwierząt

Otwórz_pismo 1