Informacje pomocnicze dotyczące premii na podejmowanie działalności gospodarczej

Osobom przygotowującym wnioski o przyznanie pomocy z zakresu premii na podjęcie działalności gospodarczej (nabór 2/2017) przypominamy o kilku ważnych sprawach:

1.    Wnioski przyjmujemy od 27 listopada do 11 grudnia 2017 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 (przejdź do ogłoszenia o naborze).

2.    Wnioski składamy bezpośrednio, tj. osobiście albo przez osobę upoważnioną pisemnie (z upoważnienia musi wynikać kto upoważnia kogo do złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD „Poleska Dolina Bugu”, nie musi być to upoważnienie notarialne, osoba upoważniona w momencie składania wniosku powinna posiadać dokument tożsamości, ponieważ pracownik Biura LGD będzie legitymował osobę składającą wniosek).

3.    W naborze nr 2/2017 składamy:

A.    Oświadczenie o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu LGD – 2 egzemplarze – pobierz

B.    Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – na formularzu LGD – 2 egzemplarze – pobierz

C.    Wniosek o przyznanie pomocy w wersji papierowej – 2 egzemplarze – wraz z załącznikami:

Wniosek na płycie CD – (wersja tożsama z wnioskiem)
1)    Kopia dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego) – może być zanonimizowana (w zakresie: nazwiska rodowego, imion rodziców, podpisu, miejsca urodzenia, wzrostu, koloru oczy oraz organu wydającego)

2)    Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR – może nim być:

 – kopia dowodu osobistego (jeżeli zawiera adres zameldowania)
lub
– zaświadczenie z ewidencji ludności (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku),
lub
– kopia decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości , rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne,

3)    Zaświadczenie (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku) wydane przez:
KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych,
lub
ZUS potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie.

4)    Dokument potwierdzający posiadanie numery identyfikacyjnego producenta (nadanego przez ARiMR, tzw. numer EP), tj.:
– kopia decyzji o wpisie producenta do ewidencji producentów,
lub
– zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów,
lub
– wniosek o wpis do ewidencji producentów.

5)    Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – dotyczy jedynie operacji trwale związanych z nieruchomością (tj. polegających na: budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją, zagospodarowaniu terenu, zakupie maszyn sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia), tj. w szczególności:
– odpis z ksiąg wieczystych (lub wydruk z elektronicznej księgi wieczystej),
lub
– odpis aktu notarialnego,
lub
– wypis z ewidencji gruntów i budynków.

6)    Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji – na formularzu UM (formularz zawarty w pliku wniosku w formacie .xls) – dotyczy jedynie operacji trwale związanych z nieruchomością (patrz. pkt. 6)

7)    Biznesplan – na formularzu UM

8)    Oświadczenie wnioskodawcy o nieuzyskaniu pomocy de minimis – na formularzu UM  (formularz zawarty w pliku wniosku w formacie .xls)

lub

9)    Informacja o uzyskanej pomocy de minimis na formularzu UM  (formularz zawarty w pliku wniosku w formacie .xls)

10)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 2010, nr 53, po.z 311, z późn. zm.) –  pobierz tutaj (kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Zapisz element docelowy jako…)

11)    Pełnomocnictwo – jeżeli zostało udzielone (dotyczy sytuacji, w której wnioskodawca w całym procesie ubiegania się o przyznanie pomocy jest reprezentowany przez pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa jest szczegółowo opisany, a podpisy mocodawcy i pełnomocnika są poświadczone notarialne)

12)    Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen – dotyczy dóbr (towarów  i usług) niestandardowych, tj. wydruki ze stron internetowych sprzedawców, kopie stron katalogów, oferty pisemne, oferty z poczty elektronicznej – obowiązkowo muszą być parafowane przez wnioskodawcę.

13)    Załączniki dotyczące robót budowlanych:
kosztorys inwestorski (może być uproszczony),
projekt budowlany, lub mapy, szkice, rysunki charakterystyczne, które umożliwią weryfikację zakresu robót budowlanych i prawidłowość przedmiaru przyjętego w kosztorysie.

14)    Upoważnienie pisemne do złożenia wniosku w imieniu wnioskodawcy – jeżeli wniosek nie jest składany osobiście przez wnioskodawcę (patrz pkt. 2) – tego załącznika nie należy wymieniać w sekcji B.IV wniosku „Informacja o załącznikach”.

 Przejdź do formularzy

Wszystkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do wniosku będą podlegały stwierdzaniu zgodności z oryginałem przez pracownika Biura LGD. Dlatego składając wniosek w naborze należy wziąć ze sobą oryginały dokumentów. Zachęcamy do przyjścia do Biura LGD przed rozpoczęciem naboru, by poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze LGD – koniecznie należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów.

Pierwszy i drugi komplet dokumentów (A + B + C) powinien być trwale złączony, np. wpięty w skoroszyt z perforacją (umożliwiający jego umieszczenie w segregatorze).

4.    Szczegółowe wytyczne dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości zostały opisane na stronach 12 – 13 instrukcji wypełniania wniosku o przyznania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – zachęcamy do zapoznania się.

5.    Szczegółowe wytyczne dotyczące  zatrudniania pracownika w ramach podejmowanej działalności gospodarczej oraz rozliczania wskaźnika liczby utworzonych miejsc pracy znajdują się na stronach 8 i 9 instrukcji wypełniania wniosku – zachęcamy do zapoznania się.

6.    O wyborze operacji zadecyduje zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (w tym realizacja wskaźników LSR, zgodność operacji z PROW 2014-2020), a także liczba punktów w ocenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Przypominamy, że kryterium nr 5 przewiduje 2 pkt. w ocenie projektu, jeżeli wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD „Poleska Dolina Bugu” przed naborem wniosków (uczestnictwo we wcześniejszych szkoleniach LGD nie będzie brane pod uwagę). Szkolenie dla osób planujących ubiegać się o dotację w LGD „Poleska Dolina Bugu” w naborach 2/2017, 3/2017 i 4/2017 jest zaplanowane na dzień 20.11.2017r., godz.Okunince XIII 12:00-15:00, w siedzibie LGD „Poleska Dolina Bugu” w -1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl”). Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

Pobierz kryteria: nabór 2/2017

Zachęcamy do  skonsultowania wypełnionego wniosku z załącznikami (w tym biznesplanu) w Biurze LGD przed złożeniem dokumentów w naborze. W celu skorzystania z doradztwa na wypełnionym wniosku należy wcześniej umówić datę i godzinę doradztwa w Biurze LGD (by uniknąć czekania w kolejce). Konsultacje i doradztwo świadczone przez pracowników Biura LGD są bezpłatne.

Pobierz: Informacja pomocnicze dla osób przygotowujących wniosek na premie_2.2017 – pdf