Akty prawne

Przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące wdrażania LSR:

PROW 2014-2020_wersja_pełna z 12.12.2014

Ustawa o EFRROW

Ustawa z dn. 15.12.2016 r. zmieniająca ustawę o EFRROW (Dz. U. 2017, poz. 5) – [art. 1 ust. 1 pkt. 13]

Ustawa o RKLS-2015r

Ustawa o finansowaniu WPR

Ustawa o polityce spójności 2014-2020

Rozporządzenie-ws. zaliczek z PROW 14-20

Rozporządzenie 1305_2013 ws. EFRROW

Rozporządzenie 1303_2013_przepisy wspólne

Rozporządzenie 19.2_Wdrażanie LSR

Rozporządzenie zmieniające 19.2_Wdrażanie LSR

Rozporządzenie MRiRW z dn. 13.01.2017 r. w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców (Dz.U.2017, poz. 106)