Dotacje na rozwój usług turystycznych

Planowany termin naboru:

(terminy zakończonych naborów: 02 – 15.11.2016 r., 27.11.2017r. – 11.12.2017r.)

Budżet LSR przeznaczony na dotacje:

560 000,00 zł (łączny budżet strategii)

Jaka wysokość dotacji:

 • na dofinansowanie 1 projektu wnioskodawca może ubiegać się o kwotę maks. 200 000 zł
 • dotacja ma formę refundacji (czyli po zrealizowaniu całości inwestycji beneficjent zwraca się z wnioskiem o płatność o wypłatę maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu (dla wnioskodawcy będącego płatnikiem VAT koszty kwalifikowalne będą kosztami netto)
 • wymóg minimalnych kosztów całkowitych projektu (brutto) – min. 50 tys. zł
 • limit na 1 beneficjenta w okresie programowania 2014-2020: 300 000,00 zł

Dla kogo dotacja:

A.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo).
B. W okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca wykonywał działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 06.03.2018r. prawo przedsiębiorców przez okres co najmniej 365 dni oraz nadal wykonuje tę działalność.
C.  Wnioskodawca podlega ubezpieczeniu w ZUS lub KRUS
D. Wnioskodawca będący osobą fizyczną – ma miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR (tj. na obszarze gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus) wskazane w CEIDG
E.  Wnioskodawca będący osobą prawną – ma siedzibę na obszarze objętym LSR (tj. na obszarze gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Wpierane rodzaje działalności gospodarczej:

 • Usługi noclegowe na obszarze LSR (miasto Włodawa, gmina Włodawa, gminy: Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus),
 • Usługi gastronomiczne w obszarze Jeziora Białego oraz Jeziora Glinki,
 • Usługi rekreacyjne dla turystów – w ramach kodów PKD: 55.10.Z, 55.30.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 77.21.Z, 85.51.Z, 93.19.Z, 93.29.Z,

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

Uwaga!

 1. Koszty te są kosztami projektu pod warunkiem, że zostały poniesione po dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji, a w przypadku kosztów ogólnych (np. koszty opracowania kosztorysu, projektu budowlanego) – od dnia 01.01.2014 r.
 2. Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).
 3. Na beneficjencie ciąży obowiązek poszanowania zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawców zamówień na kwotę powyżej kwoty 30 tys. euro netto.  (przejdź do zasady konkurencyjności wydatków ).

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • ogólne (w tym: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych
  kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168),
 • podatek od towarów i usług (VAT) – o ile beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT na mocy prawodawstwa krajowego (indywidualna interpretacja podatkowa),
 • – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Zobowiązania beneficjenta (osoby, która otrzymała dotację):

 • realizacja operacji zgodnie z biznesplanem,
 • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (liczba utworzonych miejsc pracy musi być uzasadniona zakresem realizacji operacji) – umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę – i utrzymanie miejsca pracy/ miejsc pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zasady przyznawania dotacji:

KRYTERIA_Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

Formularze dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3 z) aktualizacja 1 grudnia 2017 r.- pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) –  pobierz

Biznesplan (.pdf) – pobierz

Biznesplan – Tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – pobierz

4)  Klauzule informacyjne i klauzule zgody – ochrona danych osobowych:

Klauzule RODO 19.2_11.2019

19.2_klauzule RODO-do-karty-wkladu-rzeczowego

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) – pobierz

Oświadczenie (.excel) – pobierz

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z):

Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – pobierz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – pobierz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – pobierz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – pobierz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – pobierz /(excel)- pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – otwórz

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – pobierz

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – pobierz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

8) Formularz wniosku o płatność:

Wniosek o płatność (wersja 5z) (pdf) – pobierz

Wniosek o płatność (wersja 5z) (excel) – pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) (.pdf)pobierz

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (excel) – pobierz

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) – pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

Wskazówki do_formularzy_wnioskow_XLSX

Sposób składania wniosku:

1. Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), tożsamego z wersją papierową (sam wniosek),
c) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu LGD,
d) dwóch oryginalnych egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną) na formularzu LGD,
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (tj., wpięte w skoroszyt z perforacją).

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

3. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika (pełnomocnictwo szczególne notarialne) albo przez osobę upoważnioną (upoważnienie pisemne sporządzone samodzielnie przez wnioskodawcę). Wnioski nadane pocztą lub kurierem nie będą rozpatrywane.

4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku.