Cele Lokalnej Strategii Rozwoju

Cel ogólny 1:
Turystyczne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
Cele szczegółowe:
1.    Rozszerzenie i podniesienie, jakości oferty turystycznej w tym wykorzystanie posiadanych walorów turystycznych oraz obszaru Natura 2000
2.    Promocja turystycznego wizerunku obszaru

Czytaj więcej...

Zmiana wysokości zaliczki w ramach działań PROW 2007-2013

W związku z wejściem w życie z dniem 18.07.2011r. przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW 2011

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Czytaj więcej...

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2011 r.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2011 r.

Czytaj więcej...

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Małych projektów (wersja 5z).

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanym przez  Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”  w ramach Działania 4.1/413 –

Czytaj więcej...

Doradztwo dla beneficjentów

Informujemy, że na obszarze działania LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w ramach naboru wniosków świadczone będzie bezpłatne doradztwo dla beneficjentów

Czytaj więcej...