Dotacje na doposażenie zespołów

Termin naboru:

brak planowanych naborów

(terminy zakończonych naborów: 17 października – 15 listopada 2016 r.)

Budżet LSR przeznaczony na dotacje:

200 000,00 zł

Jaka wysokość dotacji:

 • na dofinansowanie 1 projektu wnioskodawca może ubiegać się o kwotę maks. 200 tys. zł
 • dotacja ma formę refundacji (czyli po zrealizowaniu całości inwestycji beneficjent zwraca się z wnioskiem o płatność o wypłatę 63,63% lub maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych (brutto) projektu)
 • wymóg minimalnych kosztów całkowitych projektu (brutto) – min. 50 tys. zł
 • limit na 1 beneficjenta w okresie programowania: 300 tys. zł

Dla kogo dotacja:

A. Jednostki sektora finansów publicznych (gminy, gminne instytucje kultury)

poziom dofinansowania dla A – 63,63%

B. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, OSP)

poziom dofinansowania dla B: do 90%

C. kościelne osoby prawne (parafie):

poziom dofinansowania dla C: do 90%

Wymagania wobec wnioskodawcy:

Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze objętym LSR (tj. na terenie jednej z gmin: gmina miejska i gmina wiejska Włodawa, gmina Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).

Na co dotacja:

Zakup wyposażenia dla zespołu artystycznego/ zespołów artystycznych działających na obszarze objętym LSR (j.w.), w wyniku którego do repertuaru zespołu zostaną wprowadzone nowe występy.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • Koszty te są kosztami projektu pod warunkiem, że zostały poniesione po dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji, a w przypadku kosztów ogólnych (np. koszty opracowania kosztorysu, projektu budowlanego) – od dnia 01.01.2014 r.
 • Miejsce realizacji inwestycji: obszar LSR „Poleska Dolina Bugu” (tj. obszar gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus).
 • Na beneficjencie ciąży obowiązek poszanowania zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawców zamówień na kwotę powyżej kwoty 30 tys. euro netto. (przejdź do zasady konkurencyjności wydatków).

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • ogólne (w tym: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych
  kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168),
 • podatek od towarów i usług (VAT) – o ile beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT na mocy prawodawstwa krajowego (indywidualna interpretacja podatkowa),
 • – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kryteria wyboru projektów:

KRYTERIA_Zespoły artystyczne

Formularz oświadczenia o spełnianiu LKW_zespoły artystyczne

Formularze dokumentów:

Formularze dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4 z) – aktualizacja 31 sierpnia 2021 r.- pobierz

3)  Klauzula informacyjna i klauzule zgody – ochrona danych osobowych:

Klauzule RODO 19.2_11.2019

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z):

Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – pobierz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – pobierz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – pobierz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – pobierz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – pobierz/(excel)- pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – pobierz

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – pobierz

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – pobierz

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – pobierz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu po

5) Formularz wniosku o płatność:

Wniosek o płatność (wersja 5z) (.pdf) – pobierz

Wniosek o płatność (wersja 5z) (.excel) – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) (.pdf)pobierz

Wskazówki do_formularzy_wnioskow_XLSX

Sposób składania wniosku:

1. Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:
a) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), tożsamego z wersją papierową (sam wniosek),
c) dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu LGD,
d) dwóch oryginalnych egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną) na formularzu LGD,
– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (tj., wpięte w skoroszyt z perforacją).

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

3. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze bezpośrednio do LGD, tj. osobiście albo przez pełnomocnika (pełnomocnictwo szczególne notarialne) albo przez osobę upoważnioną (upoważnienie pisemne sporządzone samodzielnie przez wnioskodawcę). Wnioski nadane pocztą lub kurierem nie będą rozpatrywane.

4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku.