Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”_07.02.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Hotelu SPA Rusałka, Okuninka VIII-10, 22-200 Włodawa.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Powitanie członków.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
  6. Przyjęcie lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
  7. Przyjęcie Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania zgodnie z par. 16 ust. 7 Statutu, ustala się na dzień 7.02.2024 r. godz. 13.10. Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Wzór pełnomcnictwa (osoby prawne)
Wzór pełnomocnictwa (osoby fizyczne)