Dla beneficjentów dotacji na rozwój firmy

Gratulujemy podpisanej umowy na dofinansowanie rozwoju firmy!

Czas przygotować się do prawidłowej realizacji projektu, by sprawnie i bez stresu rozliczyć projekt i otrzymać refundację.

W pierwszej kolejności zachęcamy do uważnego zapoznania się z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, w szczególności pod kątem zobowiązań beneficjenta (par. 5 umowy).

Wśród najważniejszych zobowiązań umowa wymienia m.in.:

1.    Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnych z zestawieniem rzeczowo- finansowym nie wcześniej niż od dnia podpisania wniosku o przyznaniu pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych (np. opracowania projektu budowlanego, kosztorysu) nie wcześniej niż od 01.01.2014 r.

2.    Ponoszenie wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową.

3.    Zatrudnienie pracownika w związku z realizacją operacji najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, (w wymiarze średniorocznym) do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania płatności końcowej z tytułu realizacji operacji.
Uwaga 1: W przypadku niezatrudnienia pracownika w związku z realizacją operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi odmawia się wypłaty pomocy w całości.

4.    Niewspółfinansowanie operacji z innych środków publicznych (w tym niefinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika związanego z operacją ze środków Powiatowego Urzędu Pracy).

5.    Ponoszenie kosztów w formie rozliczenia bezgotówkowego (przelewem) dla transakcji której wartość, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności przekracza 1 tys. złotych.

6.    Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych (szczegóły zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność opublikowana jest na stronie internetowej ARiMR).

7.    Zachowanie trwałości operacji przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej z tytułu realizacji projektu, tj.
a)    nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc, oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji,
b)    prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą, której służyła realizacja operacji, bez zmiany sposobu lub miejsca jej prowadzenia i z wykorzystaniem zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji,

8.    Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy;

9. Złożenie ankiety monitorującej realizację operacji do LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w terminie 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej prezentującym efekty realizacji projektu.

10. Złożenie w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej.

Więcej informacji o sprawozdawczości i monitoringu zrealizowanej operacji znajdziesz tutaj:

ANKIETY MONITORUJĄCE


 

Dokumenty rozliczeniowe projektu (wniosek o płatność)

Aktualne formularze dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, formularz informacji monitorującej realizację operacji, formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu) znajdują się do pobrania na stronie internetowej ARiMR po poniższym linkiem w rubryce:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


W przypadku wątpliwości związanych z realizacją i rozliczeniem projektu, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pod nr tel. 732-821-113, drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w siedzibie Biura w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.