Nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Aktualizacja - zmiana terminu naboru wniosków na wrzesień 2021 r. LGD „Poleska Dolina Bugu” planuje kolejny nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Przewidywany termin naboru - maj 2021 r. Limit środków dla naboru z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 160 tys. zł, tj. 2 premie x 80 tys. zł. (...)

Przyszłość LEADERa i Lokalnych Grup Działania – w ciemnych barwach…

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upublicznił projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2023-2027 - poddając go pod konsultacje społeczne. Dokument ten określa kierunki, w jakich ma rozwijać się polska wieś dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określa też limity środków na (...)

Aneks do umowy – podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy o możliwości podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks mogą podpisywać Beneficjenci, którzy podpisali umowę, są w trakcie jej realizacji, a nawet otrzymali już II transzę pomocy i są w 2-letnim okresie trwałości projektu. Aneks wprowadza złagodzenie zobowiązań Beneficjentów w skutek panującej epidemii COVID-19, wprowadzonych na (...)

Rozwinięte przedsiębiorstwa PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw, w tym związanych z turystyką (P. 1.1.2, P.1.2.3) [caption id="attachment_8454" align="aligncenter" width="576"] Rozwój przedsiębiorstwa o usługi leśne poprzez zakup maszyn służących do produkcji szczap i (...)

Projekty niekomercyjne PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020   Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym (P.1.3.1)   [caption id="attachment_8447" align="aligncenter" width="576"] Ogólnodostępna zadaszona scena w Woli Uhruskiej. Beneficjent: Gmina Wola Uhruska. Dofinansowanie: 49 772,00 zł. (...)

Życzenia Bożonarodzeniowe

W tym szczególnym czasie życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia - rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole oraz zdrowego i spokojnego roku 2021 r. Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu"

12 nowych firm i 9 nowych miejsc rekreacji dzięki dofinansowaniu z LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w październiku bieżącego roku wsparła kolejnych 12 przyszłych przedsiębiorców oraz 7 niekomercyjnych projektów z terenu powiatu włodawskiego i gminy Ruda-Huta z powiatu chełmskiego. Stowarzyszenie kontynuuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia lokalnych mieszkańców. Jest to możliwe dzięki pozyskanym środkom finansowym (...)

Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista do spraw administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Barbary Jaroszewicz zamieszkałej we Włodawie, ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd stowarzyszenia (...)

Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 14.10.2020 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły trzy oferty - wszystkie we właściwym miejscu i terminie. Jedna oferta nie spełnia wymagań formalnych. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - otwórz Kandydaci, których (...)