Dołącz do nas

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” otwarta jest na nowych członków. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach oraz złoży deklarację członkowską na ręce Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela, która złoży deklarację członkowską, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z wpisem do KRS, załączy kopię/wydruk wpisu do KRS oraz uchwałę organu o przystąpieniu do LGD.

 

Deklaracje członkowskie dla osób fizycznych: pobierz

Deklaracje członkowskie dla osób prawnych: pobierz

 

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat składki członkowskiej:

Santander Bank Polska 22 1500 1373 1213 7004 4594 0000

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

ul. Leśniczówka 1, Okuninka

22-200 Włodawa

Składka członkowska dla osób fizycznych oraz osób prawnych sektora gospodarczego i społecznego (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, ośrodki kultury, parafie) wynosi 20,00 zł/rok.