Dla beneficjentów dotacji na rozwój firmy

Gratulujemy podpisanej umowy na dofinansowanie rozwoju firmy!

Czas przygotować się do prawidłowej realizacji projektu, by sprawnie i bez stresu rozliczyć projekt i otrzymać refundację.

W pierwszej kolejności zachęcamy do uważnego zapoznania się z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, w szczególności pod kątem zobowiązań beneficjenta (par. 5 umowy).
Wśród najważniejszych zobowiązań umowa wymienia m.in.:
1.    Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnych z zestawieniem rzeczowo- finansowym nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych (np. opracowania projektu budowlanego, kosztorysu) nie wcześniej niż od 01.01.2014 r.
2.    Ponoszenie wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową. W związku z tym Beneficjent zobowiązuje się do wyboru wykonawców zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto w sposób konkurencyjny. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, sprowadza się do wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z  beneficjentem. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez beneficjenta w zapytaniu ofertowym udostępnionym różnym podmiotom przez zamieszczenie na portalu ogłoszeń ARiMR. A zatem dokonując wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji na kwotę przekraczającą 20 tys. zł netto należy obowiązkowo opublikować na portalu ogłoszeń ARiMR zapytanie o cenę zawierające elementy obowiązkowe, które wymienia rozporządzenie.
Uwaga 1: Obowiązuje zakaz podziału zadania w celu uniknięcia obowiązku publikacji zapytania na portalu ogłoszeń ARiMR. Koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zostaną uznane ze niekwalifikowalne, tj. beneficjent będzie zobowiązany do poniesienia kosztu ze środków własnych.
Uwaga 2: W przypadku naruszenia przepisów określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy zadania, pomoc zostaje obniżona o kwotę kary administracyjnej obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia (do 100% pomocy, która przysługiwałaby na refundację tego zadania).
Więcej informacji o zasadzie konkurencyjności znajdziesz tutaj:

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

3.    Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej. 30-procentowy poziom sprzedaży obliczany jest w odniesieniu do danych zawartych w tabeli III.3.2 biznesplanu.
Uwaga 1: Nieosiągnięcie wymaganego poziomu sprzedaży produktów lub usług wiąże się z obowiązkiem zwrotu 100% kwoty pomocy.
4.    Zatrudnienie pracownika w związku z realizacją operacji najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, oraz utrzymanie stanu docelowego zatrudnienia (w wymiarze średniorocznym) do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania płatności końcowej z tytułu realizacji operacji.
Uwaga 1: W przypadku niezatrudnienia pracownika w związku z realizacją operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi odmawia się wypłaty pomocy w całości.
5.    Niewspółfinansowanie operacji z innych środków publicznych (w tym niefinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika związanego z operacją ze środków Powiatowego Urzędu Pracy).
6.    Ponoszenie kosztów w formie rozliczenia bezgotówkowego (przelewem) dla transakcji której wartość, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności przekracza 1 tys. złotych.
7.    Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych (szczegóły zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność opublikowana jest na stronie internetowej ARiMR).
8.    Zachowanie trwałości operacji przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej z tytułu realizacji projektu, tj.
a)    nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc, oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji,
b)    prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą, której służyła realizacja operacji, bez zmiany sposobu lub miejsca jej prowadzenia i z wykorzystaniem zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji,
c)    utrzymanie stanu docelowego zatrudnienia (w wymiarze średniorocznym).
9.    Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy;
10. Złożenie ankiety monitorującej realizację operacji do LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w terminie 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej prezentującym efekty realizacji projektu.
11. Złożenie w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej.
Więcej informacji o sprawozdawczości i monitoringu zrealizowanej operacji znajdziesz tutaj:

ANKIETY MONITORUJĄCE


 

Dokumenty rozliczeniowe projektu (wniosek o płatność)

Aktualne formularze dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, formularz informacji monitorującej realizację operacji, formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu) znajdują się do pobrania na stronie internetowej ARiMR po poniższym linkiem w rubryce:
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W przypadku wątpliwości związanych z realizacją i rozliczeniem projektu, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod nr tel. 732-821-113, drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w siedzibie Biura w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.