Dla beneficjentów – gmin i NGO

Gratulujemy podpisanej umowy na dofinansowanie projektu!

Czas przygotować się do prawidłowej realizacji projektu, by sprawnie i bez stresu go rozliczyć i otrzymać refundację.

W pierwszej kolejności zachęcamy do uważnego zapoznania się z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, w szczególności pod kątem zobowiązań beneficjenta (par. 5 umowy).
Wśród najważniejszych zobowiązań umowa wymienia m.in.:
1. Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnych z zestawieniem rzeczowo- finansowym nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych (np. opracowania projektu budowlanego, kosztorysu) nie wcześniej niż od 01.01.2014 r.
2. Ponoszenie wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową. W związku z tym Beneficjent zobowiązuje się do wyboru wykonawców zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto w sposób konkurencyjny. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, sprowadza się do wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez beneficjenta w zapytaniu ofertowym udostępnionym różnym podmiotom przez zamieszczenie na portalu ogłoszeń ARiMR. A zatem dokonując wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji na kwotę przekraczającą 20 tys. zł netto należy obowiązkowo opublikować na portalu ogłoszeń ARiMR zapytanie o cenę zawierające elementy obowiązkowe, które wymienia rozporządzenie.
Uwaga 1: Obowiązuje zakaz podziału zadania w celu uniknięcia obowiązku publikacji zapytania na portalu ogłoszeń ARiMR. Koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zostaną uznane ze niekwalifikowalne, tj. beneficjent będzie zobowiązany do poniesienia kosztu ze środków własnych.
Uwaga 2: W przypadku naruszenia przepisów określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy zadania, pomoc zostaje obniżona o kwotę kary administracyjnej obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia (do 100% pomocy, która przysługiwałaby na refundację tego zadania).
Więcej informacji o zasadzie konkurencyjności znajdziesz tutaj:

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

3. Ponoszenie kosztów w formie rozliczenia bezgotówkowego (przelewem) dla transakcji której wartość, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności przekracza 1 tys. złotych.
4. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych (szczegóły zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność opublikowana jest na stronie internetowej ARiMR).
5. Zachowanie trwałości operacji przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej z tytułu realizacji projektu, tj. w szczególności nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc, oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji.
6. Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W przypadku dofinansowania nieprzekraczającego 50 tys. euro, w miejscu realizacji inwestycji należy zamieścić plakat informujący o współfinansowaniu operacji ze środków EFRROW formatu min. A3, natomiast w przypadku dofinansowania przekraczającego 50 tys. euro – należy zamieścić tablicę informacyjną o minimalnej wielkości 80 cm x 120 cm. W celu przeliczenia euro na złotówki należy zastosować średni kurs złotego w stosunku do euro z dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy.
7. Złożenie ankiety monitorującej realizację operacji do LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w terminie 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej prezentującym efekty realizacji projektu.
8. Złożenie w Zarządzie Województwa wypełnionej informacji po realizacji operacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.
Więcej informacji o sprawozdawczości i monitoringu zrealizowanej operacji znajdziesz tutaj:

ANKIETY MONITORUJĄCE


 

Dokumenty rozliczeniowe projektu (wniosek o płatność)

Aktualne formularze dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, formularz informacji monitorującej realizację operacji) znajdują się do pobrania na stronie internetowej ARiMR po poniższym linkiem w rubryce:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W przypadku wątpliwości związanych z realizacją i rozliczeniem projektu, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod nr tel. 732-821-113, drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w siedzibie Biura w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.